Krav til kildesortering og avfallshåndtering i 2021

Krav til kildesortering og avfallshåndtering i 2021

Skrevet av Franzefoss
13. jan 2020 | 5 min read

Krav til kildesortering og avfallshåndtering i 2021

Utfordringene rundt økt avfallsmengde og forbruk, manglende kildesortering og forsøpling er i fokus som aldri før. Forbrukere etterlyser blant annet mindre plastemballasje i butikkene, og vi ønsker alle mindre plast i naturen. Både frivillige privatpersoner og bedrifter engasjerer seg blant annet ved å rydde strandområdene våre for søppel.

Myndighetene engasjerer seg også ved å utarbeide nye miljøavtaler og regelverk. Som en del av myndighetenes internasjonale og nasjonale tiltak vil det i tiden fremover komme strengere krav til avfallshåndtering og kildesortering.

Les også: Alt du trenger å vite om kildesortering

Krav, mål og regler fra EU

EU vedtok i 2018 et nytt avfallsregelverk som innebærer at materialgjenvinning for husholdningsavfall og avfall fra næringslivet skal økes tiltil 65 prosent i 2035. Følgelig har Klima- og miljødepartementet utarbeidet et forslag til forskriftsregulering av krav til utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall.

Materialgjenvinning innebærer at materialene i avfallet kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. Et eksempel på dette er gjenvinning av plast. En plastpose blir ved materialgjenvinning, benyttet som en verdifull råvare for å produsere nye produkter, som f. eks. plastemballasje. Materialgjenvinning er med andre ord bra både for miljøet og for økonomien.

EU-regelverket omtales som en del av EUs satsning tilknyttet sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi innebærer at vi beholder ressurser i økonomien lengst mulig. Les mer om EU-regelverket her.

 

Krav til materialgjenvinning

Medlemslandene i EU må møte følgende krav til materialgjenvinning:

  • 55 prosent innen 2025
  • 60 prosent innen 2030
  • 65 prosent innen 2035

I vedtaket stilles det også egne krav til kildesortering av emballasje, som innen 2030 skal være 70 prosent.

For å bekjempe miljøutfordringene er det også ventet at det kommer flere EU-krav, deriblant et eget krav om kildesortering av matavfall fra 2023 (Miljødirektoratet 2018).

 

Nasjonale krav, mål og regler

Et av de viktigste nasjonale miljømålene er at veksten i total avfallsmengde skal være vesentlig lavere enn veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP). Ifølge SSB var den økonomiske veksten målt i BNP på et lavere nivå enn veksten i avfallsmengdene i 2018. Avfallsmengden er med andre ord for høy!

Et annet mål er at minst 80 prosent av alt ordinært avfall skal leveres til materialgjenvinning eller forbrenning med energiutnyttelse. I 2018 var denne andelen på 73 prosent, en nedgang på 1 prosent fra 2016 (SSB 2020).

 

Norge følger EU-regelverket

Forslaget til forskriftsregulering fra Klima- og miljødepartementet legger til grunn at Norge forplikter seg til å følge reglementet via EØS-avtalen. Det fremgår videre at vi må øke materialgjenvinningen med 1,2 millioner tonn for å oppnå målsetningen om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035 (Klima- og miljødepartementet 2018). Dette retter søkelys mot at det er en stor oppgave i vente – som vil kreve at både bedrifter og husholdninger blir langt bedre til å kildesortere i årene som kommer.

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, uttaler følgende: “Vi må bli mye flinkere til å kildesortere matavfall og plastavfall både fra husholdninger og fra næringslivet, og sørge for at det blir levert til materialgjenvinning.” (Klima- og miljødepartementet 2018).

I praksis innebærer det nye regelverket at det vil komme strengere krav til kildesortering og avfallshåndtering. Klima- og miljødepartementets forslag er eksempelvis økte krav til utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall (matavfall, og park- og hageavfall) og plastavfall (Klima- og miljødepartementet 2018).

 

Hvilke tiltak er i vente?

I dag kildesorterer norske husstander om lag 38 prosent av matavfallet og 25 prosent av plastavfallet (Miljødirektoratet 2018). Tallene innebærer at det må store endringer til for å oppnå målsetningene fra EU.

Det er relativt store forskjeller på kildesorteringen i kommunene. Enkelte kommuner er best i klassen og har allerede kildesortert godt i mange år, mens andre ligger langt etter. Det nye regelverket vil dermed kunne medføre store omstillinger for både privatpersoner og bedrifter, og kanskje spesielt for kommuner som i dag har lavere sorteringsgrad. 

Reglementet vil fortone seg litt forskjellig for husstander og næringsvirksomheter sammenlignet med kommuner og landbruket. Dersom forskriften blir vedtatt, vil det bli gitt tid frem til 2023 til å gjøre nødvendige tilpasninger (Miljødirektoratet 2018).

 

Click me

 

Vil du vite mer om gjeldende regler for avfallshåndtering?

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her