Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

Betingelsene gjelder for Franzefoss Gjenvinning AS (heretter kalt FG) og tilhørende helt eller delvis eide selskaper.

1. BRUKSOMRÅDE
Disse generelle betingelsene gjelder for Franzefoss Gjenvinning AS (heretter kalt FG) og tilhørende helt eller delvis eide selskaper.

2. TJENESTER
FG forplikter seg til å utføre avtalt tjeneste til avtalt tid, innenfor gjeldende lover og regler knyttet til den enkelte tjeneste.

3. INNSAMLING
Avfallsprodusenten (kunden) forplikter seg til at innsamlingsutstyret kun inneholder avtalt avfallsfraksjon.

Ved avvik belastes avviksgebyr og/eller gebyr for omklassifisering av avfallet basert på avvikets type og størrelse.

For innsamling av farlig avfall gjelder særskilte bestemmelser.

Avfallsinformasjon og retningslinjer for sortering finner du her.

4. PLASSERING AV INNSAMLINGSUTSTYR
FG plasserer utstyret på avtalt leveringsadresse og anvist plass. Utstyret skal plasseres slik at lover, regler og brannforskriften ivaretas. Det er kundens ansvar å påse at plasseringen ivaretar sikkerheten til personell som skal benytte utstyret og øvrig publikum om ikke utstyret står inngjerdet eller sperret inne på privat område.

FG forbeholder seg retten til å nekte å sette fra seg utstyret om anvist plass er i konflikt med ett eller flere av ovennevnte punkter. I så tilfelle skal kunden underrettes, og om mulig skal ny plassering avtales. Ekstra kostnader knyttet til dette vil bli fakturert.

5. GATELEIE
Søknad og kostnader knyttet til gateleie er kundens ansvar. Om ikke annet er avtalt, utfører FG dette på vegne av kunden uoppfordret. Kostnaden, samt administrasjonsgebyr for tjenesten, faktureres kunden.

6. TILGJENGELIGHET
Det er kundens ansvar å påse at FG har tilgang til utstyret til avtalt tid.

Rydding, snørydding, salting, strøing, fungerende nøkler, nøkkelkort eller lignende, samt fri ferdsel på adkomstveien inn til bygningen eller byggeplassen er kundens ansvar.

I de tilfeller det ikke er mulig å komme frem eller tømme utstyret vil kunden bli belastet for bomtur. FG vil etter kundens oppfordring vente på, eller bidra til tilgang. I så tilfelle belastes ventetid/ekstraarbeid.

7. FYLLINGSGRAD OG VEKT I INNSAMLINGSUTSTYRET
Fyllingsgraden må ikke overstige utstyrets overkant.

Ved spesielle tilfeller kan allikevel det avtales når det er mulig iht. høydebegrensninger og HMS. Ved bruk av container skal avfall som strekker seg på utsiden av containerens lengde og bredde håndteres som spesialtransport og kan ikke legges i containeren. Utstyret skal ikke vektbelastes utover det som det er godkjent for, eller veitrafikkloven tillater. Avfall som generelt sett ikke er egnet for det enkelte innsamlingsutstyr, skal ikke legges i utstyret.

8. ANSVAR FOR INNSAMLINGSUTSTYR
Kunden er ansvarlig for at utstyret behandles som annens eiendom til enhver tid. Utstyret skal ikke overbelastes eller feilbelastes ved bruk. Kunden må selv vurdere slitasjen på utstyret i forhold til underlag og plassering. Kunden vil bli erstatningspliktig for skader påført av ytre påvirkning eller unormal slitasje.

Vedlikeholdsarbeid, herunder utvendig og innvendig rengjøring, er kundens ansvar. FG utfører dette på vegne av kunden, men kun på kundens oppfordring. Skader eller feil på utstyr som kunden mener andre er skyld i, skal meddeles skriftlig til FG i det øyeblikket kunden blir oppmerksom på det.

For komprimerende utstyr gjelder særskilte retningslinjer for tilsyn, rengjøring og service. Dette oppgis av den enkelte produsent av utstyret. Kunden forplikter seg til enhver tid til å følge produsentens retningslinjer så lenge utstyret er leiet via FG.

9. RESPONSTID
Om ikke annet er avtalt vil bestillinger gjort før kl. 10.00 normalt sett utføres samme dag. Bestillinger gjort etter kl. 10.00 vil normalt sett utføres neste virkedag. Om dette ikke lar seg gjennomføre, forplikter FG seg til å informere kunden og avtale nytt tidspunkt.

Dersom det er avtalt faste tømminger, og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, vil FG endre tidspunkt og tømme utstyret rett før eller etter de gjeldene dagene. Denne tilpasningen informeres normalt sett ikke til kunden. Om kunden likevel har behov for å tømme utstyr på helligdagen kan dette bestilles og vil bli belastet med gjeldende tillegg. Ved bestilling av ekstraarbeid og tilleggstjenester forutsetter FG at bestiller har nødvendig myndighet. Kunden må selv informere skriftlig ved avtaleinngåelse om det kun er enkeltpersoner som kan bestille ekstraarbeid og tilleggstjenester, samt navngi de det gjelder.

10. FLYTTING AV INNSAMLINGSUTSTYR
Kostnader ved flytting av innsamlingsutstyr etter pålegg fra det offentlige, eller på oppfordring fra kunde, belastes etter gjeldende avtale. Om det ikke foreligger en avtale vil gjeldende lokal prisliste benyttes.

11. PRISER
Avtalepriser oppgis i eget prisdokument. For tjenester eller fraksjoner som ikke er innbefattet i prisdokumentet benyttes til enhver tid gjeldende lokal prisliste.

FG justerer sine priser den 01.01. hvert år.

De forskjellige tjenester og fraksjoner justeres i henhold til gjeldende indekser for den enkelte fraksjon/tjeneste. Denne justeringen gjennomføres uten forutgående varsel.

Endringer i offentlige gebyrer/avgifter justeres umiddelbart og uten varsel. Ved større endringer i markedet vil FG gjennomføre en kostnadstilpasset prisregulering på den gjeldende fraksjon eller tjeneste. Denne reguleringen vil det bli sendt ut varsel om.

12. FAKTURERING OG KREDITT
Om ikke annet er avtalt fakturerer FG etter standard interne prosedyrer.

Forfall på faktura 14 dager. Det belastes ikke faktura- eller administrasjonsgebyr.

Ved bestilling eller avtaleinngåelse gis det kreditt etter standard størrelse, med forbehold om at kunden er kredittverdig. Ved behov for større kreditt må kunden selv rette denne forespørselen til FG. Ved overskridelse av kreditt eller mislighold vil leveransen av tjenester stoppes inntil beløpet er innbetalt.

FG forbeholder seg retten til å fakturere faktisk levert type avfall og mengde.

Bom, bro- og fergeutgifter kommer i tillegg.

13. AVTALENS VARIGHET
Om ikke annet er avtalt gjelder avtalen i 3 år fra inngåelse. Avtalen fornyes automatisk med 1 år om den ikke sies opp innen 3 måneder før utløp av avtalen.

Ved brudd på avtalen forbeholder FG seg retten til å fakturere bruddgebyr.

Tilbud/avtale anses som akseptert ved underskrift, bekreftende e-post eller første bestilling.

14. REKLAMASJON
Begge parter har ansvar for å påse at tjenesten utføres og faktureres i henhold til avtale. Reklamasjoner rettes til FG på telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Reklamasjonsfrist innen 14 dager fra mottatt faktura.

15. DISPOSISJONSRETT
Om ikke annet er avtalt har FG full disposisjonsrett over avfallet etter bestilling av henting. Mottaksanlegg, bearbeiding av avfallet, samt sluttbehandling avgjøres av FG. Kunden vil på oppfordring motta dokumentasjon på sluttbehandlingsmetode for avfallet.

16. UNDERENTREPRENØRER
FG forbeholder seg retten til å benytte underleverandører der det er mest hensiktsmessig for utførelse av tjenestespekteret. I de tilfeller det gjelder er underleverandører underlagt samme krav til gjennomføring og kvalitet på tjenestene ovenfor kunden.

Kunden skal imidlertid kun forholde seg direkte til FG.

17. RAPPORTERING
Kunden skal motta dokumentasjon og rapporter på innleverte avfallstyper og mengde. Rapportene gis enten på oppfordring fra kunde eller til avtalte faste intervaller via e-post eller vårt miljørapporteringssystem.

Begge parter forplikter seg til å rapportere om endringer eller hendelser som kan påvirke gjennomføringen av avtalen.

18. TAP AV NØKKEL, NØKKELKORT OG TILSVARENDE
Dersom adgangsutstyr som kunden har utlevert til FG forsvinner, erstattes kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel eller lignende. Kostnader i forbindelse med utskifting av låssystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

19. ANSVAR
FG skal til enhver tid holdes ansvarlig for egne handlinger underlagt konsesjoner, lover og regler for avfallsmottak.

Kunden skal til enhver tid holdes ansvarlig for etterlevelse av salgs- og leveringsbetingelsene, samt gjeldende lover og regler for avfallsprodusenter.

20. FORSIKRINGER
FG forplikter å forsikre sitt utstyr mot skade og brann i hele avtaleperioden.

21. SÆRSKILTE BETINGELSER VED INNSAMLING AV FARLIG AVFALL
Avfallsprodusenten (kunden) er ansvarlig for farlig avfall helt frem til sluttbehandling og destruksjon. Kunden er underlagt utvidet produsentansvar. Farlig avfall skal deklareres.

Farlig avfall skal til enhver tid emballeres, merkes og oppbevares i tråd med gjeldende regelverk for den enkelte avfallstypen. Innsamlingsutstyr skal være egnet for farlig avfall og lagringsplassen skal sikres mot lekkasje og avrenning til grunn. Avfallet må også sikres mot uvedkommende. Kunden er ansvarlig for alle skader som følge av feil emballering, feilaktig samlagring og feil deklarering. Transport av farlig avfall er underlagt ADR reglementet.

FG tilbyr deklarering av farlig avfall, emballering og opplæring i hvilke typer farlig avfall som kan lagres og transporteres sammen på oppfordring fra kunden.

Tjenesten belastes etter gjeldende sats for kjemikerbistand.

22. SÆRSKILTE BETINGELSER VED INNSAMLING AV EE-AVFALL
Innsamling av EE-avfall skal kun skje i egnet og godkjent utstyr, herunder bur eller lignende, levert av FG. Lysstoffrør og lyspærer skal samles inn i egnede og godkjente kasser eller hylser levert av FG.

Kunden er ansvarlig for at dette gjøres i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler for innsamling av EE-avfall.

23. INFORMASJON OM SPILLOLJEREFUSJONSORDNINGEN
For å få refusjon utbetalt må vilkår som nevnt nedenfor være oppfylt.

Refusjonsordningen for spillolje (utdrag fra Miljødirektoratets vilkårsdokument):

2.1 Refusjonsolje

2.1.1 Refusjonsordningen gjelder for brukt eller kassert smøreolje og hydraulisk olje, herunder motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, transformator- og bryterolje og olje drenert fra oljefiltre.

2.1.2 Ordningen gjelder for refusjonsolje som er generert på skip med unntak av refusjonsolje generert fra skip i internasjonal sjøfart/utenriksfart med totallengde over 250 fot.

2.1.3 Ordningen gjelder IKKE for brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganiske oljer og andre mineraloljer som ikke omfattes av punkt

2.1.1. Ordningen gjelder heller ikke for oljeemulsjoner, skjæreoljer, slop og olje fra oljeutskillere eller for importert spillolje.

Deklarering av refusjonsolje må inneholde:

 • Avfallsprodusent med organisasjonsnr.
 • Faktureringsadresse med orgasnisasjonsnr. (når det avviker fra avfallsprodusent)
 • Antall liter
 • Feltet «nærmere beskrivelse» SKAL være utfylt med informasjon om type virksomhet og type olje. Eksempel: Bilverksted – motorolje.

24. TVISTER
Dersom det oppstår en tvist mellom partene, skal den søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører til et akseptabelt resultat for begge parter, skal saken avgjøres ved en ordinær domstol med Asker og Bærum tingrett som verneting, med mindre partene er enige om å bringe saken til voldgift. Hvis en tvist er brakt til retten eller voldgift, vil det ikke frita partene fra å oppfylle sine forpliktelser i avtalen.

25. FORCE MAJEURE
Dersom det skulle inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som etter norsk rett må regnes som Force majeure, som ikke kunne forutses ved avtaleinngåelsen og som i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse av en parts plikter, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes i den utstrekning som er relevant så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

26. KONFIDENSIALITET
Partene er enige om at avtalen skal holdes fortrolig både før, under og etter avtalens bindingstid.

27. DOKUMENTRANG
Dersom bestillingsdokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølgen:

 • Bestilling/kontrakt/rekvisisjon
 • Rammeavtale
 • Alminnelige innkjøpsvilkår
 • Eventuelle tekniske spesifikasjoner
 • Eventuelle tegninger

Den videre dokumentrang er:

 • Anbudsinnbydelse med tilhørende anbudsgrunnlag/ forespørselen med tilhørende tilbudsgrunnlag
 • Anbudet/tilbudet