Kapittel 1

Introduksjon

Lurer du på hva som er viktig å tenke på for kildesortering? I denne guiden ser vi nærmere på hvorfor vi kildesorterer, hva avfallet blir gjenvunnet til, samt hva som skal, bør og kan kildesorteres. 

I tillegg kan du lese mer om forskjellige typer avfall, og om håndtering av farlig avfall. Vi gir deg også nyttige tips til utstyr for kildesortering.

Kapittel 2

Hva betyr begrepene?

Kildesortering

Kildesortering kan forklares som kategorisering av avfall. Avfall blir sortert i forskjellige kategorier, som deretter går til gjenvinning. 

Avfall/søppel

Avfall blir ofte omtalt som søppel og kan beskrives som gjenstander som ikke lenger har sin opprinnelige verdi. Dette omfatter stoffer, restprodukter, kasserte gjenstander og emballasje. Avfall er også viktige ressurser ved gjenvinning. 

Materialgjenvinning

Materialgjenvinning innebærer at materialer fra avfallet gjenvinnes og brukes som råvarer for produksjon av nye produkter. En plastpose kan dermed bli til nye plastposer ved materialgjenvinning. 

Energiutnyttelse 

Energiutnyttelse er betegnelsen på prosessen der avfallet gjøres om til energi ved forbrenning. 

Gjenvinning

Gjenvinning er fellesbetegnelsen på materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse. 

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi innebærer at ressurser forblir i verdikjeden lengst mulig. I en sirkulær økonomi blir produkter brukt om igjen, reparert, forbedret eller materialgjenvunnet i et kretsløp der færrest mulig ressurser går tapt. Avfall blir råstoff til ny produksjon, som gir en langt mer effektiv utnyttelse av knappe naturressurser. 

Et eksempel på sirkulær økonomi er materialgjenvinning av plast. En lekebil kan bli gjenvunnet gang etter gang til nye produkter laget av plast.  

Husholdningsavfall 

Med husholdningsavfall menes avfall fra normal virksomhet i en husholdning. 

Næringsavfall

Næringsavfall kan beskrives som avfall som oppstår i forbindelse med en virksomhet (både offentlig og privat). Næringsavfall kan f.eks. omfatte avfall fra butikker, restauranter, hoteller og barnehager.

Industriavfall

Industriavfall inkluderer forskjellige typer produksjonsavfall fra industribedrifter som raffinerier og fabrikker. Industriavfall omfatter blant annet våtorganisk avfall som slakteavfall, avfall fra fiskeindustri eller meierier, treflis fra sagbruk, steinmasser fra pukkverk og boreavfall fra oljeindustrien. Industriavfall kan inneholde større mengder farlig avfall. 

Byggavfall

Byggavfall er alle materialer og masser som blir til avfall i byggeprosjekter. Byggavfall står for en stor andel av avfallsmassene og inneholder ofte mange forskjellige typer avfall som blandet avfall, treverk, isolasjon, papp, plast, jern og metaller. Byggavfall kan inneholde større mengder farlig avfall, som for eksempel maling, lim, fugemasser og lakk.

Kapittel 3

Hvorfor kildesortere?

Kildesortering er noe hele samfunnet er opptatt av, og som berører oss alle. Det er også krav som er rettet fra alle deler av samfunnet. Kildesortering er en investering i våre barn, vår natur og vår planet. En investering som koster deg veldig lite, men som gir så mye.

Avfallsmengden i Norge er økende og har fordoblet seg siden 70-tallet. Dette sammen med et stadig økende forbruk gjør kildesortering til en nødvendighet i samfunnet.

Naturen er noe de aller fleste ønsker at våre fremtidige generasjoner skal få like stor glede av som det vi har hatt. Men for at de skal få ha glede den norske naturen, må vi bli enda bedre på å ta vare på den – og det skal faktisk ikke mer til enn å legge riktig ting i riktig beholder eller container. 

Noen viktige punkter: 

 • Kildesortering gjør at vi kan ta bedre vare på miljøet, og at vi kan utnytte naturressursene våre bedre.
 • Kildesortering gjør at vi unngår at skadelige stoffer og miljøgifter f. eks. i farlig avfall gjør skade på natur, mennesker og dyr.
 • Kildesortering oppfyller krav til sortering og gjenvinning fra myndighetene som er angitt i avfallsforskriften og forurensningsloven.
 • Manglende kildesortering kan føre til sorteringstillegg fra avfallsmottaket og bøter dersom tilsynsmyndighetene kommer på besøk.  

Kapittel 4

Hva skal, bør og kan kildesorteres?

Vi anbefaler alle å tenke at alt som kan sorteres, bør sorteres. På denne måten kan vi sammen oppnå målene om en materialgjenvinningsgrad på 65 % innen 2035.

Hva som skal kildesorteres, varierer ut fra hvilken kommune man tilhører, og om kildesorteringen er for næringsvirksomheter, offentlige rom (f.eks. skoler, kjøpesentre eller sykehus) eller private husholdninger. 

Det viktigste er at man er tro mot den ordningen som gjelder der man er, og at man i hvert fall sorterer ut de avfallstypene man har mest av.

Sortering av restavfall

Restavfall regnes som blandet avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Avfallstyper som ikke skal kastes som restavfall, er farlig avfall som maling, batterier, impregnert trevirke og lignende, isolasjon, elektrisk og elektronisk avfall (det vil si alt som går på strøm eller batteri), dekk, matavfall, flytende avfall og gips. 

Tunge masser som stein, grus, jord og betong er ikke forbudt å levere som restavfall, men på grunn av vekten vil det bli svært kostbart.

Kapittel 5

Forskjellige typer avfall

Dette er de mest vanlige avfallstypene:

 • Matavfall/våtorganisk avfall
 • Blandet avfall/restavfall
 • Papp/papir/kartong
 • Metaller
 • Plast
 • Glass 
 • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
 • Farlig avfall 
 • Medisinsk avfall
 • Masser
 • Trevirke
 • Annet avfall 

Beskrivelse av de forskjellige avfallstypene og hvordan de skal håndteres kan du lese mer om i våre sorteringsguider.

Kapittel 6

Hva blir avfallet gjenvunnet til?

Har du tenkt på hva iPaden til barna dine er laget av? Eller om ostehøvelen din kanskje har hatt et tidligere liv som lekebil?

Avfall og søppel blir ofte forbundet med noe negativt, men mange glemmer de unike mulighetene og verdien som avfallet kan gi oss. Mulighetene ved gjenvinning av avfall forplanter seg både økonomisk og miljømessig.

Den sirkulære økonomien baserer seg på at ressursene skal forbli i verdikjeden lengst mulig. Ved å gjenvinne avfall kan vi sammen oppnå en bedre sirkulær økonomi, og en fremtid der miljøet blir ivaretatt på en bedre måte enn i dag.

Oversikt over hva de viktigste avfallstypene blir gjenvunnet til

Avfallstype Gjenvinning
Papir, papp og kartong Kontorpapir, emballasjekartong og bølgepapp materialgjenvinnes til nytt papir.
Jern og metall Aluminium kan bli til aluminiumsfolie, sykler eller hermetikkbokser. Jern kan bli til kumlokk, spiker eller armeringsjern.
Plast Noen plasttyper kan materialgjenvinnes, og da blir plasten sendt til kverning, vasking og regranulering for å muliggjøre gjenvinning til nye plastprodukter. F. eks. bæreposer, leketøy, bøtter, beholdere, m.m.
Trevirke Kvernes til flis og benyttes til nye produkter som møbler, sponplater, osv. Noe benyttes også til biobrensel
Restavfall Energien fra avfallet utnyttes i fjernvarmeanlegg, til produksjon av strøm eller som erstatter for olje og kull i industrien.
Farlig avfall Noe farlig avfall materialgjenvinnes og brukes i nye produkter, som for eksempel batterier.
Matavfall Utnyttes til produksjon av bio-gass og jordforbedring, kan også komposteres til jord.
Fyllmasser Stein, jord og pukk fra byggeplasser. Massene gjenbrukes til overfyllingsmasse eller konstruksjonsmateriell til utfylling.
EE-avfall Sendes til sortering og materialgjenvinning, bl.a. metaller og plast, benyttes til nye produkter.

Kapittel 7

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Eksempler på farlig avfall kan være impregnert trevirke, isolerglassruter, maling, lim og asbest, men også sparepærer, småelektronikk og kabler. Felles for alle er at de inneholder stoffer som er lite nedbrytbare, som kan hope seg opp i levende organismer, og som er giftige – både akutt og på lang sikt.

Husk at det er ditt ansvar som avfallsprodusent å vite hva som er farlig avfall, hvordan du lagrer det, at du deklarerer det og leverer det til et godkjent mottak. Ikke bare kan uforsvarlig håndtering føre til alvorlig skade på mennesker, dyr og miljø, men det kan også påføre bedriften din bøter om tilsynsmyndighetene kommer på besøk.

Her kan du lese mer om farlig avfall.

Kapittel 8

Hva er de økonomiske fordelene ved kildesortering?

Måten bedriften din håndterer avfall på, vil påvirke økonomien deres. Mengden avfall vil være konstant enten dere sorterer eller ikke, det avgjørende blir å skille de ulike avfallstypene fra hverandre. Restavfallet er det mest kostbare å levere, så jo mer sortert avfall dere har, desto lavere blir den totale kostnaden. Avfallet kontrolleres når det kommer inn på gjenvinningsstasjonen. Ligger det noe som ikke skal være der da, vil det påløpe et sorteringsgebyr. Ved å sortere grundig, unngår du denne kostnaden. Det finnes også avfallstyper som har positiv verdi. Ta en prat med leverandøren din om hvilket avfall det gjelder. 

Ved å ha kontroll på kildesorteringen vil bedriften få god oversikt over når det er behov for tømming. Tilpass tømmehyppighet etter behov, så unngår dere å betale for halvfulle lass. 

For å synliggjøre resultatene i bedriften kan dere ta i bruk en løsning for kontroll og rapportering, som viser bedriftens avfallsstatistikk. Når ansatte ser kildesorteringsgraden og en nedgang i kostnaden jo mer de sorterer, kan det gi god motivasjon og synliggjøre nytten av innsatsen deres.  

På et makronivå vet vi at den sirkulære økonomien baserer seg på at ressursene skal forbli i verdikjeden lengst mulig. Ved å gjenvinne avfall kan vi sammen oppnå en bedre sirkulær økonomi, og en fremtid der miljøet blir ivaretatt på en bedre måte enn i dag.

Kapittel 9

Tips til utstyr for kildesortering

Lurer du på hva du bør gjøre for å kildesortere riktig og mest mulig effektivt? Vet du hvilket utstyr som vil fungere best for din bedrift?

Som en hovedregel anbefaler vi at du velger beholdertype og tømmefrekvens basert på avfallsmengden i bedriften eller organisasjonen din.

Til byggeplassen

På byggeplasser er avfallsmengdene ofte store og består av mange ulike typer avfall. For å oppnå sorteringskravene fra myndighetene, og for å unngå at prisen for avfallshåndteringen blir høyere enn nødvendig, er kildesortering på byggeplassen en nødvendighet.

Et godt tips er å lage en beregning på hvor mye av hver enkelt avfallstype byggeprosjektet vil generere. Dette vil gjøre det lettere for deg å velge riktig utstyr som avfallsbeholdere, avfallssekker eller containere.

Les mer: Slik kvitter du deg med masser på byggeplassen

For husholdninger

For å gjøre kildesorteringen enklere anbefaler vi at du har egne beholdere til hver avfallstype. Mange oppbevarer avfallet under vasken på kjøkkenet. Her har det kommet flere smarte løsninger som gjør kildesorteringen til en enkel oppgave.

For borettslag

I borettslag som har felles avfallsløsning, avfallsbeholdere eller avfallsrom, kan kildesortering være en utfordring. Dessverre er ikke alle beboere like flinke til å kildesortere. Dersom borettslaget har et felles avfallsrom, kan det være en ekstra utfordring å holde orden.

Hvis borettslaget har felles avfallssug eller avfallsbeholdere, bør beboerne få god informasjon om hvilke avfallsposer de skal benytte, og dessuten hvilket avfall som skal kildesorteres i hver av posene.

Har borettslaget et eget avfallsrom? For å holde orden i avfallsrommet anbefaler vi aktiv bruk av skilting, slik at det ikke er noen tvil om hvilken avfallstype som skal hvor.

Et annet nyttig tips er å benytte relevante kommunikasjonskanaler (sosiale medier, e-post, telefon) ved utsendelse av informasjon om kildesortering. Et godt utgangspunkt er å tenke på hvilke kanaler det er mest sannsynlig at beboerne benytter seg av i dag. Eldre beboere benytter seg kanskje ikke like mye av mobil som yngre beboere.

Til næringsvirksomheter

Næringsvirksomheter kan oppleve samme problemstilling som borettslag. Noen er flinkere enn andre til å kildesortere. Å opprettholde en god sorteringsgrad kan dermed være en utfordring.

Et tips til å få ansatte og kunder til å kildesortere er å sikre god skilting over avfallsbeholdere, og dessuten at posene i avfallsbeholderne blir byttet ofte nok.

Til offentlige rom

I offentlige rom som f. eks. kjøpesentre, skoler, barnehager eller sykehus kan det være lurt å ha en god plan for riktig plassering av avfallsbeholdere.

Ved riktig plassering kan du unngå at avfallsbeholderne blir overfylt, og at avfallet flyter over. For å finne riktig plassering anbefales det at du setter deg inn i trafikkflyten. På denne måten kan du avdekke hvor det er mest trafikk og behov for avfallsbeholdere.

Les mer: 5 tips til avfallshåndtering på offentlige steder

Kapittel 10

Oppsummering

For bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kommer 2019 og årene fremover til å være preget av økt fokus på kildesortering for å oppfylle stadig strengere miljøkrav. 

Kildesortering er en viktig brikke i økonomien, både samfunnsmessig og for bedrifter. Bedrifter som ikke gjør sin del av jobben, kan måtte betale mer for avfallshåndteringen og kan også bli pålagt bøter.

Husk: Kildesortering er en investering i våre barn, vår natur og vår planet. Investeringen koster deg  lite, men gir så mye tilbake til samfunnet og vår felles fremtid.

 

New call-to-action

Abonner på bloggen

Click me
Andre leste også