Standard salgs- og leveringsbetingelser for Franzefoss Pukk

Standard salgs- og leveringsbetingelser for Franzefoss Pukk

 

Med mindre annet er avtalt gjelder disse betingelsene alle tilbud og avtaler om salg, fra Franzefoss Pukk AS (heretter kalt FP) for sand, grus, knuste og sprengte steinmaterialer, gjenbruks-produkter og tjenester.

 

1. Avtaleinngåelse

 • Dersom ikke annet er avtalt, gjelder tilbudet i 30 dager fra dets datering og for leveranser som tas ut i løpet av 9 måneder.

 • Kjøper anses for å ha akseptert disse betingelsene samt tilbudets og /eller ordrebekreftelsens vilkår og betingelser så snart de er mottatt av kjøper.

 

2. Pris- og betalingsbetingelser

 • Priser er eksklusiv merverdiavgift. Priser gjelder ikke transport eller arbeid såfremt dette ikke er inntatt i tilbudet og/eller i ordrebekreftelsen.

 • Dersom pris ikke er avtalt på forhånd, reguleres den av FP sin til enhver tid gjeldende prisliste.

 • Kjøpesummen betales kontant ved leveringen såfremt ikke kreditt er avtalt. FP kan kreve at kjøpesummen betales før lossing. Ved kredittsalg forfaller kjøpesummen til betaling 15 dager etter fakturadato. FP kan dog kreve kontant betaling dersom FP finner at kjøpers betalingsevne er vesentlig forringet etter avtalens inngåelse. Ved forsinket betaling skal kjøper betale forsinkelsesrente iht. ”Lov om renter ved forsinket betaling”.

 

3. Levering, henting og forsinkelse

 • Ved avtale om levering av mengder over 3.000 tonn, eller produkter av spesiell kvalitet (produkter som ikke er angitt i ordinær prisliste), forutsettes at FP har mottatt orienterende leveringsplan.

 • Levering anses skjedd og risikoen gått over på kjøper når materialene er lastet på kjøpers transportmiddel, eller, dersom FP står ansvarlig for transporten, når materialene er losset på mottaksplass.

 • Når transport formidles av FP, er kjøper ansvarlig for at transport kan foregå uhindret og forsvarlig fra offentlig vei til lossestedet. Dersom transportør ikke ønsker å manøvrere på steder hvor denne mener det kan være risikabelt, og kjøper allikevel ber om å få lasset losset etter egen anvisning, bærer kjøper all risiko forbundet med dette.

 • Ved avbestilling eller endring etter påbegynt utkjøring, skal kjøper erstatte FPs påløpte kostnader ved utkjøring, lasting, lossing, osv.

 • Utkjøring skal avtales i god tid (vanligvis dagen i forveien).

 • Klokkeslettleveranser kan ha et avvik på +/- 3 timer.

 • Forsinkelse foreligger dersom levering skjer senere enn avtalt leverings Hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor FP sin kontroll, kan tidspunktet for levering forskyves så lenge hindringen foreligger. Forhold utenfor FP sin kontroll er bl. a. arbeidskonflikter, trafikkhindring, svikt i drivstoff- eller materialtilførsel, strømstans, uforutsett svikt i utstyr og maskineri samt alle forhold som anses som force majeure etter norsk rett. Ved vesentlig forsinkelse innenfor FP sin kontroll, har kjøper rett til å kreve erstatning for sitt direkte og påregnelige tap som følger av forsinkelsen. Han må i så fall omgående underrette FP om sitt krav, og uten ugrunnet opphold dokumentere tapet. FP sitt erstatningsansvar er maksimalt begrenset til verdien av den misligholdte del av leveransen. Dette punktet gir en uttømmende regulering av kjøpers krav mot leverandøren som følge av forsinkelse.

 

4. Mangler

 • Materialet skal leveres med den kvalitet som er spesifisert i avtalen. Dersom ikke annet er avtalt, skal materialets korngradering tilfredsstille de krav som angitt kvalitetsbetegnelse på følgeseddel definerer. Definisjonene fremgår av tabell for standardsorteringer i europastandarden NS-EN 13242 ”Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og veibygging”, for de produkter som omfattes av denne standard.

 • Opplysninger for øvrig som FP gir i tekniske publikasjoner, brosjyrer, reklame, hjemmesider o. l. er utelukkende av veiledende karakter.

 • Ved mottagelsen av materialet skal kjøper undersøke om materialet er i samsvar med avtalen og gi kvittering etter anmodning. Kjøper skal, ved kvitteringen på følgeseddel, bekrefte at han har mottatt den mengde og kvalitet som fremgår av følgeseddelen i den grad dette kan bedømmes ved besiktigelse samt at det er levert på rett sted. Eventuelle mangler ved leveransen som kjøper vil påberope seg og som oppdages ved leveringen må straks påføres følgeseddelen.

 • Eventuelle mangler som kjøper senere vil påberope seg og som ikke kunne oppdages ved levering, må dokumenteres og reklameres til FP uten ugrunnet opphold, og senest innen 8 dager etter at kjøper eller noen som på kjøpers vegne eller på oppdrag fra kjøper, oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig, og ved reklamasjon på materiale skal representativ prøve vedlegges.

 • Ved mangel kan FP foreta omlevering eller supplerende levering. FP kan også velge å gi prisavslag dersom mangelen har mindre betydning for den bruk kjøper skal gjøre av materialet eller dersom FP sine kostnader eller ulemper ved retting eller supplerende levering ikke står i rimelig forhold til det kjøper oppnår. FP sitt ansvar er maksimalt begrenset til verdien av den misligholdte del av leveransen.

 • Kjøper kan ikke fremsette andre krav mot FP som følge av mangler. FP bærer intet ansvar for indirekte tap eller konsekvensskader som måtte oppstå for kjøper eller andre, heller ikke for så vidt gjelder produktansvar.

 • Krav i tilknytning til eventuelle mangler gir ikke kjøper rett til å holde tilbake betalingen.

 • Ved feil på faktura skal kjøper kontakte FP straks den er oppdaget og senest i god tid før forfall. Uomtvistet beløp skal betales ved forfall.

 

5. Avbestilling og heving

 • Ved eventuell avbestilling av avtalen fra kjøpers side skal kjøper dekke FP sitt fulle tap, herunder tapt fortjeneste.

 • FP skal etter skriftlig varsel ha rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold hos kjøper.

 • Ved heving skal FP ha rett til å kreve erstatning for forsinkelse som følge av forhold som kjøper er ansvarlig for. I tillegg kan FP kreve erstatning for feil eller andre brudd på avtalen.

 

6. Etikk og antikorrupsjon

FP har nulltoleranse overfor bestikkelser og korrupsjon. Mottaker erklærer og garanterer at han i forbindelse med denne avtalen vil overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter omkring bestikkelser, korrupsjon og hvitvasking.

 

7. Tvister

Enhver tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang etter norsk rett. Partene vedtar Asker og Bærum tingsrett som verneting for alle søksmål som måtte springe ut av avtalen.