Hvordan avgjør du om det er farlig avfall?

Del dette innlegget
Hvordan avgjør du om det er farlig avfall?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss


Produserer virksomheten din avfall, er sannsynligheten stor for at en del av det faller inn under kategorien “farlig avfall”. Det vil si avfall som kan skade mennesker, dyr og miljø dersom man ikke tar forsvarlig hånd om det. Men hvordan avgjør du om det er farlig avfall?

Det er flere måter å finne ut av hva som er farlig avfall på. Den viktigste er listen med avfallskoder i Vedlegg 1 til avfallsforskriften (med EAL-koder). Dersom avfallet tilhører en avfallskode på denne listen merket med stjerne, er avfallet farlig avfall.

Tilhører avfallet en avfallskode som har en såkalt speilinngang, dvs. at én og samme avfallstype er definert som både farlig og ikke-farlig avfall, er det konsentrasjonen av farlige stoffer i avfallet som avgjør om det er farlig eller ikke. (Analyse av avfallet.) Det samme gjelder dersom avfallet ikke tilhører noen av avfallskodene som står på listen. Kriteriene for når dette avfallet er farlig, fremgår av Vedlegg 2 i avfallsforskriften.  

Du kan også sjekke emballasjen, sikkerhetsdatabladet eller produktdatabladet. Er det merket med fareseddel eller faresymbol, kan man som regel anta at det er farlig avfall.

 

Slik deklarerer du farlig avfall

 

Lover og reguleringer for farlig avfall


Kjenner du til hva slags farlig avfall virksomheten din genererer, og hvilket regelverk som gjelder? Dersom dere produserer, bruker eller oppbevarer farlig avfall, er det i hovedsak Forurensningsloven og avfallsforskriften som stiller krav til virksomheten din. 


Kapittel 11 m/ vedlegg i Avfallsforskriften (forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) beskriver blant annet hva du som avfallsprodusent er ansvarlig for. I formålet med forskriften blir det klart hva det felles målet med riktig avfallshåndtering er:

“Forskriften har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall.
Forskriften gjelder oppbevaring, levering og håndtering av farlig avfall som omfattes av §11-2 og § 11-3

I tillegg til lovverket, som gjelder for alle, vil det være ulike regler lokalt, etter hvor i landet du holder til. Dette betyr at vi forholder oss til et slags lovverkshierarki: Lovverket ligger i bunnen, og over det kommer forskrifter og tillatelser, og til slutt lokale krav. 

I praksis betyr dette hierarkiet at kommunen ikke kan lage et krav som er lettere eller mindre krevende enn det forskriftene tilsier. Kommunen kan skjerpe inn kravene og stille enda strengere krav enn forskriftene. 

Med andre ord hjelper det altså ikke om virksomheten din følger lovverket til punkt og prikke, dersom kommunen dere opererer i, stiller flere og strengere krav. Man må kontakte sin kommune for å høre om de har egne krav. F.eks. har Bergen kommune egne krav om tømming av olje- og fettutskillere. 

Miljødirektoratets nettsider finner du en oversikt over alle lover og regler som din virksomhet må forholde seg til når det gjelder farlig avfall.

 

Les også: Dette bør du vite om fettutskiller

 

Bedriftens ansvar

Det er avfallsprodusenten som har ansvaret for å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte hele veien frem til et godkjent gjenvinningsanlegg. For å hindre at det oppstår fare for forurensning, må du gjøre nødvendige tiltak som står i forhold til mengden avfall, sammensetning av det og hvor farlig det er (farlighetsgrad). 

 
Les også: Slik håndterer du farlig avfall

 

Slik bistår Franzefoss

Franzefoss har gode løsninger for farlig avfall. Vi hjelper kunder med håndtering og deklarering av farlig avfall, uansett bransje eller størrelse på virksomheten. Kontakt oss i dag om bedriften din har spørsmål om farlig avfall!

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!