Kildesortering på arbeidsplassen: Lager

Kildesortering på arbeidsplassen: Lager

Skrevet av Franzefoss
03. sep 2020 | 6 min read

Kildesortering på arbeidsplassen: Lager

Vi vet at gjenvinning er bra for miljøet. Men visste du at god avfallshåndtering og kildesortering også kan redusere kostnadene for bedriften din – og i tillegg styrker virksomhetens omdømme og miljøprofil?


Å opprettholde en god sorteringsgrad på arbeidsplassen forutsetter at du får med de ansatte. Hvordan kildesorterer du riktig og mest mulig effektivt, og hva må du være ekstra obs på med hensyn til farlig avfall og sikkerhetsmakulering?

La oss først se nærmere på noen eksempler på håndtering og gjenvinning av de typiske avfallstypene du sikkert er kjent med dersom du jobber innen lager og logistikk.


Slik kildesorterer du de ulike avfallstypene

Avfallstypene avgjør hvordan avfallet skal kildesorteres og håndteres etter at det er samlet inn til gjenvinning.

Papp, papir og kartong
Har du en blanding av papir, papp og kartong, kan dette sorteres samlet. Har du større mengder papp, skal dette sorteres for seg selv, uten å blandes med papir og kartong. Innsamlingen av papp inkluderer kun brunt omslagspapir, bølgepapp og transport- og inneremballasje av papp.

Papp samles inn og hentes i komprimatorer, beholdere eller containere. Har du store mengder papp kan det også lønne seg å ha en emballasjepresse i avfallsrommet. Pappen komprimeres til pappballer, og løsningen kan redusere transportkostnadene dine og behovet for lagringsplass.
Pappen komprimeres til plastballer, og det kan reduserer behovet ditt for lagringsplass frem til avfallet hentes av din avfallsleverandør.

 

Plast
Plast, som f.eks. plastposer og emballasje, samles inn i sekker, komprimatorer eller annet egnet utstyr. Det anbefales å sortere ulike typer plast og ulike typer folie hver for seg. Folieplast hentes i containere for krok-, eller liftbil, på pall, i gjennomsiktige sekker eller komprimator. Et lager med store mengder plastavfall kan med fordel ha en emballasjepresse i avfallsrommet. Plasten komprimeres til plastballer, og løsningen kan redusere transportkostnadene og behovet for lagringsplass.


Blandet avfall (restavfall)
Blandet avfall er avfall som ikke er egnet for materialgjenvinning. Det samles inn i containere for krok- eller liftbil, komprimatorer, beholdere eller gjennomsiktige sekker.

 

Trevirke
Trevirke samles inn i krok- eller liftcontainere, big bags, eller med kranbil. Rent/ubehandlet trevirke sorteres for seg. Dette er blant annet byggematerialer, paller og lignende.

Impregnert trevirke er farlig avfall, og samles inn separat som egen avfallstype. Farlig avfall skal behandles etter gjeldende krav og regler for å unngå skade på mennesker, dyr og miljøet. Les mer om farlig avfall lenger ned, under overskriften “Hvordan håndterer du farlig avfall?”

 

Les også: Derfor blir våt bølgepapp dyrt

 

Hva kan konsekvensene bli dersom du ikke kildesorterer?

Bedrifter kan få store bøter dersom tilsynsmyndighetene kommer på besøk og finner uforsvarlig oppbevaring av farlig avfall. Innlevering av usortert eller feilsortert avfall medfører dessuten ekstra kostnader både for transportøren og mottaksanlegget, noe som resulterer i økte gebyrer for bedrifter som leverer avfall som ikke er kildesortert riktig.

Dette betyr at bedriften din kan unngå ekstra kostnader ved å kildesortere.

Kildesortering gjør i tillegg at vi kan ta bedre vare på miljøet og utnytte naturressursene bedre. Ved å kildesortere skikkelig unngår vi at skadelige stoffer og miljøgifter fra f.eks. farlig avfall havner på avveie og gjør skade på natur, mennesker og dyr.

 

Les også: Hvorfor kildesortere?

 

Krav til kildesortering i 2020 og fremover

Nye miljøkrav og regelverk fra EU innebærer at det vil komme strengere krav til kildesortering og avfallshåndtering for bedrifter. Blant annet arbeider myndighetene med innføring av forskrifter som pålegger næringslivet å sortere ut plast og matavfall. Det lønner seg å ligge i forkant av regelverket – til det beste for bedriften og miljøet!

EUs avfallsdirektiv finner du på: europalov.no

Regjeringens melding om grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi finner du på: regjeringen.no


Les mer: Krav til kildesortering og avfallshåndtering i 2020

 

Hvordan håndterer du farlig avfall?

Farlig avfall finnes på de fleste lager. Det kan være lysstoffrør og -pærer, batterier, tonerkassetter, blekkpatroner og impregnert trevirke.

Farlig avfall kan gi store miljømessige konsekvenser, og du som genererer avfallet, har ansvaret for å håndtere det forsvarlig. Ulike typer farlig avfall må ikke blandes, men sorteres, emballeres, deklareres og behandles hver for seg. Emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, inkludert håndtering på mottaksanlegget.

Som bedrift må du derfor ha gode rutiner for oppsamling av farlig avfall. Lysstoffrør samles inn i separate og godkjente oppsamlingsenheter, Usortert småbatterier, lyspærer og mindre artikler samles i en rød boks.


Les mer: Hvordan lagrer jeg farlig avfall?

Sikkerhetsmakulering

Avfall som inneholder sensitive og konfidensielle opplysninger, må sikkerhetsmakuleres. Eksempler på dette kan være dokumenter, disketter, CD-er, DVD-er og lignende. For å sikre at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie, må dere ha en plombert beholder de ansatte kan kaste slike dokumenter og lagringsmedier i. Beholderen er merket med ‘sikkerhetsmakulering’, utstyrt med innkastslisse og låst med nummererte sikkerhetsplomber. (Arnulf: det står på hjemmesiden vår at utstyrt med innkastslisse og låst med nummererte sikkerhetsplomber, så vi lar dette stå.)

Når beholderen er full, sendes den til et godkjent makuleringsanlegg, hvor materiellet blir krysskuttet i en makuleringsmaskin som tilfredsstiller sikkerhetsnivå P-3 i DIN 66 399 for sensitive og konfidensielle dokumenter og lagringsmedier.


Få med de ansatte!

God kildesortering og avfallshåndtering på arbeidsplassen handler om felles innsats. Alle i bedriften kan involveres i det, og det er også synlig for kundene. Ved å kildesortere riktig på lageret fremstår dere som profesjonelle, ryddige og miljøbevisste.

For å få alle ansatte med, er det viktig at du informerer godt og gjør sortering til en like naturlig del av arbeidsdagen som det er for de fleste på hjemmebane. Det er lurt å få med seg én eller flere ansatte som går foran og engasjerer de andre i bedriften.

Les også: Alt du trenger å vite om kildesortering

Last ned sorteringsguide

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her