Brennbar-rest Avfall til forbrenning

Avfall til forbrenning er blandet brennbart avfall som ikke er egnet til sortering.

Kan inneholde:
Blandet brennbart avfall som ikke er egnet til sortering
Utsorterte avfallsfraksjoner som er egnet for energiutnyttelse
Avfall med innslag av våtorganisk avfall (matavfall)
Skal ikke inneholde:
Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, etc.)
EE-avfall
Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, etc.)
Dekk
Metaller
Tunge masser (stein, grus, jord, betong etc.)
Gips
Isolasjon / Mineralull
Tauverk, wire og fiskegarn
Pulver og sterkt støvende avfall
Store enheter større enn 0,5 x 0,5 x 1,0 m
Ugjennomsiktige søppelsekker

Innsamling

Avfall til forbrenning leveres i avfallsbeholdere eller kombicontainer.

Gjenvinning

Avfall til forbrenning kjøres direkte til energigjenvinning (brensel til forbrenningsanlegg)

Behandling

Avfallsforbrenning med energiutnyttelse er den mest moderne og miljøvennlige metoden å behandle restavfall som ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning. Restavfallet kan enten være materialtyper som er forurenset av andre stoffer eller inneholde miljøgifter som gjør de uegnet for å bli i materialkretsløpet. Forbrenningen har den fordelen at den eliminerer smittestoffer, destruerer og fanger opp miljøgifter gjennom avansert rensing av røykgassen.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide