Alt du bør vite om farlig avfall

Del dette innlegget
Alt du bør vite om farlig avfall
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Visste du at mange vanlige forbrukerprodukter kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer? Spraybokser, sparepærer, maling, lim, løsemidler og batterier er eksempler på produkter som inneholder skadelige stoffer.

Dersom farlig avfall havner på avveie, eller behandles på uforsvarlig måte, kan det føre til alvorlig forurensning og fare for skade på mennesker og dyr.

 

Feil håndtering kan koste dyrt

I tillegg til de miljømessige konsekvensene kan uforsvarlig håndtering av farlige stoffer og farlig avfall også få store økonomiske konsekvenser for bedriften, i form av bøter og kostnader knyttet til opprydding. Det er nemlig den som genererer avfallet (avfallsprodusenten), som er ansvarlig for å håndtere det farlige avfallet på en forsvarlig måte – fra det oppstår til det kommer frem til et godkjent behandlingsanlegg (Avfallsforskriften kap. 11).

 

Farlige egenskaper

Farlig avfall kan ha en rekke farlige egenskaper, det vil si at det inneholder stoffer som er brannfarlige, oksiderende, etsende eller giftige, lite nedbrytbare, og som kan hope seg opp i levende organismer.

 

Miljøgifter

Miljøgifter er kjemikalier som regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø. Norske miljøvernmyndigheter har satt over 30 stoffer eller stoffgrupper på sin liste over prioriterte miljøgifter, og det er en nasjonal målsetning at utslipp av disse stoffene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

 

Risikoavfall

Noen avfallstyper defineres ikke som farlig avfall i regelverket, selv om de har farlige egenskaper. Dette er avfall som av sikkerhetsmessige hensyn må samles inn og oppbevares på en forsvarlig måte:

  • Smittefarlig avfall som bandasjer og sprøytespisser
  • Stikkende og skjærende avfall som kasserte tapetkniver, kniver og sagblad

 

Hvordan vet jeg om det er farlig avfall?

Det er flere måter å finne ut av hva som er farlig avfall. Den viktigste er listen med avfallskoder i Vedlegg 1 til avfallsforskriften (med EAL-koder). Dersom avfallet tilhører en avfallskode på denne listen merket med stjerne, er avfallet farlig avfall.

Tilhører avfallet en avfallskode som har en såkalt speilinngang, dvs. at én og samme avfallstype er definert som både farlig og ikke-farlig avfall, er det konsentrasjonen av farlige stoffer i avfallet som avgjør om det er farlig eller ikke. Det samme gjelder dersom avfallet ikke tilhører noen av avfallskodene som står på listen. Kriteriene for når dette avfallet er farlig, fremgår av Vedlegg 2 i avfallsforskriften.  

Du kan også sjekke emballasjen eller produktdatabladet. Er det merket med fareseddel eller faresymbol, kan man som regel anta at det er farlig avfall.

En siste måte å undersøke om det er farlig avfall på, er en kjemisk analyse. Er du usikker, eller mangler kjemisk kompetanse i bedriften, ta kontakt med et akkreditert laboratorium.

Les også: Dette bør du vite om farlig avfall og riving

 

Hvordan skal farlig avfall håndteres?

Når du har funnet ut av hva som er farlig avfall, er det viktig at du lagrer det slik at det ikke er til fare for mennesker eller dyr. Oppbevar avfallet utilgjengelig for uvedkommende, gjerne i et innelåst skap og i hel og tett emballasje.

 

Leveringsplikt

Den som produserer mer enn 1 kg farlig avfall, er pliktig å levere dette til et godkjent avfallsmottak minimum én gang per år, i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. Godkjente mottak kan være både kommunale og private innsamlere med tillatelse fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

Her kan du finne ditt nærmeste mottak.

 

Deklarering

Før du leverer avfallet, skal du fylle ut et deklareringsskjema, en rapport som gir opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Dette er bedriftens dokumentasjon på at leveringsplikten er oppfylt, og det sikrer at alle etterfølgende ledd har den informasjonen som trengs for å kunne håndtere og transportere avfallet på en sikker måte. Din avfallsleverandør kan være behjelpelig med deklareringen.

 

Hva skjer med farlig avfall?

Gjennom riktig håndtering og trygg levering til godkjent mottak kan mye av avfallet gjenvinnes og foredles til nye råvarer eller energi. De stoffene som ikke lar seg gjenvinne på forsvarlig måte, vil bli uskadeliggjort og fjernet fra naturens kretsløp.

Se oversikt over farlig avfall

Økt kunnskap om avfallshåndtering og gjenvinning vil derfor bidra til reduserte klimautslipp, lavere uttak av nye ressurser og mindre forurensede utslipp til jord, luft og vann.

Les også: Dette bør du vite om avfallshåndtering og kildesortering

Kjenner du til hva slags farlig avfall bedriften din genererer, og hvilket regelverk som gjelder? På regelhjelp.no finner du en oversikt over alle lover og regler som din virksomhet må forholde seg til.

 

Veileder avfallsdeklarering

 

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!