Sirkulær økonomi - dette gjør Franzefoss

Del dette innlegget
Sirkulær økonomi - dette gjør Franzefoss
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

I forrige artikkel tok vi for oss hvorfor vi må vekk fra den lineære økonomien og over til en sirkulær økonomi for å gjøre verden bærekraftig. Det handler om at ingenting skal gå til spille, men brukes på nytt. 

Franzefoss ønsker gjennom sine forretningsområder å bidra til en bærekraftig utvikling. Hva er vår rolle i den sirkulære økonomien? 

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan Franzefoss jobber aktivt og systematisk med sirkulærøkonomi i praksis. 

 

100-årsløftet og prosjekter for effektiv ressursutnyttelse

Franzefoss påvirker det ytre miljø i form av forurensende komponenter til vann og luft. En av våre største miljøutfordringer er knyttet til energiforbruk og klimautslipp, både i forbindelse med anleggsdriften og transport til og fra våre kunder.

I 2019 rundet Franzefoss 100 år og etablerte 100-årsløftet – et forbedringsprogram

innen blant annet bærekraftig drift. I 100-årsløftet har vi iverksatt flere prosjekter som skal sikre at vi utnytter steinressursene optimalt og gjenvinner mest mulig av avfallet til nye produkter eller energi. 

  • Ny prosedyre og e-læringskurs har bidratt til bedre sortering av avfallet. Ønsket gevinst er færre stans i produksjonen og mer avfall til materialgjenvinning. 
  • Innsikt, opplæring og nye rutiner skal bidra til bedre nedstrømsøkonomi og økt fokus på materialgjenvinning og sirkulær økonomi. 
  • Tiltaksplan for salg av 0-stoff (finstoff/biprodukt fra pukkproduksjon) til spesifikke målgrupper, og nye resepter for økt innmiks av 0-stoff i grove nullfraksjoner. Målet er å synliggjøre verdien av 0-stoff og redusere lagernivået. 
  • Ny prosedyre for lagerstyring og massebalanse, noe som blant annet skal bidra til nyttiggjøring av 0-stoffer i forbedring av våre produkter.
  • Frigjøring av arealer og implementering av gode rutiner for mottak av fremmedstein. Målet er å bidra til økt gjenbruk av stein, og til at kvalitetsstein fra våre brudd blir forbeholdt byggeprosjekter med strenge krav til kvalitet.

 

Les også: Hva er sirkulær økonomi?

 

Vårt ansvar for å bidra til en sirkulær økonomi

Som råvareleverandør både fra pukkverk og avfallsanlegg har Franzefoss et ansvar for å bidra til effektiv ressursbruk i overgangen til en sirkulær økonomi. 

I de nærmeste årene forventes en betydelig befolkningsvekst rundt de store byene i Norge og etablering av flere større befolkningssentre sentralt på Østlandet. Befolkningsveksten krever god infrastruktur og store mengder pukk. 

Vår produksjon av pukk er basert på ikke-fornybare ressurser, og vår oppgave er å utnytte forekomstene til det beste for miljøet og sikre ressursgrunnlaget på lang sikt

 

Bedre utnyttelse av steinressursene

Tidligere ble finstoff sett på som overskuddsmasser og sendt til deponi. I 2016 satte vi i drift et nytt vaskeanlegg for finstoff på vårt pukkverk på Vinterbro utenfor Oslo. Her skiller vi de små partiklene fra hverandre og bruker de om igjen i nye produkter.

 

Gjenbruk av rest-betong

Vi tar også imot betongrester og riveasfalt for bearbeiding og gjenbruk. På vårt pukkverk på Bondkall lager vi betongblokker av rest-betong. Blokkene kan settes på hverandre uten bruk av sement, og viser seg å være et godt alternativ til permanente løsninger som støttemurer og andre formål.

 

Gjenvinning av oljeboringsavfall

På Eide utenfor Bergen har Franzefoss både pukkverk og gjenvinningsanlegg på det samme området. Der gjenvinner vi oljeboringsavfall fra Nordsjøen til olje, vann og tørrstoff. Oljen brukes som energibærer på anlegget eller selges som erstatning for annen jomfruelig olje, vannet renses og slippes ut i sjøen og tørrstoffet blir lagt på eget deponi på pukkverket.

 

Ny teknologi øker materialgjenvinningen

Franzefoss’ gjenvinningsanlegg på Haraldrud i Oslo Norges største kverneanlegg for foredlet avfallsbrensel. Her blir alt avfall som kan materialgjenvinnes, sortert ut med maskiner. Resten går gjennom et vannbad. Vannbadet skiller ut organisk materiale som kan utnyttes til avfallsbrensel, og jern og metall fra en fraksjon av tunge masser som ellers vil gå til deponi. Dette øker materialgjenvinningen og bidrar til renere avfallsbrensel og mindre transport.

 

Miljøvennlig hagejord

Selskapet Grønn Vekst har etablert jordproduksjon i flere av Franzefoss sine pukkverk. Grønn Veksts jord består av 100 prosent resirkulert materiale, basert på kompost og steinmel (nullstoff). Steinmel er et biprodukt av pukkproduksjon som har få bruksområder. Ved å benytte steinmel i stedet for natursand i jordproduksjon unngår vi lageropphopning av steinmel og miljøproblemer knyttet til bruken av natursand.

 

Oppsummering

Gjenvinning og pukk spiller en sentral rolle i å utløse potensialet for sirkulær økonomi, gjennom å legge til rette for økt utsortering, ombruk og materialgjenvinning, og ved å tilby sekundære råvarer i markedet.

Franzefoss er en betydelig aktør i dette markedet. I tillegg til å gjenvinne produkter, stoffer og materialer tar vi også vare på miljøet rundt oss ved å sikre farlig avfall som for eksempel olje og kjemikalier.

Som råvareleverandør fra avfallsanlegg skal vi være en viktig bidragsyter til effektiv ressursbruk og overgang til en sirkulær økonomi. Vi tenker gjenbruk og om­bruk i alt vi gjør, om det er stein, avfall eller områder. Gjennom flere prosjekter jobber vi for at utviklingen går fra energigjenvinning til gjenbruk, og fra gjenbruk til ombruk.

Franzefoss jobber aktivt for at miljøbelastningen skal være så lav som mulig. Vi har satt i gang en rekke forbedringsprosjekter som vil gi betydelige resultater i form av blant annet økt materialgjenvinning og ombruk.

Håndterer bedriften din store mengder av bestemte typer plastprodukter? Da bør du ta kontakt med avfallsleverandøren din for å kartlegge hvordan dere kan legge til rette for materialgjenvinning på best mulig måte.

 

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!