Kapittel 1

Introduksjon

Produserer virksomheten din avfall, er sannsynligheten stor for at en del av det faller inn under kategorien “farlig avfall”. Det vil si avfall som kan skade mennesker, dyr og miljø dersom man ikke tar forsvarlig hånd om det.

På denne siden forklarer vi hvordan du som avfallsprodusent kan oppfylle de kravene som stilles til oppbevaring, transport og innlevering av farlig avfall. 

I Norge kan ikke hvem som helst laste tilhengeren full med farlig avfall og legge i vei mot et mottaksanlegg, det er krav til kompetanse for transport av farlig avfall  (ADR) og krav til at det skal deklareres. Farlig avfall skal leveres til en aktør som har lov til å håndtere denne typen avfall, altså et godkjent gjenvinningsselskap. Leverandørens oppgave er å sørge for at avfallet blir levert videre til forsvarlig behandling. 

Vi håper at denne temasiden gir deg litt mer oversikt over hva du har ansvar for mht. håndtering av farlig avfall, og hva du må kjenne til for å være i samsvar med lover og regler. 

Ved å klikke på overskriftene i innholdsfortegnelsen kan du slå opp på områdene og problemstillingene som er mest aktuelle for deg og din virksomhet. Har du spørsmål som du ikke finner svar på her, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Kapittel 2

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med ordinært avfall, fordi det inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og kan føre til alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Avfall regnes som farlig dersom det er klassifisert som det i den europeiske avfallslisten (EAL), eller dersom innholdet av farlige stoffer overskrider gitte grenseverdier. Farlig avfall er merket med stjerne (*) foran EAL-koden. 

Eksempler på farlig avfall:

 • Impregnert trevirke
 • Isolerglassruter
 • Isolasjon
 • Maling
 • Lim og asbest
 • Rengjøringsmidler
 • Lysstoffrør
 • Sparepærer 
 • Batterier 


Felles for alle disse er at de inneholder stoffer som er lite nedbrytbare og kan hope seg opp i levende organismer, og at de er giftige – både akutt og på lang sikt.

Her finner du komplett oversikt over farlig avfall med avfallskoder

Noen avfallsfraksjoner er farlig avfall, men er såpass farlige at de skal håndteres med ekstra stor forsiktighet og holdes adskilt fra annet farlig avfall. Dette gjelder følgende avfallstyper:

 • Eksplosivt avfall
 • Radioaktivt avfall
 • Smittefarlig avfall


Disse tre avfallstypene er regulert i hvert sitt regelverk og omfattes ikke av regelverket for farlig avfall. Det er også egne rutiner for hvordan de skal behandles. 


Spesialavfall eller farlig avfall? 

I 2003 byttet Miljødirektoratet ut ordet ‘spesialavfall’ med betegnelsen ‘farlig avfall’. Men fortsatt bruker mange det gamle begrepet. Husk derfor: Ser du ordet ‘spesialavfall’ i bruk, er det farlig avfall det dreier seg om.

 

Kapittel 3

Lover og reguleringer for farlig avfall

Kjenner du til hva slags farlig avfall virksomheten din genererer, og hvilket regelverk som gjelder? Dersom dere produserer, bruker eller oppbevarer farlig avfall, er det i hovedsak Forurensningsloven og avfallsforskriften som stiller krav til virksomheten din. 

Kapittel 11 m/ vedlegg i Avfallsforskriften (forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) beskriver blant annet hva du som avfallsprodusent er ansvarlig for. I formålet med forskriften blir det klart hva det felles målet med riktig avfallshåndtering er:

“Forskriften har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall.
Forskriften gjelder oppbevaring, levering og håndtering av farlig avfall som omfattes av §11-2 og § 11-3

I tillegg til lovverket, som gjelder for alle, vil det være ulike regler lokalt, etter hvor i landet du holder til. Dette betyr at vi forholder oss til et slags lovverkshierarki: Lovverket ligger i bunnen, og over det kommer forskrifter og tillatelser, og til slutt lokale krav. 

I praksis betyr dette hierarkiet at kommunen ikke kan lage et krav som er lettere eller mindre krevende enn det forskriftene tilsier. Kommunen kan skjerpe inn kravene og stille enda strengere krav enn forskriftene. 

Med andre ord hjelper det altså ikke om virksomheten din følger lovverket til punkt og prikke, dersom kommunen dere opererer i, stiller flere og strengere krav. Man må kontakte sin kommune for å høre om de har egne krav. F.eks. har Bergen kommune egne krav om tømming av olje- og fettutskillere. 

På Miljødirektoratets nettsider finner du en oversikt over alle lover og regler som din virksomhet må forholde seg til når det gjelder farlig avfall.

Les mer: Hva sier avfallsforskriftens kap.11?


Slik bistår Franzefoss 

Som gjenvinningsselskap er Franzefoss alltid oppdatert på gjeldende lover og regler mht. farlig avfall. Vi kan gi deg råd og hjelpe deg med å overholde regelverket.

KONTAKT OSS

Kapittel 4

Hvilke typer farlig avfall finnes?

Farlig avfall kan deles inn i noen hovedtyper basert på avfallets egenskaper, innhold og sammensetning:

 • Spilloljer og oljeforurenset avfall
 • Drivstoff og fyringsoljer
 • Maling og løsemidler
 • Tungmetallholdig avfall
 • Bekjempningsmidler og giftig avfall
 • Rengjøringsmidler og etsende avfall
 • Herdere og reaktivt avfall
 • Gasser og trykksatte beholdere
 • Avfall med organiske miljøgifter
 • Helse- og miljøskadelig avfall
 • Eksplosivt avfall
 • Isolasjon (med KFK/HKFK og bromerte flammehemmere)

I denne oversikten over farlig avfall finner du en nærmere beskrivelse av de ulike typene farlig avfall.


Hvilke fraksjoner skal sorteres som farlig avfall?

Det er ikke alltid like lett å avgjøre om en type avfall skal håndteres som farlig avfall, når du står der med avfall du kanskje ikke har hatt så mye av før. Her er en oversikt over noen av de vanligste fraksjonene som skal behandles som farlig avfall:

Avfall med bromerte flammehemmere: Bromerte flammehemmere kan finnes i blant annet elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), tekstiler fra institusjoner, transportmidler o.l., samt isolasjonsmaterialer.

Avfall med ftalater: Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC. De kan også forekomme i gummilisten på isolerglassruter.

Bilbatterier (blyakkumulatorer): Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m. Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende. 

Isolasjon med KFK/HKFK: Isolasjonsskum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS).

Kvikksølvholdig avfall: Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere. Kjemikalier eller løsninger som inneholder kvikksølv.

Lysstoffrør: Rette lysstoffrør samles inn i godkjente oppsamlingsenheter, og skal håndteres/emballeres slik at de ikke knuses.

Maling, lim og lakk: Alle typer maling, lim og lakk som er klassifisert som farlig avfall.

Olje- og fettavfall: Flytende og fast oljeavfall som oljefase fra oljeutskillere, olje fra tankrensing og smørefett. Kasserte råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser eller fra rensing av emulsjoner og slam.

Småbatterier: Blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, for eksempel husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

Spraybokser: Spraybokser med farlig innhold og/eller farlig drivgass, som Halon, KFK-gasser og alle andre typer gasser i trykkbeholdere, inkludert brannslokkingsapparater.

NB: Dette er ikke en fullstendig liste. Hvis du vil ha hele oversikten over fraksjoner som skal håndteres som farlig avfall, finner du den her.

Les mer: Slik håndterer du spillolje

Kapittel 5

Hvordan avgjør du om det er farlig avfall?

Det er flere måter å finne ut av hva som er farlig avfall på. Den viktigste er listen med avfallskoder i Vedlegg 1 til avfallsforskriften (med EAL-koder). Dersom avfallet tilhører en avfallskode på denne listen merket med stjerne, er avfallet farlig avfall.

Tilhører avfallet en avfallskode som har en såkalt speilinngang, dvs. at én og samme avfallstype er definert som både farlig og ikke-farlig avfall, er det konsentrasjonen av farlige stoffer i avfallet som avgjør om det er farlig eller ikke. (Analyse av avfallet.) Det samme gjelder dersom avfallet ikke tilhører noen av avfallskodene som står på listen. Kriteriene for når dette avfallet er farlig, fremgår av Vedlegg 2 i avfallsforskriften.  

Du kan også sjekke emballasjen, sikkerhetsdatabladet eller produktdatabladet. Er det merket med fareseddel eller faresymbol, kan man som regel anta at det er farlig avfall.


Slik bistår Franzefoss

Er du kunde i Franzefoss, hjelper vi deg med å undersøke om det er farlig avfall. Bl.a. kan vi sette deg i kontakt med et akkreditert laboratorium for å få utført en kjemisk analyse av det aktuelle avfallet. 

KONTAKT OSS

Kapittel 6

Hva er ditt ansvar ved håndtering av farlig avfall?

Det er du som avfallsprodusent som har ansvaret for å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte hele veien frem til et godkjent gjenvinningsanlegg. For å hindre at det oppstår fare for forurensning, må du gjøre nødvendige tiltak som står i forhold til mengden avfall, sammensetning av det og hvor farlig det er (farlighetsgrad).

Les også: Oljeutskiller – hva er ditt ansvar?

Leveringsplikt

Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall i året, er i henhold til avfallsforskriftens §11-8 forpliktet til å levere dette minimum én gang per år til godkjente gjenvinningsanlegg. Godkjente mottak kan være både kommunale og private innsamlere med tillatelse fra Miljødirektoratet eller Statsforvalteren.

Se ditt nærmeste Franzefossanlegg

Deklareringsplikt

Forskriftsmessig håndtering av farlig avfall innebærer at det må deklareres. Det gjør du ved å fylle ut deklareringsskjema på avfallsdeklarering.no. Skjemaet er en rapport med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Deklarasjonen skal følge transporten til godkjent mottak. Det må lages én deklarasjon per avfallstype.

Alle som produserer farlig avfall, har deklareringsplikt.

Hvorfor må du deklarere avfallet? Jo, fordi alle som skal håndtere og transportere avfallet etter at du har levert det fra deg, må ha nødvendige opplysninger om det for å kunne gjøre det på en sikker måte. 

I tillegg fungerer deklarasjonen som en dokumentasjon på at du som avfallsprodusent har oppfylt leveringsplikten. Din avfallsleverandør kan være behjelpelig med deklareringen.

Les mer om deklarering i eget kapittel nedenfor.

 

Slik bistår Franzefoss

Franzefoss har gode løsninger for farlig avfall. Vi hjelper våre kunder med håndtering og deklarering av farlig avfall, uansett bransje eller størrelse på virksomheten.

KONTAKT OSS

Kapittel 7

Hva kan skje hvis du ikke håndterer det farlige avfallet riktig?

Det er både ressurskrevende og tidkrevende for en virksomhet å sørge for at farlig avfall blir håndtert forsvarlig og “etter boka”. Imidlertid er de potensielle konsekvensene av ikke å gjøre det langt mer alvorlige. 


Miljøforurensning og skader

Dersom farlig avfall helles ut i avløp, havner på avfallsmottak eller brennes, kan det føre til alvorlig forurensning og skade på miljø, dyr og mennesker.

Hvis farlig avfall kommer ut i naturen, kan det ramme både dyr, mennesker og miljø. Enkelte stoffer kan også ha skadelig miljøpåvirkning etter lang tid. Drikkevann og mat kan bli forgiftet, og i verste fall kan områder bli ubeboelige.


Økonomisk smell

I tillegg kan feil håndtering av farlig avfall få store økonomiske konsekvenser for virksomheten – i form av bøter og kostnader knyttet til opprydding. Det blir ilagt gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.


Omdømmetap

Sist men ikke minst: Feil håndtering av farlig avfall kan skade virksomhetens omdømme – en omdømmeskrape som det i dagens miljøbevisste samfunn kan ta lang tid å rette opp.

Kapittel 8

Hvordan lagrer du farlig avfall?

Når du har funnet ut av hva som er farlig avfall, må du lagre det slik at det ikke er til fare for mennesker eller dyr. Oppbevar avfallet utilgjengelig for uvedkommende, gjerne i et innelåst skap og i hel og tett emballasje.


Oppbevaring

Det aller viktigste du gjør når du produserer farlig avfall, er å lagre det slik at det ikke utgjør en fare for miljø, mennesker eller dyr. 


De viktigste retningslinjene for oppbevaringen: 

 • Oppbevar avfallet utilgjengelig for uvedkommende. Lås det gjerne inne i et skap og i hel og tett emballasje. Det beste er å lagre det farlige avfallet i originalemballasjen. Dette sparer deg også for utgifter knyttet til omemballering når avfallet skal fraktes bort.

 • Ikke bland farlig avfall med andre typer avfall – det kan føre til kjemiske reaksjoner. Hvis dere har flytende produkter og kjemikalier, skal disse oppbevares på en slik måte at man unngår helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker.

 • Ta høyde for at uforutsette hendelser kan oppstå. Hvis det er fare for lekkasje, bør avfallet stå på avrenningsrist, som stopper muligheten for at det renner ut i naturen.

 • Sørg for at alle ansatte vet at virksomheten produserer farlig avfall, hva slags fraksjoner det er snakk om, hvor og hvordan det skal lagres. Det er også en fordel om ansatte kjenner til risikoen som kommer med farlig avfall. 


Det finnes gode og spesialtilpassede løsninger for enkel og sikker håndtering av farlig avfall, blant annet et miljøskap. Med en slik løsning, som ivaretar alle behov for lagring og håndtering av farlig avfall, er du sikret at virksomheten din oppbevarer farlig avfall i henhold til regelverket.


Merk avfallet tydelig

Du må sørge for at det farlige avfallet er godt og tydelig merket, og aller helst i originalemballasje. Når du leverer avfallet, skal du merke emballasjen med løpenummeret på deklarasjonsskjemaet. Merkingen skal være lett synlig og tåle fysiske og klimatiske påvirkninger.

Mange virksomheter får avviksgebyrer på avfallet som følge av at det ikke er merket godt nok. For å minske risikoen for avviksgebyr kan du gjøre følgende:

 1. Kartlegg hva slags farlig avfall virksomheten produserer.
 2. Lag et system for sortering og oppbevaring som passer behovene akkurat din virksomhet har. 
 3. Har du f.eks. to beholdere for spraybokser, kan du gjøre sorteringen enklere ved å merke disse med avfallsnummeret og EAL-koden. Dette gjør det enklere for ansatte å se hvilken beholder avfallet skal i.


Les mer: Farlig avfall – slik håndterer du det

Slik bistår Franzefoss

 Et eget miljøskap for enkel og sikker håndtering av farlig avfall. Benytter dere dette skapet i virksomheten, er dere sikret at dere lagrer og håndterer farlig avfall i henhold til regelverket. 

KONTAKT OSS

Kapittel 9

Hvordan deklarerer du farlig avfall?

Avfallsdeklarering består av flere moduler. Fremgangsmåten for deklarering er som følger:


 1. Daglig leder eller administrerende direktør logger seg inn i Altinn og delegerer Altinn-rollen ‘Energi, miljø og klima’ til den personen i virksomheten som skal være administrator.

 2. Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:

  - Opprette bedriftsprofil
  - Opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)

 3. Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere.

Administrasjonsmodulen inneholder opplysninger om virksomheten, som f.eks. organisasjonsnummer og hvem i bedriften som skal bruke tjenesten. Dersom virksomheten din har flere forretningssteder eller driver innen flere bransjer, og dere har mer enn ett organisasjonsnummer, skal du bruke underenhetsnummeret i deklareringsskjemaet.


De i virksomheten som er registrert som brukere av avfallsdeklareringen, kan deklarere farlig avfall i deklarasjonsmodulen. Der har du også oversikt over påbegynte, sendte og ferdige deklarasjoner. Du kan endre eller tilbakekalle en deklarasjon helt til mottaket har avsluttet kontrollen av deklarasjonen.

 

Slik bistår Franzefoss

For å være helt trygg på at deklareringsskjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler, kan du gi Franzefoss fullmakt til at vi kan deklarere på vegne av deg. Da gir du oss fullmakt mellom steg 2 og 3 i fremgangsmåten beskrevet ovenfor.

KONTAKT OSS

Men husk at ansvaret fremdeles ligger hos deg som avfallsprodusent selv om Franzefoss har fått fullmakt.


Etter at avfallet er levert og mottaksanlegget har gått gjennom og sjekket at det du leverte, samsvarer med det deklarasjonen sier, blir deklarasjonen satt i karantene noen dager. Da sendes den inn og loggføres på avfallsdeklarering.no. Dette er bedriftens bevis og dokumentasjon på at avfallet er håndtert på riktig måte.


I denne artikkelen finner du utførlig informasjon om hvordan du fyller ut deklareringsskjemaet. 


Vi har også laget en informasjonsvideo som kan hjelpe deg: Veileder for avfallsdeklarering

Kapittel 10

Hvordan transporterer og leverer du farlig avfall?

Alle virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere avfallet til en aktør som har lov til å håndtere farlig avfall. I praksis vil dette si et gjenvinningsselskap. Aktøren sørger for at avfallet blir levert videre til forsvarlig behandling. 

Gjenvinningsselskapet må ha tillatelse fra enten Miljødirektoratet eller Statsforvalteren. 

ADR-forskriften

De aller fleste typer farlig avfall er også farlig gods, og transporten av slikt avfall omfattes dermed av Forskrift om landtransport av farlig gods (ADR-forskriften). ADR-forskriften angir en rekke plikter for blant annet avsender og transportør.
Dette er de viktigste bestemmelsene rundt transport av farlig avfall:

Avfallsprodusenten skal utpeke en sikkerhetsrådgiver med gyldig kompetansebevis.

Avfallsprodusenten, som sender fra seg det farlige avfallet, har ansvar for å klassifisere det, altså å angi hva slags farlig gods det er tale om, finne rett UN-nummer og å angi fareklasse og emballasjegruppe.

Alt farlig avfall skal være deklarert i avfallsdeklarering.no før det kan transporteres.

Før det farlige avfallet transporteres til godkjent mottak, skal emballasjen merkes med deklarasjonsskjemaets løpenummer, eventuelle faresedler, og UN-nummer. Det skal også følge med en tekst som beskriver avfallet.

Personale som håndterer farlig gods, skal få opplæring tilpasset den ansattes ansvar og arbeidsoppgaver (jf. ADR § 1.3).

Den som leverer eller samler inn farlig avfall, må ha tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om transporten. Denne kompetansen skal sjåføren kunne vise frem skriftlig (Avfallsforskriften § 11.5).

Farlig gods skal være emballert på sikker måte (med UN-godkjent emballasje), slik at det ikke oppstår lekkasje eller annen farlig situasjon.

Utstyr og materiell som benyttes til transport av farlig gods, skal være i slik stand at transporten kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte.

Les mer: Alt du trenger å vite om innlevering og transport av farlig avfall


Slik bistår Franzefoss

Med lang erfaring i gjenvinningsbransjen har Franzefoss spesialkompetansen og sertifiseringen som trengs for å håndtere farlig avfall. Dermed kan våre kunder føle seg trygg på at alle hensyn og regler bli ivaretatt, samtidig som at frakten blir gjennomført på en trygg og effektiv måte.

KONTAKT OSS

Kapittel 11

Hvordan velger du riktig samarbeidspartner for håndtering av farlig avfall?

Når du skal velge en samarbeidspartner til å hjelpe deg med det farlige avfallet virksomheten din har, er det noen kjennetegn du bør se etter, og noen viktige spørsmål du bør stille.
 

 • Er tjenestene deres i henhold til forskrifter og lovverk?

 • Har de alt av sertifiseringer og tillatelser som trengs for å håndtere det farlige avfallet?

 • Kan de bistå deg med rådgivning og kartlegging?

 • Kan de hjelpe deg med å identifisere hvilke typer farlig avfall virksomheten din produserer?

 • Kan de hjelpe deg med innsamling og oppbevaring av farlig avfall?

 • Hvor mye av jobben med det farlige avfallet tar de seg av?

 • I hvor stor grad blir transporten av farlig avfall tilpasset dine behov som kunde?

 • Hvor lett tilgjengelig er de, f.eks. når et akutt behov oppstår?

 • Hva skjer med avfallet etter at det har kommet inn på godkjent gjenvinningsanlegg? 


Samarbeidspartneren du velger, skal gjøre deg trygg på at du får all den hjelp og informasjon du trenger for å håndtere og transportere virksomhetens farlige avfall i samsvar med alle gjeldende lover og regler. 

Les mer: Slik velger du riktig samarbeidspartner for håndtering av farlig avfall

Kapittel 12

Nyttige ressurser

Det finnes en rekke ressurser med viktig og nyttig informasjon om hvordan du skal forholde deg til farlig avfall. Vi har hentet frem et par av dem her. 

Den norske prioriteringslista

Miljødirektoratet har laget den norske prioriteringslista, som lister opp de kjemikaliene som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Her finner du 66 stoffer og stoffgrupper, men det betyr ikke at lista gir en fullstendig oversikt. Det kan altså være flere stoffer og stoffgrupper å ta hensyn til, men prioriteringslista legger tydelige føringer for hvilke stoffer myndighetene forventer at næringslivet skal jobbe aktivt med bruks- og utslippsreduksjon på. 

Den norske prioriteringslista er ikke et eget regelverk eller en forbudsliste, kun et hjelpemiddel og et verktøy for å påse at man har fokus på de riktige stoffene. Miljødirektoratet oppdaterer lista kontinuerlig, så det kan være fint å sjekke innom med jevne mellomrom for å holde seg oppdatert. 

Kandidatlista i Reach

Ifølge Miljødirektoratet havner følgende stoffer på kandidatlista i Reach: “Stoffer som gir stor grunn til bekymring [...]. De er kandidater for videre regulering, og virksomheter har informasjonsplikt.”

Stoffene som er listet opp her, kalles SVHC-stoffer. Dersom virksomheten din omsetter eller bruker noen av disse stoffene, bør dere vurdere om det finnes alternativ teknologi som kan benyttes, eller om det er mindre helse- og miljøskadelige stoffer som kan erstatte SVCH-stoffene.

Her finner du mer informasjon om og oversikt over SVHC-stoffene.

Kapittel 13

Oppsummering: Et kontinuerlig arbeid

Farlig avfall er avfall som kan medføre fare for liv, miljø og helse. Derfor er det svært viktig at denne typen avfall blir håndtert på riktig måte. 

Som produsent av avfall i virksomheten har dere ansvar for å vurdere om avfallet er farlig, og for å håndtere det på en forsvarlig måte gjennom hele prosessen, fra det oppstår til det er levert hos et godkjent mottaks- og behandlingsanlegg.

For å sikre forskriftsmessig og sikker håndtering av avfallet plikter dere å gi alle nødvendige opplysninger om hvor avfallet opprinner fra, hva det inneholder, og hvilke egenskaper det har.

Arbeidet med å sikre at avfallsprodusenten håndterer sitt farlige avfall på en måte som er både forsvarlig og forskriftsmessig, er et kontinuerlig arbeid. Lover, regelverk og reguleringer er i stadig endring og utvikling. Derfor er det viktig at du, og de andre internt som arbeider med farlig avfall, holder dere løpende oppdatert.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

KONTAKT OSS

Abonner på bloggen

Click me
Andre leste også