Standard salgs- og leveringsbetingelser for Franzefoss Pukk

Standard salgs- og leveringsbetingelser for Franzefoss Pukk

 
Med mindre annet er avtalt gjelder disse betingelsene alle tilbud og avtaler om salg, fra Franzefoss Pukk AS (heretter kalt FPU) for sand, grus, knuste og sprengte steinmaterialer, gjenbruks-produkter og tjenester.

Versjon 01.01.2023

1. Definisjoner
Med «Betingelser» menes disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene.
Med «FPU» menes Franzefoss Pukk AS.
Med «Kunden» menes Franzefoss Pukks avtalepart.
Med «MVA» menes Merverdiavgift.
Med «Tjenesten» menes den leveransen Franzefoss Pukk AS skal levere til Kunden.


2. Avtaledokumenter og tolkningsregler
Avtalen består av følgende dokumenter og skal i tilfelle motstrid gis prioritet i følgende rekkefølge:
1) Avtaledokument eller tilbud fra FPU som er skriftlig akseptert av Kunden, Evt. bestilling, rekvisisjon, ordrebekreftelse m.v.
2) Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene
3) Prisdokument, dersom dette foreligger
Alle eventuelle avvik fra disse leveringsbetingelsene må tas inn i avtaledokumentet/tilbudet for å være gyldige.
Kunden skal anses for å ha godtatt disse betingelsene dersom han begynner å bruke Tjenester og/eller henter ut varer hos FPU.


3. Tjenesten
FPU forplikter seg til å utføre. Tjenesten på en profesjonell og aktsom måte i henhold til de betingelser som fremgår av avtalen og i henhold til gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er nødvendig for utførelsen av FPUs tjenester.

Kunden skal holde seg informert om og rette seg etter de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og krav som er pålagt av offentlige myndigheter, samt gjeldende kollektive avtaler og lønnsavtaler. Kunden skal holde FPU skadesløs for eventuelle unnlatelser av å følge disse kravene.

Kunden skal i rett tid innhente og opprettholde godkjenninger og tillatelser som er nødvendig for å utføre tjenesten.
Kunden skal sikre at alt personell som skal brukes under utførelsen av tjenesten er godt kvalifisert, kompetent og utstyrt for tjenesten de skal utføre.

Ved bestilling av ekstraarbeid og/eller tilleggstjenester forutsetter FPU at bestiller har nødvendig myndighet.

Kunden har ansvar for å opplyse om hvem som har myndighet til å bestille slike endringer.

Kunden svarer fullt og helt for sine underleverandører og de skal være underlagt de samme krav til gjennomføring og kvalitet på tjenesten som Kunden. På forespørsel plikter Kunden å dokumentere at kravene er oppfylt hos underleverandører og kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd i kontraktskjeden.


4. Massetransport og levering
Kunden er ansvarlig for at alle transporterte masser er som beskrevet og avtalt. FPU har rett til å kontrollere massene før henting og kan nekte å frakte dette dersom innholdet er i strid med avtalen eller myndighetskrav.


Ved avvik belastes avviksgebyr og/eller gebyr for omklassifisering av massene basert på avvikets type og størrelse.

Ved avtale om levering av mengder over 3.000 tonn, eller produkter av spesiell kvalitet (produkter som ikke er angitt i ordinær prisliste), forutsettes at FPU har mottatt orienterende leveringsplan.

Levering skal avtales i god tid (vanligvis dagen i forveien).Klokkeslettleveranser kan ha et avvik på +/- 3 timer.

Ved bestilling av transport aksepterer Kunden at FPU fakturerer transporten som fulle lass, uavhengig av faktisk mengde.

Levering anses skjedd og risikoen gått over på kjøper når materialene er lastet på kjøpers transportmiddel, eller, dersom FPU står ansvarlig for transporten, når materialene er losset på mottaksplass.

Kunden forplikter seg til å kontrollere at Tjenesten er levert i henhold til avtalen.

FPU møter til avtalt hente og/eller leveringsadresse og anvist plass. Det er kundens ansvar at tildelt plass er i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler. Det er kundens ansvar å påse at plasseringen ivaretar sikkerheten til personell som skal utføre Tjenesten.

FPU har rett til å avbryte Tjenesten om avtalt sted, adresse eller anvist plass er i konflikt med ett eller flere av overnevnte punkter. I så tilfelle skal kunden underrettes, og om mulig skal ntt sted, adresse og/eller plassering avtales. Ekstra kostnader knyttet til dette vil bli fakturert. Om ikke annet er avtalt er søknad og kostnader knyttet til gateleie kundens ansvar. Det er kundens ansvar å påse at lasting og lossing på kundens anlegg er klargjort og tilrettelagt slik at FPU ikke får unødvendige merkostnader ved venting og/eller andre logistikkmessige utfordringer på kundens anlegg. Kunden er ansvarlig for rydding, snørydding, salting, strøing, fungerende nøkler, nøkkelkort eller lignende, samt fri ferdsel fra offentlig vei, på adkomstvei inn til lossested på sitt anlegg. I de tilfeller det ikke er mulig å komme frem og/eller det oppstår unødvendig ventetid som kan årsaksbelastes kunden vil kunden bli belastet alle mer kostnader dette påfører FPU.

Ved lasting må fyllingsgraden ikke overstige kjøretøyets godkjente maksimalgrenser for volum og vekt. Unntaksvis kan dette allikevel avtales for contaier transport, forutsatt at det er forsvarlig og mulig i henhold til høydebegrensninger og HMS. Ved bruk av container skal materialer og/eller masser som strekker seg på utsiden av containerens lengde og bredde håndteres som spesialtransport. Kjøretøy og utstyr forbundet til kjøretøy skal ikke vekt- belastes utover det som det er godkjent for, eller veitrafikkloven tillater. Alle merkostnader FPU pådrar seg i forbindelse med avvik fra ovenstående punkter vil bli fakturert kunden.

Kunden vil bli erstatningspliktig for skader påført kjøretøy og annet utstyr FPU har tilført kundens anlegg der det foreligger uaktsomhet, ytre påvirkning eller unormal slitasje.

Ved avbestilling eller endring etter påbegynt levering, skal Kunden erstatte FPUs påløpte kostnader ved utkjøring, lasting, lossing, osv.

Forsinkelse foreligger dersom levering skjer senere enn avtalt leverings-tidspunkt. Hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor FPUs kontroll, gjelder pkt. 16 (Force Majeure).

Ved vesentlig forsinkelse innenfor FP sin kontroll, har kjøper rett til å kreve erstatning for sitt direkte og påregnelige tap som følge av forsinkelsen, begrenset oppad til 20% av kontraktssummen.


 5. Responstid
Om ikke annet er avtalt vil bestillinger normalt utføres etter den til enhver tid gjeldende produksjons- og transportplan.


6. Priser
Priser oppgis i avtalen, jfr. pkt. 2.
For varer og tjenester som ikke er innbefattet i avtalen benyttes den til enhver tid gjeldende lokale prisliste.

Priser er eksklusive merverdiavgift.
Årlig prisjustering finner sted uten særskilt varsel den 01.01. hvert år i henhold til prisutviklingen i markedet.

Om ikke annet er avtalt benyttes SSBs Byggekstnadsindeks for veganlegg, veganlegg i alt, trjede kvartal.

For øvrig har FPU rett til å foreta prisjusteringer etter forutgående skriftlig varsel.

Vesentlige avvik fra forventet tonnasje vil kunne medføre at det blir foretatt ekstraordinære prisjusteringer etter skriftlig varsel.


7. Fakturering og kreditt
Om ikke annet er avtalt fakturerer FPU etter standard interne prosedyrer.

Forfall på faktura er 15 dager.

Kjøpesummen betales kontant ved leveringen såfremt ikke kreditt er avtalt. FPU kan kreve at kjøpesummen betales før lossing. Ved kredittsalg forfaller kjøpesummen til betaling 15 dager etter fakturadato. FPU kan dog kreve kontant betaling dersom Kundens betalingsevne er vesentlig forringet etter avtalens inngåelse. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

Ekstrakostnader, som sonetillegg, bom-
/bro-/fergeavgifter, m.v som påløper under utførelse av tjenester vil bli belastet kunden.

FPU forbeholder seg retten til å fakturere et administrasjonsgebyr i særskilte tilfeller.
Der hvor kunden gjennom feilregistrering av varer, opplyser feil prosjektopplysninger o.l. som medfører mer arbeid for FPU vil et administrasjonsgebyr bli fakturert.

Papirfaktura vil utløse et eget gebyr og purregebyr påløper ved for sen betaling.


8. Kvalitet
Varer og tjenester skal leveres med den kvalitet som er spesifisert i avtalen.

Kunden er ansvarlig for å fremlegge og tydeligjøre alle kvalitetskrav før leveransene starter.

Kunden er selv ansvarlig for å holde seg orientert og få bekreftet tilgjengeligheten for varer og tjenester tilbudt før disse skal leveres.

Opplysninger for øvrig som FPU gir i publikasjoner, brosjyrer, reklame, hjemmesider o. l. er utelukkende av veiledende karakter.


 9. Reklamasjon
Reklamasjoner skal rettes skriftlig til FPU.

Reklamasjoner på grunnlag av kvalitetsfeil i leveranser hvor FPU ikke kan klandres grunnet manglende grunnlag og eller tredjeparts involvering vil bli avvist.

Mangler ved Tjenesten gir Kunden rett til omlevering eller supplerende levering. FPUs ansvar er maksimalt begrenset til verdien av den misligholdte del av leveransen.

Kunden kan ikke fremsette andre krav mot FPU som følge av mangler. FPU bærer intet ansvar for indirekte tap eller konsekvensskader som måtte oppstå for Kunden eller andre.

Krav i tilknytning til mangler gir ikke Kunden rett til å holde tilbake betalingen.

Ved feil på faktura skal Kunden kontakte FPU straks den er oppdaget og senest i god tid før forfall. Uomtvistet beløp skal betales ved forfall.

Reklamasjoner skal fremsettes så snart som mulig og senest 14 dager fra mottatt faktura. Reklamasjoner som ikke er mottatt innen denne fristen anses for sent fremsatt og vil bli avvist.

 

10. Disposisjonsrett gjennbruksmasser
Om ikke annet er avtalt har FPU full disposisjonsrett over alle gjenbruksmasser som tillføres FPUs anlegg.

 

11. Underleverandører
FPU forbeholder seg retten til å benytte underleverandører.
Underleverandørene er underlagt samme krav til gjennomføring og kvalitet på tjenestene ovenfor kunden. Kunden skal imidlertid kun forholde seg direkte til FPU.


12. Rapportering
På forespørsel fra Kunden kan FPU oversende dokumentasjon og rapporter på alle masser inn og ut av FPUs anlegg i forbindelse med kundens oppdrag. Det kan avtales at rapportene sendes til avtalte faste intervaller via e-post.

Begge parter forplikter seg til å rapportere om endringer eller hendelser som kan påvirke gjennomføringen av avtalen.


13. Ansvar
FPU er ansvarlig for egne handlinger underlagt konsesjoner, lover og regler for pukkverksdrift.

Kunden er ansvarlig for etterlevelse av salgs- og leveringsbetingelsene, samt gjeldende lover og regler som gjelder for kundens virksomhet.

Kunden er ansvarlig for at det er oppgitt korrekt informasjon i tilbudsforespørsel og/eller bestilling.

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Med mindre annet følger av denne avtalen, kan hver av partene ved mislighold påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler.


14. Konfidensialitet
Partene er enige om at avtalen skal holdes fortrolig både før, under og etter avtalens bindingstid.

All informasjon som utveksles mellom partene eller partene på annen måte får tilgang til skal behandles som konfidensiellt, og skal ikke avsløres til tredjepart uten skriftlig samtykke fra den andre parten.


15. Force majeure
Med Force Majeure menes en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av.

Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse under avtalen i den grad parten kan fastslå at fullføring av forpliktelsen var forhindret av Force Majeure.


16. Heving
FPU skal etter skriftlig varsel ha rett til å heve denne avtalen i tilfelle vesentlig mislighold hos Kunden i utførelsen av noen av dennes forpliktelser.
At Kunden blir insolvent eller stopper betalingene skal alltid betraktes som vesentlig mislighold. FPU skal ha rett til å holde tilbake eventuelle utestående beløp.

Ved eventuell heving av avtalen fra Kundens side. Plikter Kunden å dekke FPUs fulle tap, herunder tapt fortjeneste. Der hvor Kunden har bestilt produkter og eller tjenester som avviker fra FPUs standard sortiment.


17. Forsikring
Begge parter skal sørge for, som et minimum, å ha alle lovpålagte forsikringer som dekker det ansvaret som de kan komme i etter avtalen.


18. Overføring av rettigheter
Kunden kan ikke overføre rettigheter eller forpliktelser etter avtalen med FPU til tredjepart uten forutgående samtykke fra FPU.


19. Etikk og antikorrupsjon
FPU har nulltoleranse overfor bestikkelser og korrupsjon. Kunden erklærer og garanterer at han i forbindelse med denne avtalen vil overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter omkring bestikkelser, korrupsjon og hvitvasking.


20. Tvisteløsning
Denne avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett.

Dersom det oppstår en tvist mellom partene, skal den søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører til et akseptabelt resultat for begge parter, skal saken avgjøres ved en ordinær domstol med Ringerike, Asker og Bærum tingrett som verneting.