Krav til håndtering av oljeutskillere

Krav til håndtering av oljeutskillere

Skrevet av Franzefoss
27. aug 2020 | 3 min read

Krav til håndtering av oljeutskillere

Har din bedrift en oljeutskiller? Da har du ansvaret for å tømme og ha tilsyn med den minst én gang i året.


Hvis du driver et verksted eller en annen virksomhet som slipper ut oljeholdig avløpsvann, er du pålagt å ha en oljeutskiller. Virksomheter som har en oljeutskiller, har ansvar for at olje, sand og slam samles opp, tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak. Du må kontrollere utslippsvannet og overholde utslippskravene.

Vi ser nærmere på kravene til håndtering av en oljeutskiller. Kravene kan variere fra kommune til kommune, og sørg derfor for å sette deg inn i reglene som gjelder for nettopp din kommune.


Hvilke bedrifter må ha oljeutskiller?

Kravet om oljeutskiller gjelder først og fremst virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

  • Verksteder og anlegg for understellsbehandling
  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller for kjøretøy
  • Bussterminaler
  • Garasjeanlegg (også private) med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen
  • Klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell

 

Tømming, drift og tilsyn av oljeutskilleren – dette er ditt ansvar

Alle oljeutskillere har behov for regelmessig driftstilsyn. Driftsinstruksen fra leverandøren bør legges til grunn ved den rutinemessige oppfølgingen. Du kan enten utføre alle driftsoppgaver selv, forutsatt at du har all nødvendig kompetanse, eller du kan hyre inn et eksternt firma til å foreta regelmessig oppfølging av oljeutskilleren (to til seks ganger i året).

  • Du må tømme oljeutskilleren minimum én gang i året. Tømmejobben skal utføres av godkjent renovatør eller innsamler. I forbindelse med tømmingen skal oljeutskilleren kontrolleres, slik at den holder forskriftsmessig stand og er uten skader og lekkasjer. Den som utfører tømmingen, er pålagt å fylle ut en tilstandsrapport.
  • Oljeutskilleren bør tømmes når 70–80 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt. Sandfang bør tømmes når ca. 50 % av volumet er fylt opp (eller 50 cm restvannsnivå peiles).
  • Oljen som skilles ut i en oljeutskiller, er farlig avfall (avfallsstoffnummer 7021). Det samme gjelder avfall fra tilhørende sandfang (avfallsstoffnummer 7022). Derfor skal du levere olje og slam til et godkjent mottak for farlig avfall. Du må ikke blande olje og slam med annet avfall.
  • Du må utføre målinger av utslippsvannet, og kunne dokumentere at grenseverdiene overholdes. Derfor må du legge til rette for fysisk adkomst, slik at det kan tas prøver av utslippsvannet. Målinger av olje i vann etter forurensningsforskriftens kapittel 15 skal gjøres i henhold til standarden NS EN ISO 9377.

Les også: Våre suge- og spyletjenester

 

Krav om internkontroll

Du skal kunne dokumentere at du har tilstrekkelige rutiner for tømming, drift og vedlikehold av utskilleren. Rutinene skal inngå i internkontrollsystemet dere har i bedriften.

Internkontrollen må som et minimum inneholde informasjon om oljeutskillerens kapasitet, driftsrutiner, dokumentasjon for levert olje/slam og rutiner for prøvetaking av utgående vann.


Vær OBS på bruk av kjemikalier

En stor utfordring ved bruk av oljeutskillere er at disse ofte behandler avløpsvann fra aktiviteter som medfører at oljen emulgeres i vannfasen. Bruk av kjemikalier, f.eks. ved bilvaskeanlegg, kan føre til såkalt oljeemulsjon. Det vil si at oljedråpene blir svært små og fordeles i vann, og oljen stiger ikke opp til overflaten. Funksjonen til oljeutskilleren vil dermed reduseres.

 

Franzefoss har døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben etter avtale, enten som engangsavtale eller fastavtale.

Kontakt oss for et pristilbud

 

Last ned sorteringsguide

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her