Farlig-avfall

Farlig avfall

Farlig avfall som kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Husk at virksomheter er pålagt av myndighetene å deklarere alt farlig- og radioaktivt avfall digitalt på avfallsdeklarering.no. Dette må utføres før avfallet kan leveres til et godkjent avfallsmottak. Vi er behjelpelig med deklarering.

Asbest
Asbest

Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver.

Farlig-avfall
Avfall med bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere kan finnes i blant annet elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), tekstiler fra institusjoner, transportmidler o.l., samt isolasjonsmaterialer.

Farlig-avfall
Avfall med ftalater

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC.

Farlig-avfall
Baderomspanel

Baderomspanel med pentaklorfenol.

Bil_batterier
Bilbatterier (blyakkumulatorer)

Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m. Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende.

Farlig-avfall
Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som kan føre til forurensning eller skade på mennesker og dyr dersom det ikke tas forsvarlig hånd om.

trevirke_Impregnert
Impregnert trevirke

Trevirke impregnert med kreosot, kobber (Cu) og/eller kobber/krom/arsen (CCA).

vindu_rgb2019
Isolerglassruter med klorparafiner

Isolerglassruter produsert etter ca. 1975 kan inneholde klorparafiner i fugelim og gummilister, og skal samles inn separat som farlig avfall.

Farlig-avfall
Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

Det er to isolasjonsskumtyper som vil inneholde vesentlige mengder restblåsemiddel (KFK og HKFK) når det skal kasseres.

Kvikksoelv
Kvikksølvholdig avfall

Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere. Kjemikalier eller løsninger som inneholder kvikksølv.

Lysstoff ny rødfarge
Lysstoffrør

Lysstoffrør

MalingLimLakk
Maling, lim og lakk

Alle typer maling, lim og lakk som er klassifisert som farlig avfall.

spillolje
Olje- og fettavfall

Flytende og fast oljeavfall som oljefase fra oljeutskillere, olje fra tankrensing og smørefett. Kasserte råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser eller fra rensing av emulsjoner og slam.

Farlig-avfall
PCB- og PCT-holdig avfall

PCB og PCT har vært brukt i transformatorer, kondensatorer, lysrørarmaturer, fugemasser, maling og isolerhylser for gjennomføring av høyspenning. Bruk av PCB er i dag forbudt.

vindu_rgb2019
PCB-holdige isolerglassruter

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1965 til og med 1975, samt importerte ruter til og med 1979, kan inneholde PCB-holdig forseglingslim og skal samles inn separat som farlig avfall.

Smaa_batterier
Småbatterier usortert

Blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, f.eks. husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

spraybokser
Spraybokser

Spraybokser med farlig innhold og/eller farlig drivgass, som Halon, KFK-gasser og alle andre typer gasser i trykkbeholdere, inkludert brannslokkingsapparater.