Avfallsplan

Avfallsplan

Avfallsplan er en plan som beskriver hvordan bygge- og rivingsavfall blir sortert på byggeplassen og hvor avfallet leveres til lovlig mottaksanlegg.

Trenger du hjelp med avfall på byggeplassen?

Vi har gode løsinger for deg i byggebransjen. Kontakt oss om ditt prosjekt.

 

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) er hjemlet i Forurensningsloven, og er gjort gjeldende fra 01.01.2008. Intensjonen med forskriften er at mest mulig avfall skal gå til gjenbruk eller gjenvinning, og at minst mulig havner på deponi. Forskriften gjelder alle kommuner.

Ved vurderingen av om areal- eller vektgrensen i første ledd er overskredet, skal tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg vurderes under ett.

Tiltakshaver er «eier» av avfallet og er derfor ansvarlig for å påse at avfallsplan blir utarbeidet.

Når skal avfallsplan brukes?

  • Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 bruksareal
  • Rehabilitering i form av fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 bruksareal
  • Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 bruksareal
  • Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, rehabilitering eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Siste artikler

Kildesortering

17. november 2022

God kildesortering på kontoret

Kildesortering

20. oktober 2022

Hvordan gjenvinnes båtvrak?

Kildesortering

14. oktober 2022

Gjenvinn elektriske og elektroniske produkter