Sirkulær økonomi – mer effektiv ressursutnyttelse

Den sirkulære økonomien baserer seg på at naturressurser og produkter skal forbli i verdikjeden lengst mulig. Produktet blir brukt om igjen, reparert, forbedret eller materialgjenvunnet, og avfall blir råstoff til ny produksjon.

 

Når produkter og materialer utnyttes lengst mulig, og avfall brukes til å lage nye produkter, vil presset på arealer og naturressurser reduseres betydelig. Målet er å gjøre oss stadig mindre avhengig av å hente ut ressurser fra naturen og i stedet finne måter å beholde de materialene vi har, i sirkulasjon.

 

Omstilling til sirkulær økonomi er en viktig del av overgangen til et lavutslippssamfunn, for å redusere den negative utviklingen innen biologisk mangfold og for å nå FNs bærekraftsmål. 

 

Regjeringsplattformen sier at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

 

Les mer:  Hva er sirkulær økonomi?

 

Franzefoss’ rolle i den sirkulære økonomien

Gjenvinning og pukk spiller en sentral rolle i å utløse potensialet for sirkulær

økonomi, gjennom å legge til rette for økt utsortering, ombruk og materialgjenvinning, og ved å tilby sekundære råvarer i markedet.

 

Franzefoss er en betydelig aktør i dette markedet. Som råvareleverandør både fra pukkverk og avfallsanlegg har vi et ansvar for å bidra til effektiv ressursbruk.

 

Gjennom flere prosjekter jobber vi for at utviklingen går fra energigjenvinning til gjenbruk, og fra gjenbruk til ombruk. I tillegg til å gjenvinne produkter, stoffer og materialer tar vi også vare på miljøet rundt oss ved å sikre farlig avfall som for eksempel olje og kjemikalier.

 

Franzefoss jobber aktivt for at miljøbelastningen skal være så lav som mulig. Vi har satt i gang en rekke forbedringsprosjekter som gir gode resultater i form av bl.a. økt materialgjenvinning og ombruk.

 

Les mer: Sirkulær økonomi - hva gjør Franzefoss?