Farlig avfall – slik håndterer du det

Del dette innlegget
Farlig avfall – slik håndterer du det
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Produserer bedriften din farlig avfall?

Husk at dere er ansvarlig for å sortere avfallet riktig. Det skal håndteres på en forsvarlig måte hele veien frem til et godkjent behandlingsanlegg.

Nedenfor vil vi hjelpe deg med mer informasjon rundt hvordan bedriften skal samle inn, oppbevare og deklarere farlig avfall.

 

Hvilke typer farlig avfall finnes?

Forurensningsloven definerer farlig avfall som “avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr”.

Sagt litt mer enkelt: Farlig avfall er avfall som kan skade mennesker, dyr og miljø dersom du ikke tar forsvarlig hånd om det.

Avfall regnes som farlig dersom det er klassifisert som det i den europeiske avfallslisten (EAL), eller innholdet av farlige stoffer overskrider gitte grenseverdier. Farlig avfall er merket med stjerne (*) foran EAL-koden

Les mer: Alt du bør vite om farlig avfall

 

Her er en oversikt over de ulike typene farlig avfall:

Asbest: Finnes i bl.a. harde bygg- og fasadeplater (eternit) og isolasjonsmateriale for rør og kjeler. Det kan også være bestanddeler i fliser, flisskum, avrettingsmasse, etc.

Avfall med bromerte flammehemmere: Bromerte flammehemmere kan finnes i bl.a. elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), tekstiler fra institusjoner, transportmidler o.l., samt i isolasjonsmaterialer.

Avfall med ftalater: Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC.

Baderomspanel med pentaklorfenol: baderomspanel fra perioden 1967–1992.

Bilbatterier (blyakkumulatorer): Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m. Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende.

Impregnert trevirke: Trevirke impregnert med kreosot, kobber (Cu) og/eller kobber/krom/arsen (CCA).

Isolerglassruter med klorparafiner: Isolerglassruter produsert etter ca. 1975 kan inneholde klorparafiner i fugelim og gummilister, og skal samles inn separat som farlig avfall.

Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler: Stivt skum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS).

Kvikksølvholdig avfall: Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere. Kjemikalier eller løsninger som inneholder kvikksølv.

Lysstoffrør: Alle lengder og tykkelser av rette lysrør.

Maling, lim og lakk: Alle typer maling, lim og lakk som er klassifisert som farlig avfall.

Olje- og fettavfall: Flytende og fast oljeavfall som oljefase fra oljeutskillere, olje fra tankrensing og smørefett. Kasserte råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser eller fra rensing av emulsjoner og slam.

PCB- og PCT-holdig avfall: PCB og PCT har vært brukt i transformatorer, kondensatorer, lysrørarmaturer, fugemasser, maling og isolerhylser for gjennomføring av høyspenning.

PCB-holdige isolerglassruter: Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1965–1975, samt importerte ruter til og med 1979.

Småbatterier usortert: Blanding av farlige og ikke-farlige småbatterier, f.eks. husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

Spraybokser: Spraybokser med farlig innhold og/eller farlig drivgass, som halon, KFK-gasser og alle andre typer gasser i trykkbeholdere, inkludert brannslokkingsapparater.

Gå til oversikt over avfallstyper

Håndtering av avfallet – hva er ditt ansvar?

Som avfallsprodusent har du ansvaret for å gjøre nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr. Tiltakene skal stå i forhold til avfallets mengde, sammensetning og farlighetsgrad.

Trenger du hjelp med henting og transport av farlig avfall?   Kontakt oss her!


Innsamling

De ulike typene farlig avfall skal sorteres hver for seg og håndteres i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter.

Oppbevaring

Når du har funnet ut av hva som er farlig avfall, er det viktig at du lagrer det slik at det ikke er til fare for mennesker eller dyr.

  • Oppbevar avfallet utilgjengelig for uvedkommende, gjerne i et innelåst skap og i hel og tett emballasje. Det beste er å lagre det farlige avfallet i originalemballasjen. Dette sparer deg bl.a. for utgifter knyttet til omemballering når avfallet skal fraktes bort.
  • Lagrer du det farlige avfallet i høyden, bør det flytende avfallet lagres nederst, i tilfellet det oppstår lekkasje. Avfallstyper som kan reagere med hverandre, bør ikke oppbevares i nærheten av hverandre.
  • Informer alle ansatte om at dere produserer farlig avfall, hva slags typer farlig avfall dere produserer, hvor de kan lagre det, og risikoer knyttet til avfallet.

Deklarering

For at mottaket skal ta imot det farlige avfallet fra bedriften din, må det deklareres. Det gjør du på avfallsdeklarering.no. Der fyller du ut et deklareringsskjema med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper.

Skjemaet fungerer også som en dokumentasjon for deg som avfallsprodusent om at du har oppfylt leveringsplikten. Dessuten det sikrer at alle etterfølgende ledd har den informasjonen som trengs for å kunne håndtere og transportere avfallet på en sikker måte.

Avfallsleverandøren din kan hjelpe deg med deklareringen. På den måten er du trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

 

Feil håndtering kan bli dyrt

Dersom dere håndterer farlig avfall uforsvarlig, kan det få store økonomiske konsekvenser for bedriften – i form av bøter og kostnader knyttet til opprydding. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Les også: Alt du trenger å vite om kildesortering

 

Oppsummering

  • Hvis bedriften din produserer farlig avfall, er dere ansvarlig for å håndtere det på en forsvarlig måte – fra det oppstår til det kommer fram til et godkjent behandlingsanlegg.
  • Ikke bland farlig avfall med andre typer avfall – alt skal sorteres hver for seg.
  • Oppbevar avfallet utilgjengelig for uvedkommende, gjerne innelåst i et skap og i hel og tett emballasje.
  • Før dere leverer avfallet, skal dere fylle ut et deklareringsskjema. Avfallsleverandøren din kan bistå med dette.

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!