Hvem har ansvaret for deklarering av farlig avfall?

Hvem har ansvaret for deklarering av farlig avfall?

Skrevet av Franzefoss
06. feb 2019 | 4 min read

Hvem har ansvaret for deklarering av farlig avfall?

Du har kanskje hørt om farlig avfall, og at det er viktig å håndtere det på en forsvarlig måte. Men du vet kanskje ikke hvem som har ansvaret, eller hvordan du gjør det? Farlig avfall kan være en tung materie med mye lovverk, men her skal vi enkelt redegjøre for hvordan du deklarerer farlig avfall.

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Eksempler på dette kan være impregnert trevirke, isolerglassruter, isolasjon, maling, lim og asbest, men også rengjøringsmidler, lysstoffrør, sparepærer og batterier. Felles for alle disse er at de inneholder stoffer som er lite nedbrytbare og kan hope seg opp i levende organismer, og at de er giftige – både akutt og på lang sikt.

Det er derfor viktig å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte, og det er du som avfallsprodusent som har ansvaret for dette. Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall i året, er forpliktet til å levere dette årlig til godkjente mottak (Avfallsforskriften kapittel 11).

 

Hvorfor må jeg deklarere farlig avfall?

For at mottaket skal ta imot det farlige avfallet ditt, må det deklareres. Det gjør du på avfallsdeklarering.no. Der fyller du ut et deklareringsskjema med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper.

Grunnen til at du må deklarere avfallet, er for å gi nødvendige opplysninger om avfallet, slik at alle som skal håndtere og transportere avfallet, kan gjøre det på en sikker måte. Skjemaet fungerer også som en dokumentasjon for deg som avfallsprodusent om at du har oppfylt leveringsplikten.

 

Hvordan kommer jeg i gang med å deklarere farlig avfall?

For at bedriften skal kunne deklarere farlig avfall, må daglig leder logge seg på i Altinn og delegere rollen "energi, miljø og klima" til den i virksomheten som skal være administrator i Avfallsdeklarering.no. Administrator må opprette bedriftsprofil og sluttbrukere i Avfallsdeklarering for å kunne ta i bruk tjenesten.

Avfallsdeklarering består av flere moduler. Administrasjonsmodulen inneholder opplysninger om bedriften, som for eksempel organisasjonsnummer og hvem i bedriften som skal bruke tjenesten. Er du en del av en bedrift med flere forretningssteder eller driver innen flere bransjer, og har mer enn ett organisasjonsnummer, er det underenhetsnummeret du skal bruke i deklareringsskjemaet.

De i bedriften som er registrert som brukere av avfallsdeklareringen, kan deklarere farlig avfall i deklarasjonsmodulen. Der har du også oversikt over påbegynte, sendte og ferdige deklarasjoner. Du kan endre eller tilbakekalle en deklarasjon helt til mottaket har avsluttet kontrollen av deklarasjonen.

 

Hvordan fyller jeg ut deklareringsskjemaet?

Det skal brukes et deklareringsskjema for hver avfallstype og hver leveranse. Deklarasjonsskjemaet er delt inn i fire deler: «Beskrivelse av avfall», «Transportklassifisering», «Valg av avfallsmottak» og «Oppsummering og innsending».

Først må du velge at det er farlig avfall du skal deklarere, og fylle inn avfallsstoffnummer eller EAL-kode for det aktuelle avfallet. Hvis avfallet er klassifiseringspliktig, må ADR-klassifisering også fylles ut. Alt farlig avfall som har et UN-nummer, er normalt klassifiseringspliktig.

Du må også registrere i hvilken kommune avfallet kommer fra. Her er det viktig at du skriver kommunen avfallet oppstod i, selv om du skal levere det i en annen kommune. For fast avfall angis mengden i kilo, og for flytende avfall oppgis mengden i liter. Til slutt velger du hvem som skal transportere avfallet, og hvilket godkjent mottak du skal levere det til.

 

Høres dette vanskelig ut?

Som avfallsprodusent kan du også gi fullmakt til et avfallsmottak som kan deklarere på vegne av deg, men fullmakt fritar ikke avfallsprodusenten fra leverings- og deklareringsplikten.

Om du er usikker på hvordan du deklarerer farlig avfall, ta kontakt med din avfallsleverandør eller se Miljødirektoratets komplette brukerveiledning for hvordan du fyller ut det elektroniske deklareringsskjemaet.

 

Last ned gratis sorteringsguide

 

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her