Hvordan vet jeg om det er farlig avfall?

Del dette innlegget
Hvordan vet jeg om det er farlig avfall?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Dersom farlig avfall havner på avveie, eller behandles på uforsvarlig måte, kan det føre til alvorlig forurensning og fare for skade på mennesker og dyr. 

Det er flere måter å finne ut av hva som er farlig avfall på. Den viktigste er listen med avfallskoder i Vedlegg 1 til avfallsforskriften (med EAL-koder). Dersom avfallet tilhører en avfallskode på denne listen merket med stjerne, er avfallet farlig avfall.

Tilhører avfallet en avfallskode som har en såkalt speilinngang, dvs. at én og samme avfallstype er definert som både farlig og ikke-farlig avfall, er det konsentrasjonen av farlige stoffer i avfallet som avgjør om det er farlig eller ikke. Det samme gjelder dersom avfallet ikke tilhører noen av avfallskodene som står på listen. Kriteriene for når dette avfallet er farlig, fremgår av Vedlegg 2 i avfallsforskriften.  

Du kan også sjekke emballasjen eller produktdatabladet. Er det merket med fareseddel eller faresymbol, kan man som regel anta at det er farlig avfall.

En siste måte å undersøke om det er farlig avfall på, er en kjemisk analyse. Er du usikker, eller mangler kjemisk kompetanse i bedriften, ta kontakt med et akkreditert laboratorium.

Les også: Dette bør du vite om farlig avfall og riving

 

Hvordan skal farlig avfall håndteres?

Når du har funnet ut av hva som er farlig avfall, er det viktig at du lagrer det slik at det ikke er til fare for mennesker eller dyr. Oppbevar avfallet utilgjengelig for uvedkommende, gjerne i et innelåst skap og i hel og tett emballasje.

Leveringsplikt

Den som produserer mer enn 1 kg farlig avfall, er pliktig å levere dette til et godkjent avfallsmottak minimum én gang per år, i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. Godkjente mottak kan være både kommunale og private innsamlere med tillatelse fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

Les også: Se oversikt over farlig avfall

Deklarering

Før du leverer avfallet, skal du fylle ut et deklareringsskjema, en rapport som gir opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Dette er bedriftens dokumentasjon på at leveringsplikten er oppfylt, og det sikrer at alle etterfølgende ledd har den informasjonen som trengs for å kunne håndtere og transportere avfallet på en sikker måte. Din avfallsleverandør kan være behjelpelig med deklareringen.

Les også: Franzefoss hjelper deg med deklarering av farlig avfall

Hva skjer med farlig avfall?

Gjennom riktig håndtering og trygg levering til godkjent mottak kan mye av avfallet gjenvinnes og foredles til nye råvarer eller energi. De stoffene som ikke lar seg gjenvinne på forsvarlig måte, vil bli uskadeliggjort og fjernet fra naturens kretsløp.


Økt kunnskap om avfallshåndtering og gjenvinning vil derfor bidra til reduserte klimautslipp, lavere uttak av nye ressurser og mindre forurensede utslipp til jord, luft og vann.

Les også: Dette bør du vite om avfallshåndtering og kildesortering

Kjenner du til hva slags farlig avfall bedriften din genererer, og hvilket regelverk som gjelder? På regelhjelp.no finner du en oversikt over alle lover og regler som din virksomhet må forholde seg til.

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!