Smittefarlig avfall

Avfall fra helsetjeneste, dyrehelsetjeneste og tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker og andre levende organismer.

 Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

Håndtering av smittefarlig avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste reguleres gjennom forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste, m.v.

Avfallsprodusenten er underlagt utvidet produsentansvar. Avfallet må oppbevares slik at uvedkommende mennesker og dyr ikke har tilgang. Emballeringen må tilpasses transportmåte, transportstrekning mv. 

Avfallet skal være emballert på en slik måte at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare. Emballasjen skal være merket slik at det går klart frem at emballasjen inneholder smittefarlig avfall.

Hvis avfallet ikke er forsvarlig emballert, plikter transportøren å avvise det, jf. forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane § 2-3 bokstav a.

 

Kan inneholde

Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss, o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og lignende)
Medisinavfall
Stikkende og skjærende avfall
Avfall fra luftsmitteisolater

Skal ikke inneholde

Dyreskrotter
Febertermometre
Blodtrykksmålere
Annet avfall

Innsamling

Smittefarlig avfall samles inn i godkjente beholdere for smitte/risikoavfall. Hentes med skapbil.

Gjenvinning

Smittefarlig avfall sendes til godkjent forbrenningsanlegg (energigjenvinning).

Behandling

På mottaksanlegget blir smittefarlig avfall håndtert og destruert så snart som mulig.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned her Next
image 3452