Avfallstyper

Avfall må sorteres og håndteres riktig for at mest mulig skal kunne gjenvinnes til nye produkter, råstoff eller energi. Økt resirkulering har stor betydning for verdiskapning, arbeidsplasser og miljø.

hageavfall
Avfall til forbrenning

Blandet brennbart avfall som ikke er egnet til sortering.

restavfall
Blandet avfall

Avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning.

dekkretur
Dekk

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg.

EEavfall
EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfatter alle produkter som går på strøm eller batteri.

gips
Gips

Gipsplater med eller uten overflatematerialer, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen.

Glass
Glass

Glassemballasje, vindusglass, laminert glass, pryd- og bruksglass.

hageavfall
Hageavfall

Organisk materiale fra hager og parkanlegg.

tungmasser
Masser og uorganisk materiale

Betong, stein, grus, jord og uorganisk materiale

matavfall
Matavfall

Våtorganisk avfall fra storhusholdninger, næringsmiddelindustri, restauranter, kantiner, etc.

Metall
Metall

Alle typer metall, magnetisk og umagnetisk.

PappOGpapir
Papir, papp og kartong

Papir, papp og kartong.

plastemballasje
Plast

Folie, film, hardplast, PVC, kompositter, ekspandert og ekstrudert plast.

trevirke-Behandlet
Trevirke

Byggematerialer, emballasje, paller, rivingsvirke, kapp, etc.

Sikkerhetsmakulering
Sikkerhetsmakulering

Makulering av sensitive og konfidensielle dokumenter, disketter, CD, DVD og lignende.

Farlig-avfall
Farlig avfall

Avfall som kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

Smittefarlig
Medisinsk avfall

Legemidler og medisiner, smittefarlig/ikke smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste.