Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en naturlig del av Franzefoss' fokus på bærekraft og samfunnsansvar.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer menneskerettigheter og arbeidsforhold når de produserer varer eller leverer tjenester. Loven krever at virksomheter kartlegger risikoen for å krenke eller skade menneskerettigheter, iverksetter nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere dette, og rapporterer om hva de gjør og hvordan det fungerer.

Loven stiller nye krav til store og mellomstore norske selskaper, særlig når det gjelder oppfølging av egne leverandører. 

Franzefoss og Åpenhetsloven

Franzefoss startet arbeidet med å implementere Åpenhetsloven i våren 2022. Det ble etablert et eget prosjekt for dette, og lagt ut informasjon internt og eksternt. Arbeidet ble forankret i selskapets styrer.

For Franzefoss blir Åpenhetsloven en naturlig del av bærekraftstrategien, hvor vi har tatt utgangspunkt i to av FNs bærekraftmål på dette området:

  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 12: Bærekraftig forbruk og produksjon

 

Franzefoss’ virksomhet er ikke bærekraftig dersom vår fremgang og inntjening går på bekostning av andres grunnleggende rettigheter. Gjennom Åpenhetsloven skal vi utvide vårt perspektiv til å jobbe mer med temaene overfor alle våre leverandører og samarbeidspartnere. Dette vil bli en viktig del av vår strategi, og kommer til å bli dokumentert i vår neste bærekraftrapport.

 

Aktsomhetsvurderinger

Franzefoss har gjennomført aktsomhetsvurdering som har som formål å kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade knyttet til brudd på menneskerettigheter og arbeidslivskriminalitet i vår egen leverandørkjede og hos våre forretningsforbindelser. Det ble ikke avdekket alvorlige funn.

Redegjørelsen kan du lese her: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Les mer om aktsomhetsvurderingene her: Aktsomhetsvurderinger

Ytterligere informasjon kan også finnes her: Miljø, samfunnsansvar og bærekraft

                                                                                                           

Innsynsforespørsler kan rettes til aktsomhet@franzefoss.no