Standard salgs- og leveringsbetingelser for Franzefoss Pukk

Standard salgs- og leveringsbetingelser for Franzefoss Pukk

 
Med mindre annet er avtalt gjelder disse betingelsene alle tilbud og avtaler om salg, fra Franzefoss Pukk AS (heretter kalt FPU) for sand, grus, knuste og sprengte steinmaterialer, gjenbruks-produkter og tjenester.

Versjon 21.06.2024

1. Definisjoner

«Betingelser» betyr disse standard salgs- og leveringsbetingelsene

«FPU» vil si Franzefoss Pukk AS

«Kunden» betyr det rettssubjekt som mottar en leveranse fra FPU, herunder alle former for mottakstjenester og alle former for produkter

«MVA» betyr Merverdiavgift.

«Masser» betyr rene masser (dvs masser som ikke er eller skal klassifiseres som forurensede masser) fra Kunden, som feks betong, asfalt og rene grave- og steinmasser

«Tjenesten» betyr FPU’s mottak av Masser fra Kunden, som feks betong, asfalt og rene grave- og steinmasser
«Produkter» betyr alle former for varer for salg som tilbys av FPU som feks ulike typer knust og sprengt stein, naturgrus, jord og resirkulert og bearbeidet asfalt og betong

«Spesialprodukter» betyr Produkter utenfor det normale sortiment på et anlegg produsert av FPU ihht skriftlig avtale med Kunden

Ovennevnte begreper skal ha angitt mengsinhold uavhengig av om begrepet benyttes i entall, flertall, bestemt form eller ubestemt form.

 

2. Kundens vedtagelse av Betingelsene

Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, anses Kunden for å ha vedtatt Betingelsene som bindende for seg straks Kunden har bedt om å få motta en leveranse fra FPU. Dette gjelder enhver form for leveranse fra FPU og uavhengig av på hvilken måte Kunden formidler sitt ønske om å motta en leveranse. Dette betyr eksempelvis at Betingelsene kommer til anvendelse både ved en eksplisitt bestilling av en leveranse fra FPU og ved implisitt bestilling for eksempel ved å kjøre inn masser på FPU’s anlegg eller hente ut Produkter på ett av FPU’s anlegg.

Kunden er selv ansvarlig for å sette seg inn i bestemmelsene i Betingelsene og sørge for å ha nødvendige rutiner for at de etterleves slik at feks administrasjonsgebyrer, forsinkelsesrenter m.v som FPU har rett til å belaste Kunden unngås.

Kun avvik fra Betingelsene som er skriftlig avtalt mellom FPU og Kunden er gyldige mellom partene. Utover slike avtalte avvik gjelder Betingelsene uendret.

 

3. Kundens generelle forpliktelser

Kunden skal holde seg informert om og rette seg etter de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og krav som er pålagt av offentlige myndigheter, samt gjeldende kollektive avtaler og lønnsavtaler. Kunden skal holde FPU skadesløs for sine eventuelle unnlatelser av å følge disse kravene.

Kunden svarer fullt og helt for sine underleverandører. Kunden forplikter seg til å sørge for at sine underleverandører og enhver annen som på vegne av Kunden opptrer overfor FPU, setter seg inn i og etterlever Betingelsene. Kunden forplikter seg til å sørge for at enhver som opptrer overfor FPU på vegne av Kunden holder seg informert om og retter seg etter de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og krav som er pålagt av offentlige myndigheter, samt gjeldende kollektive avtaler og lønnsavtaler. Kunden skal holde FPU skadesløs dersom den som opptrer på vegne av Kunden unnlater å følge disse kravene.

På forespørsel plikter Kunden å dokumentere at de ovennevnte krav er oppfylt hos underleverandører og kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd i kontraktskjeden. Kunden skal sørge for at alt personell som skal delta ved mottakelse av leveranser fra FPU er godt kvalifisert, kompetent og riktig utstyrt for den befatning de skal ha med leveransen fra FPU.

Kunden er ansvarlig for enhver bestilling av Produkter eller Tjenester, herunder supplerende bestillinger og tilleggstjenester, som FPU mottar fra en ansatt hos Kunden eller enhver annen som opptrer på vegne av Kunden eller på vegne av Kundens underleverandør. Dette gjelder uavhenge av om vedkommende som inngir bestillingen opptrer innenfor eller utenfor den fullmakt vedkommende har mottatt fra Kunden.

 

4. FPU’s generelle forpliktelser

FPU forplikter seg til å levere Tjenester, Produkter og Spesialprodukter på en profesjonell og aktsom måte i henhold til de betingelser som er avtalt og i henhold til gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er nødvendige for utførelsen av FPU’s leveranser.

 

5. Spesielle betingelser for Kundens kjøp av Tjenestene

Etter særskilt avtale kan FPU påta seg å ta i mot Masser fra Kunden. Kunden skal før avtaleinngåelse fylle ut standard egenerklæringsskjema og overlevere det til FPU. Mottak av Masser skjer enten ved at Kunden selv, eller ved transportør engasjert av Kunden, losser Masser inne på FPUs anlegg. Massemottak kan også gjennomføres ved at Kunden og FPU i det enkelte tilfelle avtaler at FPU selv, eller ved transportør engasjert av FPU, skal hente Masser hos Kunden.

Kunden er i alle tilfeller ansvarlig for at alle Kundens Masser som skal inn på FPUs anlegg, er som beskrevet og avtalt. FPU har når som helst rett til å kontrollere massene og kan nekte å frakte og/eller ta i mot Masser dersom innholdet er i strid med det som er avtalt eller gjeldende myndighetskrav.

Uavhengig av om FPU benytter seg av sin rett til å kontrollere Massene, hefter Kunden for ethvert avvik. Kunden påtar seg ansvaret for alle kostnader og økonomiske tap FPU måtte bli påført som følge av avviket.

Kunden er innforstått med at levering av Masser med avvik kan lede til store kostnader for FPU. Det kan for eksempel påløpe kostnader knyttet til omklassifisering av Masser med avvik, herunder bortkjøring og deponering av slike masser. Kunden er også innforstått med risikoen for at masser med avvik blandes sammen med rene masser slik at sistnevnte masser derved også må klassifiseres som forurensede masser. Kunden er således innforstått med at konsekvensen av leveranse av masser med avvik kan medføre at det er en langt større mengde masser som må omklassifiseres og deponeres m.v enn selve mengden levert av Kunden. Kunden påtar seg det fulle økonomiske ansvaret for alle kostnader som oppstår som følge av levering av Masser med avvik. Dette gjelder i alle tilfeller og helt uavhengig av hvilken aktør som har brakt Kundens masser med avvik inn på FPU’s anlegg.

Kundens levering av Masser til FPUs anlegg skal avtales i god tid (vanligvis dagen i forveien). Klokkeslettleveranser kan ha et avvik på +/- 3 timer.

Dersom det er avtalt at FPU skal hente Massene hos Kunden eller på et sted anvist av Kunden, aksepterer Kunden at FPU fakturerer transporten som fulle lass, uavhengig av faktisk mengde.

Dersom det er avtalt at FPU skal stå for henting av Massene hos Kunden eller på et sted anvist av Kunden, har Kunden ansvar for at henting av Massene på anvist sted er tillatt ihht til alle til enhver tid gjeldende offentligrettslige og privatrettslige regler. Det er Kundens ansvar å påse at lastestedet ivaretar sikkerheten til alt personell som skal delta under utførelsen av Tjenesten.

Det er Kundens ansvar å påse at lasting hos Kunden eller på sted anvist av Kunden er klargjort og tilrettelagt slik at FPU ikke får unødvendige merkostnader ved venting og/eller andre logistikkmessige utfordringer på anvist lastested. Kunden er ansvarlig for rydding, snørydding, salting, strøing, fungerende nøkler, nøkkelkort eller lignende, samt fri ferdsel fra offentlig vei, på adkomstvei inn til anvist lastested. I de tilfeller det ikke er mulig å komme frem og/eller det oppstår unødvendig ventetid som ikke skyldes forhold på FPUs side, vil Kunden bli belastet alle merkostnader dette påfører FPU.

Om ikke annet er avtalt er søknad og kostnader knyttet til gateleie Kundens ansvar.

Ved lasting av Massene må fyllingsgraden ikke overstige kjøretøyets godkjente maksimalgrenser for volum og vekt. Unntaksvis kan dette allikevel avtales for container transport, forutsatt at det er forsvarlig og mulig i henhold til høydebegrensninger og HMS. Ved bruk av container skal eventuelle deler av lasten som strekker seg på utsiden av containerens lengde og bredde håndteres som spesialtransport. Kjøretøy og utstyr forbundet til kjøretøy skal ikke vekt- belastes utover det som det er godkjent for, eller veitrafikkloven tillater. Alle merkostnader FPU pådrar seg i forbindelse med avvik fra ovenstående punkter vil bli fakturert Kunden.

FPU har rett til å avbryte Tjenesten dersom avtalt sted, adresse eller anvist plass er i konflikt med ett eller flere av overnevnte punkter. I så tilfelle skal Kunden underrettes, og om mulig skal nytt sted, adresse og/eller plassering avtales. Ekstra kostnader knyttet til at FPU må avbryte utførelse av Tjenesten, er Kundens ansvar og vil bli fakturert Kunden.

Enhver skade påført kjøretøy og annet utstyr FPU har tilført Kundens anlegg og som skyldes at Kunden ikke har overholdt ovennevnte rettningslinjer skal erstattes av Kunden på objektivt grunnlag. For skader forårsaket av andre årsaker gjelder det alminnelige uaktsomhetsansvaret.

 

6. Spesielle betingelser for Kundens kjøp av Produkter

FPUs anlegg tilbyr for salg hele eller deler av FPUs sortiment av Produkter. Det kan skriftlig avtales at FPU ihht Kundens bestilling produserer Spesialprodukter. Så fremt ikke noe annet er avtalt, gjelder Betingelsene også ved Kundens kjøp av Spesialprodukter.

 

Ved avtaler der FPU skal levere en Produkt mengde over 3.000 tonn eller Spesialprodukter skal Kunden fremlegge for FPU en orienterende leveringsplan.

Levering anses skjedd og risikoen gått over på Kunden straks Produktene inne på FPU’s anlegg er lastet på det første transportmiddel som skal frakte Produktene fra FPU’s anlegg til det av Kunden anviste sted, jf Incoterms 2020 FCA. Dette gjelder uavhengig av hvilken aktør som skal besørge frakt av Produktene. På nevnte tidspunkt har FPU dokumentasjon på kvaliteten på Produktene og denne dokumentasjonen skal legges til grunn i enhver sammenheng. Dette innebærer eksempelvis at dersom det senere skulle bli hevdet av noen at Produktene har en annen kvalitet enn dokumentasjonen til FPU viser, så er Kunden innforstått med og aksepterer at dette skyldes at kvaliteten på Produktene er endret etter risikoovergangen og at FPU derved er fri for ethvert ansvar knyttet til påstått og/eller påvist kvalitetsavvik.

Dersom det er avtalt at FPU skal stå for levering av Produktene hos Kunden eller på et sted anvist av Kunden, har Kunden ansvar for at levering av Produktene på anvist sted er tillatt ihht alle til enhver tid gjeldende offentligrettslige og privatrettslige regler. Det er Kundens ansvar å påse at lossestedet ivaretar sikkerheten til alt personell som skal utføre leveransen av Produktene.

Det er Kundens ansvar å påse at lossing hos Kunden, eller på sted anvist av Kunden, er klargjort og tilrettelagt slik at FPU ikke får unødvendige merkostnader ved venting og/eller andre logistikkmessige utfordringer på anvist lastested. Kunden er ansvarlig for rydding, snørydding, salting, strøing, fungerende nøkler, nøkkelkort eller lignende, samt fri ferdsel fra offentlig vei, på adkomstvei inn til anvist lossested. I de tilfeller det ikke er mulig å komme frem og/eller det oppstår unødvendig ventetid som ikke skyldes forhold på FPUs side, vil Kunden bli belastet alle merkostnader dette påfører FPU.

Dersom ikke noe annet er avtalt, er søknad og kostnader knyttet til gateleie Kundens ansvar.
Om ikke annet er avtalt vil bestillinger normalt utføres etter den til enhver tid gjeldende produksjons- og transportplan. Kunden er selv ansvarlig for å holde seg orientert og få bekreftet tilgjengeligheten for tilbudte Produkter.

FPU har rett til å avbryte enhver påbegynt leveranse av Produkter dersom avtalt sted, adresse eller anvist plass er i konflikt med ett eller flere av ovennevnte punkter. I så tilfelle skal Kunden underrettes, og om mulig skal nytt sted, adresse og/eller plassering avtales. Ekstra kostnader knyttet til at FPU må avbryte en leveranse, er Kundens ansvar og vil bli fakturert Kunden.

FPU skal levere Produktene ihht Produktenes normale kvalitetskrav slik de til enhver tid tilbys av FPU. Spesialprodukter skal leveres ihht den kvalitet som er skriftlig avtalt mellom partene ved bestillingen av Spesialproduktene.

Opplysninger for øvrig som FPU gir i publikasjoner, brosjyrer, reklame, hjemmesider o. l. er utelukkende av veiledende karakter.

 

7. Priser og prisregulering

Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, gjelder den til enhver tid gjeldende lokale prisliste på det aktuelle anlegget for samtlige Produkter og Tjenestene. Prisene er eksklusive MVA. Ved bestilling av Spesialprodukter, skal pris avtales skriftlig ved bestillingen.

Årlig prisjustering finner sted uten særskilt varsel den 01.01. hvert år i henhold til prisutviklingen i markedet. Dersom ikke noe annet er avtalt, benyttes SSBs Byggekostnadsindeks for veganlegg, veganlegg i alt, tredje kvartal.

For øvrig har FPU rett til å foreta prisjusteringer etter forutgående skriftlig varsel. Kunden må påregne at det ved avvik fra forventet tonnasje, vil kunne medføre at det blir foretatt ekstraordinære prisjusteringer etter skriftlig varsel.

 

8. Fakturering og kreditt

Kunden har ansvar for å sørge for at det før enhver leveranse fra FPU påbegynnes, er tydelig angitt hvem som skal være fakturamottaker. Kunden skal sørge for at det oppgis korrekt fakturaadresse, eventuell kontaktperson hos Kunden som skal motta fakturaen og eventuelt prosjektnummer. Kunden er ansvarlig for at enhver som bestiller en leveranse fra FPU korrekt oppgir de ovennevnte opplysninger.

Dersom Kunden eller en aktør på vegne av Kunden, henter ut varer uten at det blir oppgitt korrekte fakturaopplysninger ihht avsnittet over, vil FPU fakturere Kunden administrasjonsgebyr. Dersom en faktura må krediteres og resendes som følge av nevnte feil, vil FPU belaste Kunden forsinkelsesrenter fra forfallsdatoen på feilutstedt faktura til betaling skjer.

Om ikke annet er avtalt fakturerer FPU etter standard interne prosedyrer.

Ved feil på faktura skal Kunden kontakte FPU straks den er oppdaget og senest 1 uke før forfall. FPU skal omgående korrigere fakturaen og den skal betales av Kunden innen opprinnelig forfallstidspunkt. Dersom Kunden ikke varsler om feil innen 1 uke før forfall, er Kunden forpliktet til å betale fakturaen som den er, og må eventuelt i ettertid be om å få refundert uriktig betalt beløp. Ved innsigelser til FPU’s leveranse, fraskriver Kunden seg tilbakeholdsrett. Kunden skal betale hele fakturaen til forfall, og deretter be om tilbakebetaling fra FPU i den utstrekning leveransen var mangelfull.

Dersom kredittsalg er avtalt, forfaller kjøpesummen til betaling 15 dager etter fakturadato. FPU kan kreve kontant betaling dersom Kundens betalingsevne er vesentlig forringet etter at kredittsalg ble avtalt. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

Ekstrakostnader, som sonetillegg, bom-/bro-/fergeavgifter, m.v som påløper under utførelse av tjenester vil bli belastet kunden.

Papirfaktura vil medføre et eget gebyr og purregebyr påløper ved for sen betaling.

 

9. Reklamasjon

Eventuell reklamasjoner skal rettes skriftlig til FPU. Reklamasjonsfristen er 14 dager etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget den påståtte mangelen.

Kunden forplikter seg til å omgående kontrollere at enhver leveranse utført av FPU er som avtalt.

Kunden kan ikke gjøre gjeldende som mangel påståtte avvik fra den kvalitet som FPU kan dokumentere at Produktene og Spesialproduktene hadde da risikoen gikk over på Kunden, da Kunden er innforstått med at det uansett skal legges til grunn at slike avvik må skyldes kvalitetsendring etter risikoen gikk over på Kunden.

Mangler gir Kunden rett til omlevering eller supplerende levering. FPUs ansvar er maksimalt begrenset til verdien av den misligholdte del av leveransen.

Kunden kan ikke fremsette andre krav mot FPU som følge av mangler. FPU bærer intet ansvar for indirekte tap eller konsekvensskader som måtte oppstå for Kunden eller andre.

 

10. Disposisjonsrett gjennbruksmasser

FPU har full disposisjonsrett over alle gjenbruksmasser som tillføres FPUs anlegg.

 

11. Underleverandører

FPU forbeholder seg retten til å benytte underleverandører.

Underleverandørene er underlagt samme krav til gjennomføring og kvalitet på tjenestene ovenfor Kunden. Kunden skal imidlertid kun forholde seg direkte til FPU.

 

12. Rapportering

På forespørsel fra Kunden kan FPU oversende dokumentasjon og rapporter på alle masser inn og ut av FPUs anlegg i forbindelse med Kundens oppdrag. Det kan avtales at rapportene sendes til avtalte faste intervaller via e-post.

Begge parter forplikter seg til å rapportere om endringer eller hendelser som kan påvirke gjennomføringen av avtalen.

 

13. Ansvar

FPU er ansvarlig for egne handlinger underlagt konsesjoner, lover og regler for pukkverksdrift.

Kunden er ansvarlig for etterlevelse av Betingelsene , samt gjeldende lover og regler som gjelder for kundens virksomhet.

Kunden er ansvarlig for at det er oppgitt korrekt informasjon i tilbudsforespørsel og/eller bestilling.

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Med mindre annet følger av denne avtalen, kan hver av partene ved mislighold påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler.

 

14. Konfidensialitet

Partene er enige om at avtalen skal holdes fortrolig både før, under og etter avtalens bindingstid.

All informasjon som utveksles mellom partene eller partene på annen måte får tilgang til skal behandles som konfidensiellt, og skal ikke avsløres til tredjepart uten skriftlig samtykke fra den andre parten. 

15. Force majeure

Med Force Majeure menes en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av.

Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse under avtalen i den grad parten kan fastslå at fullføring av forpliktelsen var forhindret av Force Majeure.

 

16. Heving

FPU skal etter skriftlig varsel ha rett til å heve gjeldende avtale med Kunden i tilfelle vesentlig mislighold hos Kunden i utførelsen av noen av dennes forpliktelser.

At Kunden blir insolvent eller stopper betalingene skal alltid betraktes som vesentlig mislighold. FPU skal ha rett til å holde tilbake eventuelle utestående beløp.

Ved eventuell heving av avtale om kjøp av Spesialprodukter fra FPUs side, plikter Kunden å dekke FPUs fulle tap, herunder tapt fortjeneste.

 

17. Avbestilling

Ved avbestilling eller endring etter påbegynt levering, skal Kunden erstatte FPUs påløpte kostnader ved utkjøring, lasting, lossing, osv.

Med mindre noe annet er avtalt har Kunden ikke rett til å avbestille kjøp av Spesialprodukter.

 

18. Forsinkelse

Forsinkelse foreligger dersom levering skjer senere enn avtalt leverings-tidspunkt. Hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor FPUs kontroll, gjelder pkt. 16 (Force Majeure).

Ved vesentlig forsinkelse innenfor FPUs kontroll, har Kunden rett til å kreve erstatning for sitt direkte og påregnelige tap som følge av forsinkelsen, begrenset oppad til 20% av kontraktssummen.

 

19. Forsikring

Begge parter skal sørge for, som et minimum, å ha alle lovpålagte forsikringer som dekker det ansvaret som de kan komme i etter avtalen.

 

20. Overføring av rettigheter

Kunden kan ikke overføre rettigheter eller forpliktelser etter avtalen med FPU til tredjepart uten forutgående samtykke fra FPU.

 

21. Etikk og antikorrupsjon

FPU har nulltoleranse overfor bestikkelser og korrupsjon. Kunden erklærer og garanterer at Kunden i forbindelse med denne avtalen vil overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter omkring bestikkelser, korrupsjon og hvitvasking. Kunden har plikt til å sørge for at dette også gjelder enhver som opptrer på vegne av Kunden overfor FPU.

 

22. Tvisteløsning

Denne avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett.

Dersom det oppstår en tvist mellom partene, skal den søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører til et akseptabelt resultat for begge parter, skal saken avgjøres ved en ordinær domstol med Ringerike, Asker og Bærum tingrett som verneting.