Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Avfall til forbrenning 2

Avfall til forbrenning

Blandet brennbart avfall som ikke er egnet til sortering.

Innsamling

Avfallsbeholdere, kombicontainer

Gjenvinning

Avfall til forbrenning kjøres direkte til energigjenvinning (brensel til forbrenningsanlegg)

Behandling

Avfallsforbrenning med energiutnyttelse er den mest moderne og miljøvennlige metoden å behandle restavfall som ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning. Restavfallet kan enten være materialtyper som er forurenset av andre stoffer eller inneholde miljøgifter som gjør de uegnet for å bli i materialkretsløpet. Forbrenningen har den fordelen at den eliminerer smittestoffer, destruerer og fanger opp miljøgifter gjennom avansert rensing av røykgassen.

Eksempler:

 • Blandet brennbart avfall som ikke er egnet til sortering
 • Utsorterte avfallsfraksjoner som er egnet for energiutnyttelse
 • Avfall med innslag av våtorganisk avfall (matavfall)

Skal ikke inneholde:

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, etc.)
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Metaller
 • Tunge masser (stein, grus, jord, betong etc.)
 • Gips
 • Isolasjon / Mineralull
 • Tauverk, wire og fiskegarn
 • Pulver og sterkt støvende avfall
 • Stål og metaller
 • Store enheter større enn 0,5 x 0,5 x 1,0 m