Slik kvitter du deg med masser på byggeplassen

Del dette innlegget
Slik kvitter du deg med masser på byggeplassen
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

I ethvert byggeprosjekt står håndtering av masser sentralt. Dette kan være alt fra rene masser som jord og stein til farlige avfallstyper som asbest og PCB-belagte materialer.

I dette innlegget ser vi nærmere på hva du bør ta hensyn til når du skal kvitte deg med masser på byggeplassen.


Hvordan oppstår massene?

Masser oppstår i flere stadier av et byggeprosjekt, og varierer i type og omfang. Ved bygging av nybygg vil f.eks. stein- og jordmasser oppstå i forbindelse med utgravningsarbeid eller lignende. Slike ikke-fornybare materialer har et stort potensial til å bli gjenbrukt dersom massene anses som rene.

 

Les også: Hva er bærekraftige byggeprosjekter?

 

Hva er rene masser?

Rene masser er jord, stein, sand, leire, grus og myr som er dokumentert ren for forurensning, dvs. at de ikke er kjemisk forurenset og ikke inneholder nedgravd avfall.

Rene masser kan omdisponeres fritt på byggeplassen eller leveres til et mottak for gjenbruk. Der vurderes det om massene skal videre til tipp, eller om de kan gjenbrukes, bearbeides og selges. Det som ikke kan gjenbrukes blir transportert til tipp for rene masser. 

Tips: For å spare kostnader kan det være smart å koordinere transport av rene masser ut og inn på anlegget.

 

Øvrige tunge masser

Ved bygging av nybygg, restaurering eller riving av eldre bygninger oppstår det ofte avfallstyper som Leca, tegl og betong uten armering. 

Dersom disse massene tilfredsstiller krav i Avfallsforskriften kapittel 14A (dvs. dersom de er uten forurensning, eller forurensningen er innenfor grenseverdier i samme kapittel), så kan de omdisponeres på byggeplassen. 

Når slike masser er forurensede, er årsaken som oftest stoffer i puss eller maling.

Det gjennomføres miljøkartlegginger og utarbeides plan for miljøsanering for nesten alle rehabiliteringsjobber eller rivejobber, og da vil tunge masser som betong, Leca og tegl være analysert. Analyseresultat må følge med når avfallet leveres til gjenvinning eller deponi.

 

Les også: Bransjeløsning for bygg og anlegg

 

Miljøkartlegging, tiltaksplan og håndtering av forurensede masser

For å avdekke om massene er forurenset, må det tas prøver. Dette kan gjøres av avfallsleverandøren, eller av eksterne selskaper. Prøveresultatene fra avfallsleverandøren avgjør hvem som kan håndtere avfallet, og til hvilken pris.

I et større prosjekt, særlig i byer, vil det oftest foreligge en tiltaksplan for forurenset grunn som dokumenterer hvor på tomta det befinner seg rene masser, og hvor det eventuelt er forurensede masser. Tiltaksplanen forteller entreprenøren hva han skal/kan gjøre med massene.

Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi, eller behandlingssted med tillatelse etter forurensningsloven.

Avstandene fra anlegget og miljøkartlegging (kartlegging av forurensningsgrad og avfallstype) bestemmer hvilket deponi som kan ta imot massene. Større avstand til deponier innebærer ofte mer belastning på veinettet og miljøet.

Eksempler på forurensede masser:

  • Jord som inneholder miljøfarlige stoffer
  • Steinmasser som alunskifer
  • Tilsølte steinmasser
  • Sprengstein (med rester av plast, sprøytebetong og sprengstoff).

Forurensede masser kan også være farlig avfall som må deklareres og leveres til deponi for farlig avfall.

Lurer du på hvem som har ansvaret for deklarering av farlig avfall? Les mer her.

 

Sortering og gjenvinning på byggeplassen

God sortering av jord- og steinmassene som tas ut eller benyttes gjennom anleggsarbeid, øker mulighetene for gjenvinning. Jord og stein egner seg ofte godt til gjenbruk som fyllmasser eller til bruk i produksjon av byggeråvarer som betong eller asfalt.

Tilrettelegging for gjenvinning på byggeplassen handler både om planleggingen og om håndteringen av avfall på byggeplassen. For å oppnå effektiv og bærekraftig håndtering av masser er det viktig at planleggingen starter tidlig nok, slik at man unngår unødvendige overraskelser underveis.

Les også: Krav til kildesortering på byggeplassen

Oppsummering

Når du skal kvitte deg med masser på byggeplassen, er sortering og klassifisering av rene masser vs. forurensede masser svært viktig. For å lykkes med god sortering og effektiv håndtering er organisering og planlegging av byggeprosjektet avgjørende.

Det lønner seg derfor å huske på følgende:

  • Kartlegg rene fraksjoner som kan gjenvinnes
  • Lag en god avfallsplan
  • Legg til rette for sortering gjennom god organisering av byggeplassen
  • Planlegg transport for henting og levering av massene

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!