Kapittel 1

Introduksjon

Avfallshåndtering dreier seg om alle de aktiviteter og handlinger som skal til for å håndtere avfall fra begynnelse til slutt, dvs. fra avfallet oppstår til det blir deponert. Begrepet omfatter hele prosessen, fra bedriften eller husholdningen kildesorterer avfallet til avfallsleverandøren samler det inn og sorterer, gjenvinner, bearbeider, resirkulerer og deponerer det.

Med andre ord handler avfallshåndtering i sin helhet om hvordan avfallsprodusenten og avfallsleverandøren tar hånd om avfall for å få det gjennom riktig kretsløp, slik at ingen ressurser går til spille.

Kapittel 2

Avfallstyper og innsamling

Vi skiller mellom forskjellige avfallstyper. Avfallstypene avgjør hvordan avfallet skal kildesorteres og håndteres etter at det er samlet inn til gjenvinning.

Noen eksempler på innsamling av ulike avfallstyper:

 • Plast, som f. eks. plastposer og emballasje, samles inn i sekker, komprimatorer eller annet egnet utstyr.
 • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfatter alt som går på strøm eller batteri, i tillegg til kabler og ledninger. Dette kan samles inn i bur eller pall med karmer før det sendes til videre gjenvinning.
 • Farlig avfall som olje- og fettavfall skal behandles etter gjeldende krav og regler for å unngå skade på mennesker, dyr og miljøet. Olje- og fettavfall skal hentes med sugebil, eller leveres i godkjente fat.

Kapittel 3

Hva skjer med avfallet etter at det er samlet inn?

Etter at avfallet er samlet inn, sendes det videre til et gjenvinningsanlegg, der det håndteres etter avfallstype.

Noen eksempler på gjenvinning av forskjellige avfallstyper:

 • Plast som er kildesortert, materialgjenvinnes til nye plastprodukter. På mottaket foretas det visuell kontroll og eventuell utsortering før plasten komprimeres og gjenvinnes. Plast som f. eks. er tilgriset, kalles for energiplast og vil sendes videre til forbrenning.
 • Metallet i EE-avfall gjenvinnes som råvarer i nye produkter laget av metall. Enkelte komponenter i EE-avfallet kan være farlige eller inneholde miljøgifter og må behandles etter strenge lover og regler.
 • Farlig avfall som olje- og fettavfall med høyt vanninnhold renses for vann ved å separere vannet fra oljen, mens oljeavfallet renses mekanisk. Les mer om farlig avfall her.

Kapittel 4

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med ordinært avfall, fordi det inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Avfall regnes som farlig dersom det er klassifisert som det i den europeiske avfallslisten (EAL), eller innholdet av farlige stoffer overskrider gitte grenseverdier. Farlig avfall er merket med stjerne (*) foran EAL-koden.

Eksempler på farlig avfall: 

 • Impregnert trevirke
 • Isolerglassruter
 • Isolasjon
 • Maling
 • Lim og asbest
 • Rengjøringsmidler
 • Lysstoffrør
 • Sparepærer 
 • Batterier 

Felles for alle disse er at de inneholder stoffer som er lite nedbrytbare og kan hope seg opp i levende organismer, og at de er giftige – både akutt og på lang sikt.

Her finner du en oversikt over de vanligste typene farlig avfall.

Kapittel 5

Hva er virksomhetens ansvar ved håndtering av farlig avfall?

Det er du som avfallsprodusent som har ansvaret for å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte hele veien frem til et godkjent behandlingsanlegg. Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall i året, er forpliktet til å levere dette årlig til godkjente mottak (avfallsforskriftens §11-8).

 • Ikke bland farlig avfall med andre typer avfall – alt skal sorteres hver for seg.
 • Oppbevar avfallet utilgjengelig for uvedkommende, gjerne innelåst i et skap og i hel og tett emballasje.
 • Før dere leverer avfallet, skal dere fylle ut et deklareringsskjema. Avfallsleverandøren din kan bistå med dette.

Les mer om riktig håndtering av farlig avfall.

Feil håndtering kan bli dyrt

Dersom dere håndterer farlig avfall uforsvarlig, kan det få store økonomiske konsekvenser for bedriften – i form av bøter og kostnader knyttet til opprydding. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Kapittel 6

Avfallshåndtering på offentlige plasser

Avfallshåndtering i det offentlige rom kan være utfordrende. Hva skal til for å oppnå bedre sorteringsgrad på kjøpesentre, flyplasser, skoler, barnehager, sykehus, i parker og andre plasser der folk ferdes? Her er våre fem beste tips til å lykkes med dette:

Ha en god plan for riktig plassering av avfallsbeholdere: Lett tilgjengelige avfallsbeholdere øker sjansen for at folk kaster avfallet der det hører hjemme. For å finne riktig plassering anbefales det at du setter deg inn i trafikkflyten. På denne måten kan du avdekke hvor det er mest trafikk og behov for avfallsbeholdere.

Merk beholderne tydelig: Hvor skal nå egentlig brusflasken kastes? En avfallsbeholder som er tydelig merket med et flaskesymbol, fjerner all tvil.

Lag en avfallsstasjon: En avfallsstasjon synliggjør at det er kildesortering på området og bidrar til økt bevissthet blant publikum.

Hold det rent og ryddig rundt beholderne: Beholdere som det flyter avfall rundt, eller som er stappfulle, bidrar ikke til at folk kvitter seg med avfallet på riktig måte. Ved riktig plassering kan du unngå at avfallsbeholderne blir overfylt, og at avfallet flyter over. 

Vær realistisk med hvilke avfallstyper som sorteres: Begynn med avfallstyper som lett lar seg sortere fra hverandre. Hvis ulike avfallstyper blandes for mye, går det som restavfall.

Kapittel 7

Hva har innvirkning på prisen for avfallshåndtering?

De faste utgiftene avfallsleverandøren har i forbindelse med håndteringen av avfallet, danner grunnlaget for prisen på avfallshåndteringen. Som virksomhet er det flere ting du kan gjøre for å holde prisen lavest mulig.

Volum og antall aktører

Dersom bedriften din leverer en stor mengde avfall til gjenvinning, blir prisen per tonn lavere enn om du leverer en liten mengde. Leverer dere avfall til flere aktører, kan det derfor lønne seg å samle avfallshåndteringen hos én leverandør.

Transport

Jo lenger avfallet må fraktes, desto dyrere blir det i form av drivstoff og lønn til sjåføren. Enkelte avfallsleverandører opererer med fast pris på transport, mens andre tilpasser etter hvor kunden holder til i forhold til gjenvinningsanlegget. Hvis bedriften din er lokalisert i nærheten av et gjenvinningsanlegg, kan det derfor lønne seg å velge en leverandør som ikke har fast pris på transport. Er dere lokalisert lenger unna gjenvinningsanlegget, er det lurt å velge en leverandør med fast pris på transport.
Les mer om hva du kan gjøre for å unngå ekstra kostnader på transporten.

Sorteringsgrad og volum

Å levere rene avfallstyper er rimeligere enn å levere blandet avfall. Dermed blir avfallshåndteringen billigere jo mer du kildesorterer. Også volum spiller inn: Når dere sorterer mer, trenger flere containere og mer transport, noe som påvirker prisen.

Sorteringsgebyr

Når avfallet kommer inn på en gjenvinningsstasjon, blir det kontrollert. Er det noe i avfallet som ikke skal være der, påløper det et sorteringsgebyr. Følgelig kan det bli mye dyrere enn beregnet dersom du ikke følger veiledningene.

Forhør deg gjerne med leverandøren eller sjekk sortere.no om du er usikker på hvordan du skal sortere ulike avfallstyper.

Les mer om hva som påvirker prisen for avfallshåndtering.

Kapittel 8

Vær obs på skjulte kostnader ved avfallshåndtering

Mange vektlegger pris mest når de skal velge en avfallsleverandør. Men selv om avtaledokumentet skal vise hva tjenesten koster, er det likevel ikke sikkert at alle kostnadene står der. Skjulte kostnader kan gjøre at tjenesten ikke blir så rimelig som først antatt. 

Les mer om hva du bør gjøre for ikke å få en ubehagelig overraskelse når fakturaen kommer.

Kapittel 9

Velg riktig avfallsleverandør

Avfallshåndtering er en viktig oppgave og et felles samfunnsansvar, som må prioriteres for å ivareta miljøet og fremtidige generasjoner. Avvik i avfallshåndteringen kan få konsekvenser som stjeler tid fra bedriftens kjerneområder. Derfor er det viktig å velge en riktig avfallsleverandør.

En god leverandør har faglig kompetanse til å kunne skreddersy løsninger basert på behovene til deg som kunde. 

Noen prosjekter kan vise seg å være mer utfordrende å håndtere enn først antatt. Eksempler på prosjekter som kan kreve spesialkompetanse, er byggeprosjekter der jordsmonnet er forurenset, eller rivning av eldre bygninger der bygningsmassene inneholder fraksjoner som kan være til skade for miljø og mennesker. 

I slike tilfeller er det viktig å ha en god samarbeidspartner som har kjennskap til historikken i lokalsamfunnet, og kompetanse til å håndtere slike spesialtilfeller.

Kapittel 10

Oppsummering

Avfall må sorteres og håndteres riktig for at mest mulig skal kunne gjenvinnes til nye produkter, råstoff eller energi. Riktig avfallshåndtering er et viktig tiltak for et renere miljø og klima. 

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres. En god avfallsleverandør sørger for at avfallet blir håndtert til miljøets beste.

Last ned gratis sorteringsguide

Abonner på bloggen

Click me
Andre leste også

Finn ditt nærmeste gjenvinningsanlegg

Våre tjenester tåler begrenset transport både kostnadsmessig og miljømessig. Våre anlegg ligger derfor hovedsakelig i og rundt store befolkningssentra og i nærheten av store brukere av våre tjenester - fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Tjenestene blir på den måten "kortreist", noe som gjør at vi kan tilby rimeligere løsninger for kundene samtidig som vi sparer miljøet!

Ugyldig postnummer

Ingen treff for ditt postnummer

Haraldrud 800x400
Oslo

Haraldrudveien 34
0581 Oslo

22 88 99 00
Send e-post

Bøler 800x400
Skedsmo

Bølerveien 85
2020 Skedsmokorset

22 88 99 00
Send e-post

Sandvika 800x400
Sandvika

Franzefossveien 19
1336 Sandvika

22 88 99 00
Send e-post

Røyken 800x400
Røyken

Smemyrveien 10
3474 Åros

31 29 26 30
Send e-post

bil 800x400 2
Drammen

Øvre Eikervei 82
3048 Drammen

22 88 99 00
Send e-post

Tønsberg 800x400-1
Tønsberg

Taranrødveien 89
3170 Sem

35 51 81 34
Send e-post

container 800x400
Porsgrunn

Floodmyrvegen 22B
3946 Porsgrunn

35 51 81 34
Send e-post

Franzefoss Kristiansand - 800x400
Kristiansand

Mjåvannsvegen 31
4628 Kristiansand

95 87 80 00
Send e-post

Stavanger
Stavanger

Geitaberget 15
4031 Stavanger

51 81 41 00
Send e-post

Haugesund 800x400
Haugesund

Joveien 70
5514 Haugesund

52 70 73 70
Send e-post

Knarrevik 800x400
Bergen

Valaskiftet 6
5355 Knarrevik

55 34 92 00
Send e-post

eide web
Eide

Knutadalen 159
5363 Ågotnes

56 33 67 67
Send e-post

Hareid 800x400
Hareid

Brandalsvegen 204
6060 Hareid

70 03 94 00
Send e-post

gjenvinning 800x400
Husøya

Husøyvegen 102
6520 Frei

45 90 89 95
Send e-post

Sunndalsrøra 800x400
Sunndalsøra

Industriveien 5
6600 Sunndalsøra

71 69 97 50
Send e-post

Hjullaster 800x400
Lade Miljøstasjon

Håkon VII's gate 13 C
7041 Trondheim

73 92 20 00
Send e-post

Dronebilde FGJ - Lia_2
Trondheim Sorteringsanlegg

Bratsbergveien 296
7036 Trondheim

73 92 20 00
Send e-post

Lia deponi - web 800x400 pix
Lia deponi

Bratsbergveien 296
7036 Trondheim

73 92 20 00
Send e-post

Alta 800x400
Alta

Amtmannsnesveien 40
9515 Alta

78 44 00 66
Send e-post