Slik kvitter du deg med masser på byggeplassen


Slik kvitter du deg med masser på byggeplassen

Mona Tønne | 27. jun 2019
5 minutter lesetid


I ethvert byggeprosjekt står håndtering av masser sentralt. Dette kan være alt fra jomfruelige jord- og steinmasser til farlige avfallstyper som asbest og PCB-belagte materialer.

I dette innlegget skal vi se nærmere på hva du bør tenke på når du skal kvitte deg med masser på byggeplassen.

 

Hvordan oppstår massene?

Masser oppstår i flere stadier av et byggeprosjekt, og varierer i type og omfang. Ved bygging av nybygg vil f.eks. stein og jordmasser oppstå i forbindelse med utgravningsarbeid eller lignende. Slike ikke-fornybare materialer har et stort potensial til å bli gjenbrukt dersom massene anses som rene.

Lurer du på hva som anses som rene masser? Svaret finner du i neste avsnitt.

Ved bygging av nybygg, restaurering eller riving av eldre bygninger oppstår det ofte avfallstyper som Leca, betong og tegl. Dette er gjerne masser som man anser som rene, og som dermed enkelt kan håndteres av en avfallsleverandør. I andre tilfeller kan byggematerialer eller jordsmonnet være forurenset. For å avdekke forurensningsgraden er det derfor viktig at det tas prøver av massene. Dette avgjør den videre håndteringen, hvilket deponi som kan ta imot avfallet, og prisen på avfallshåndteringen.

 

Kartlegg rene, ikke-forurensede masser

En forutsetning for gjenbruk av masser er om de kan klassifiseres som rene, eller ikke-forurensede. Rene masser kan blant annet leveres til pukkverk for gjenbruk.

Men hva skal til for at en masse klassifiseres som rene, eller ikke forurenset? Kan betong fra et riveprosjekt klassifiseres som en ren masse, f.eks.? Dersom det er snakk om et eldre bygg, er svaret dessverre ofte nei, men som vi har nevnt tidligere i dette innlegget, så kan materialer brukt i bygging av nybygg ofte klassifiseres som rene.

 

Noen eksempler på rene, ikke-forurensede masser:

 • Betong med eller uten armering
 • Tegl
 • Leca
 • Takstein
 • Sand
 • Stein
 • Jord

Miljødirektoratet har utarbeidet et faktaark som handler om mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurensning. Faktaarket redegjør blant annet for hva som menes med at jord- og steinmasser ikke er forurenset.

Dette inkluderer “... naturlige mineralske masser bestående av nedbrutt berggrunn og knust fjell.” Miljødirektoratet nevner eksempler på rene masser som leire, stilt, sand, grus, pukk og annen stein, samt matjord, myrjord eller lignende (Miljødirektoratet, 2018).

Tips: For å spare kostnader kan det være smart å koordinere transport av rene masser ut og inn på anlegget.

 

Håndtering av forurensede masser

Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi, eller behandlingssted med tillatelse etter forurensningsloven.

For å avdekke om massene er forurenset, må det tas prøver. Dette kan gjøres av de som har avfallet, eller av eksterne selskaper. Prøveresultatene fra avfallsleverandøren avgjør hvem som kan håndtere avfallet, og til hvilken pris.

Avstandene fra anlegget og miljøkartleggingen (kartlegging av forurensingsgrad og avfallstype) bestemmer hvilket deponi som kan ta imot massene. Større avstand til deponier innebærer ofte mer belastning på veinettet og miljøet.

I enkelte områder - som innenfor ring 3 i Oslo – er all jord i bakken sannsynligvis forurenset, og massene blir derfor behandlet som urene. Dette henger ofte sammen med forurensing som har oppstått over en lengre tidsperiode fra industri- og næringsvirksomhet. Her skal det dermed alltid tas prøver av jordmassene.

 

Eksempler på forurensede masser:

 • Jord som inneholder miljøfarlige stoffer
 • Steinmasser som alunskifer
 • Tilsølte steinmasser
 • Sprengstein (med rester av plast, sprøytebetong og sprengstoff).

Kilde: Miljødirektoratet, 2018.

 

Forurensede masser kan også være farlig avfall og må dokumenteres og deklareres.

Lurer du på hvem som har ansvaret for deklarering av farlig avfall? Les mer her.

 

Sortering og gjenvinning på byggeplassen

God sortering av jord- og steinmassene som tas ut eller benyttes gjennom anleggsarbeid, øker mulighetene for gjenvinning. Stein og jord egner seg ofte godt til gjenbruk som fyllmasser, eller til bruk i produksjon av byggeråvarer som betong eller asfalt.

Til tross for dette er det imidlertid fremdeles mange som foretrekker å bruke jomfruelig stein. Mange i bransjen er av den oppfatning at egenskapene til jomfruelig stein er bedre enn gjenbruk. Kanskje dette belyser en mulig utfordring i bransjen?

Tilrettelegging for gjenvinning på byggeplassen handler både om planleggingen og om håndteringen av avfall på byggeplassen.

For å oppnå effektiv og bærekraftig håndtering av masser er det viktig at planleggingen starter tidlig nok, slik at man unngår unødvendige overraskelser underveis.

Samarbeidsavtale med Franzefoss

 

Oppsummering

Når du skal kvitte deg med masser på byggeplassen, er sortering og klassifisering av rene masser vs. urene masser svært viktig. For å lykkes med god sortering og effektiv håndtering er organisering og planlegging av byggeprosjektet avgjørende.

Det lønner seg derfor å huske på følgende:

 • Kartlegg rene fraksjoner som kan gjenvinnes
 • Lag en god avfallsplan
 • Legg til rette for sortering gjennom god organisering av byggeplassen
 • Planlegg transport for henting og levering av massene

 

New call-to-action

Andre leste også