Derfor er riktig kvalitet på pukk og grus så viktig

Derfor er riktig kvalitet på pukk og grus så viktig

Skrevet av Franzefoss
15. okt 2020 | 5 min read

Derfor er riktig kvalitet på pukk og grus så viktig

#RESIRKULERTBLOGGPOST

 

Samfunnet er avhengig av god tilgang på steinmaterialer. Alt som bygges, enten det er veier, broer, jernbanetraseer, boliger, parker eller idrettsanlegg, trenger pukk og grus. Totalt selges det om lag 80 millioner tonn pukk og grus i året, fordelt på mer enn 1000 små og store uttakssteder rundt omkring i landet.

Høyt forbruk, kombinert med begrenset tilgang til nye forekomster, gjør at gode steinressurser begynner å bli mangelvare flere steder.

I dette innlegget setter vi søkelyset på viktigheten av å velge riktig produktkvalitet basert på hva pukken skal brukes til – både for å sikre god kvalitet på det som bygges, og for å sikre at samfunnet har tilgang på nok byggeråstoffer i fremtiden.

  

Ulike bruksområder

Pukk produseres fra fast fjell, mens grus tas ut som naturlige løsmasser. Både pukk og grus bearbeides og foredles gjennom knusing, sikting og vasking for bruk til ulike byggeformål.

Noen av de vanligste bruksområdene for pukk og grus er:

 • Strøvarer
 • Hagesingel til gårdsplass
 • Grøftesingel til forskjellige rørtyper
 • Fylling rundt kummer og murer
 • Frostsikring
 • Forsterkningslag
 • Forkiling
 • Bærelag
 • Betong- og asfalttilslag
 • Pyntestein
 • Jernbaneballast
 • Topplag vei
 • Avretting

 

Ønsker du å vite mer om hva som er forskjellen mellom pukk og grus som byggeråstoff?
Her kan du lese mer om det.

 

Store feilkostnader

Feil bruk av byggeråstoffer kan føre til dårligere standard, høye vedlikeholdskostnader og kortere levetid på det som bygges. Dette koster samfunnet dyrt. Feil bruk av produkter og feil utførelse i bygg- og anleggsbransjen er beregnet til å utgjøre flere hundretall millioner hvert år.

Feilkostnadene skyldes feil ved alt fra prosjektering, spesifikasjon og bestilling til bruk av produkter og utførelse. For å sikre kvalitet i alle ledd er det derfor viktig å beskrive krav til produkter i henhold til gyldige standarder og dagens testmetoder. Deretter må man velge ordinære produkter som oppfyller de spesifiserte egenskapene og kvalitetskravene.

Det er produsentens ansvar å dokumentere at spesifiserte egenskaper og kvalitetskrav er oppfylt. Velg derfor produkter som er CE-merket og deklarert i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for byggkvalitet. Husk å følge opp underveis i prosjektet at det faktisk er de tiltenkte produktene som blir benyttet.

 

Gode steinressurser er mangelvare

Med våre dype daler og høye fjell skulle man kanskje tro at vi i Norge har nok pukk og grus å ta av i overskuelig fremtid. Både kvalitetsmessige, økonomiske og miljømessige forhold gjør imidlertid at dette ikke stemmer.

Pukk- og grusforekomstene rundt omkring i Norge består av ulike bergarter som har forskjellige mekaniske egenskaper, og dermed ulike bruksområder. Noen forekomster har egenskaper som for eksempel egner seg til toppdekke på høytrafikkert vei, mens andre forekomster har et mer begrenset bruksområde.

I tillegg til steinkvaliteten er tilgjengeligheten veldig viktig. Behovet for byggeråstoffer er så stort at det må utvinnes i nærheten av der det skal brukes. Å frakte store mengder masser over store avstander er svært kostbart og lite miljøvennlig.

Byutviklingen gjør at utbygging av byene prioriteres, fremfor at det legges til rette for flere pukkverk. En fremtidig mangel på gode steinressurser nær sentrale områder innebærer økte kostnader og konsekvenser som økt trafikkbelastning og klimagassutslipp.

 

Produksjon og kvalitet

Bergart, antall knusetrinn og kornstørrelse (fraksjon) er avgjørende for produktets kvalitet, og hva det kan brukes til. De strengeste kvalitetskravene stilles til veidekker der det er stor trafikk, mens grøftefylling og drenering ikke har like høye kvalitetskrav.

Selv om et uttakssted har god steinkvalitet, blir det ikke nødvendigvis kvalitetsprodukter av alt som produseres. Når steinen sprenges, knuses og siktes i flere omganger for å få riktig størrelse til et spesifikt bruksområde, for eksempel 8/11 mm eller 11/16 mm til betong- og asfaltproduksjon, genereres det samtidig store mengder finstoff og størrelser med andre egenskaper, og dermed andre bruksområder. 

For pukkverket er det viktig å få avsetning på alle sine produkter, slik at man unngår opphopning, plassmangel og unødvendig masseforflytning og deponering.

 

Les også: 5 viktige faktorer ved valg av pukkleverandør

 

Spesifikasjoner og krav

Det forekommer blåkopier av gamle anbudspapirer som beskriver kortere sorteringer enn nødvendig, for eksempel 8/11 mm eller 11/16 mm til grøftefylling, uten alternativer.

8/11 mm og 16/11 mm er ofte mangelvare, fordi de utgjør en liten andel av den totale produksjonen. Samtidig er dette sorteringer som benyttes og utgjør en stor andel i betong- og asfaltproduksjon, hvor det stilles strenge krav.  

Å benytte 8/11 mm og 11/16 mm til grøfter, drenering og fyllinger er derfor direkte sløsing med ressursene. Til slike formål bør det benyttes masser med større spenn i kornstørrelsen, som 4/16 mm eller 4/22 mm. Disse sorteringene er både bedre egnet, billigere og lettere tilgjengelig.

  

Økonomi og bærekraft

Stein er en begrenset ressurs som må forvaltes på en forsvarlig og bærekraftig måte, til det beste for både samfunnet og miljøet. Det innebærer at vi drøyer ressursene ved å velge ordinære produkter etter «godt nok»-prinsippet, og at vi gjenbruker så mye som mulig.

Å bruke riktig kvalitet til riktig formål gir lavere byggekostnader, bedre ressursutnyttelse og er god samfunnsøkonomi på alle mulige måter.

 

Les også: Derfor er Franzefoss riktig valg når du skal kjøpe pukk

New call-to-action

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her