Krav til kildesortering på byggeplassen


Krav til kildesortering på byggeplassen

Mona Tønne | 11. jun 2019
6 minutter lesetid


Nybygging, riving og rehabilitering skaper store mengder avfall. Ifølge SSBs avfallsstatistikk ble det generert 1,9 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet i 2017. Dette utgjør 25% av alt avfall i Norge. Hvordan avfallet sorteres og håndteres på byggeplassen er derfor av betydning for hvorvidt vi oppfyller nasjonale og internasjonale miljømål og krav.

 

Nasjonale og internasjonale miljømål og krav

Avfallsstatistikken for 2017 (SSB) viser at bygg- og anleggsbransjen har en jobb å gjøre for å redusere avfallsmengdene og øke materialgjenvinningen. Mens avfallsmengden fra byggeaktivitet økte med drøyt 1% fra 2016 til 2017, ble kun 34% levert til materialgjenvinning. Dette er en nedgang på 8% sammenlignet med 2016.

I Norge er kravet fra myndighetene at minimum 60% av byggavfallet (målt i vekt) skal kildesorteres på byggeplassen (Byggteknisk forskrift, §9-8).

 Kravet i EUs rammedirektiv for avfall, som Norge er bundet til å følge gjennom EØS-avtalen, er at 70% (målt i vekt) av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall skal gå til ombruk og materialgjenvinning i 2020.

 

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020, NHP4, har tre delmål:

 • Bidra til forsvarlig håndtering av alt farlig bygg- og anleggsavfall, og hindre resirkulering av miljøgifter
 • Oppfylle EUs mål om 70 % materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall i 2020
 • Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging

Dersom det skal være realistisk å oppnå 70%-målet, må vi ha fokus på de største fraksjonene; trevirke og betong og tegl.

 

Ifølge SSB utgjør trevirke 14% av totalt byggavfall. Mesteparten av dette går til energiutnyttelse, som i Norge regnes som «materialgjenvinning». Dette godtar ikke EU. Beregninger viser at 30-40% økning i materialgjenvinning av trevirke vil bidra til ca 5% økt total materialgjenvinning. Det samme vil 20% økning i materialgjenvinning av betong og tegl, samt økt utsortering og materialgjenvinning av andre fraksjoner som plast, papir, metall og gips.

 

Lover og regler

Byggavfall omfattes blant annet av regelverket i plan- og bygningsloven med forskrifter og i avfallsforskriften. I tillegg er bør du være kjent med innholdet i følgende lover og forskrifter:

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Loven krever at minimum 60% av alt avfall på byggeplassen skal sorteres i ulike avfallstyper, og det skal utarbeides en sluttrapport som dokumenterer hvordan avfallet er håndtert.

 

Det skal utarbeides en avfallsplan ved:

 • Oppføring av bygninger over 300 m² bruksareal
 • Riving og rehabilitering av bygninger over 100 m² bruksareal
 • Oppføring, riving og rehabilitering av konstruksjoner og anlegg som skaper over 10 tonn avfall

 

For alle riving- og rehabiliteringsprosjekter som krever avfallsplan skal det også foretas en miljøkartlegging og utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse som beskriver hva som er farlig avfall, hvor det finnes i bygget, hvor store mengder det er, hvordan det fjernes og hvor det skal leveres. Miljøsaneringsbeskrivelsen fungerer som en bruksanvisning og kontrolliste for de som skal fjerne avfallet.

 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Lovens formål er å verne det ytre miljø mot forurensning. Følgende paragrafer fra loven er allmenngyldige i avfallssammenheng: 

 • § 7. Plikt til å unngå forurensning
 • § 28.Forbud mot forsøpling
 • § 32.Håndtering av næringsavfall

 

Avfallsforskriftens kapittel 11 - Farlig avfall

Avfallsforskriftens kapittel 11 inneholder de viktigste bestemmelsene om farlig avfall og hvordan det skal håndteres. Dette er de mest sentrale temaene som aktører i bygg- og anleggsbransjen må ha kunnskap om: avfallsprodusentens ansvar og forsvarlig oppbevaring (Jf. § 11-5), leveringsplikt (Jf. § 11-8) og deklarering.

 

Sortering – hvorfor er det viktig?

Kildesortering av avfall på byggeplass er lovpålagt, men det er også økonomisk lønnsomt, og gir god orden på byggeplassen.

Bygg- og anleggsavfall er en ressurs som bør utnyttes. Mye av dette avfallet, som betong, tegl, tre, plast og metall har et stort potensial for ombruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning. Og mye av avfallet er farlig avfall eller elektronisk og elektrisk avfall som må håndteres forsvarlig. Feil håndtering av farlig avfall kan være en kilde til forurensning og skade for helse og miljø.

 

Hva bør, og skal, sorteres?

Hvordan byggavfall skal sorteres og oppbevares er en del av prosjektplanleggingen. Siden ulike typer avfall er omfattet av forskjellige krav til håndtering, er det viktig å vite hva slags avfall som genereres, og håndtere det etter gjeldende krav.

 

De vanligste fraksjonene som bør sorteres ut er:

 • Betong med og uten armering
 • Takstein og tegl
 • Rent trevirke
 • Gips
 • Isolasjon
 • Papp
 • Plast

 

Avfall som ikke kan sorteres ut i rene fraksjoner, skal leveres som blandet avfall eller restavfall. Les mer om sortering på sortere.no eller på dibk.no (Direktoratet for byggkvalitet).

 

Farlig avfall og EE-avfall skal alltid sorteres

Norske miljøvernmyndigheter har plassert ca. 33 stoffer eller stoffgrupper på sin liste over prioriterte miljøgifter, og det er en nasjonal målsetning at utslipp av disse stoffene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. Dette er de vanligste miljøgiftene som finnes i bygningsmaterialer:

 

 • PCB (Polyklorerte bifenyler)
 • Bromerte flammehemmere (BFH)
 • Klorparafiner
 • PVC
 • Ftalater kan finnes i gulvbelegg og andre myke plastprodukter av PVC.

 

Farlig avfall og EE-avfall skal alltid sorteres ut i egne fraksjoner og deklareres, ref. avfallsforskriften kap. 11. Er du usikker på om et avfall er farlig eller ikke, skal det behandles som farlig.

Les mer om farlig avfall fra bygg og anlegg på byggemiljo.no.

New call-to-action

Andre leste også