Mottak og gjenbruk

Mottak og gjenbruk

I dag er stein i ferd med å bli en mangelvare flere steder, spesielt i byer og tettbygde strøk der behovet er størst. For å drøye de eksisterende ressursene og sikre tilgang også for fremtidige generasjoner, er det derfor viktig at vi tar vare på ressursene og gjenbruker så mye som mulig.

Kontakt oss om mottak og gjenbruk av stein

 

Franzefoss tar imot rivematerialer (betong og asfalt), gravemasser og egnet stein

Vi mottar etter avtale ulike rivematerialer (betong og asfalt), samt rene grave- og steinmasser. Dette bearbeides og selges ut igjen som godt egnede gjenbruksprodukter til enkelte formål.

Miljømessig renhet er et strengt og viktig kriterium for gjenbruk, og det gjelder derfor egne prosedyrer for dette. Det skal alltid inngås avtale med anlegget før levering. Ta kontakt med ditt anlegg for å høre hva som gjelder. Forurenset materiale skal behandles som spesialavfall og skal derfor som regel leveres til gjenvinningsanlegg eller deponi.

Det skal alltid inngås avtale med anlegget før levering.

Fremmedstein er materialer som ikke hører naturlig hjemme i den aktuelle forekomsten, og standardene omtaler disse massene i svært liten grad. Det er derfor noen ekstra utfordringer som en tilslagsprodusent kan møte i forbindelse med mottak og gjenbruk. Franzefoss har gode erfaringer med å erstatte enkelte pukkfraksjoner med pukk av fremmedstein. På denne måten kan vi spare egne ressurser, og bidra til en mer bærekraftig utvikling av bransjen.