Derfor er gjenbruk av stein viktig

Del dette innlegget
Derfor er gjenbruk av stein viktig
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

I dag er stein i ferd med å bli en mangelvare flere steder, spesielt i byer og tettbygde strøk der behovet er størst. For å drøye de eksisterende ressursene og sikre tilgang også for fremtidige generasjoner, er det derfor viktig at vi tar vare på ressursene og gjenbruker så mye som mulig.

Stein har alltid vært menneskenes viktigste byggemateriale. Bruksområdene er mange:

  • Byggegrunn
  • Veibygging
  • Gårdsplasser
  • Strømaterialer
  • Drenering
  • Betong- og asfalttilslag, jordproduksjon, mm

Ressurser på avveie

Stein er en ikke-fornybar ressurs. Mangel på gode steinressurser nær sentrale områder medfører at masse må transporteres over stadig lengre avstander for at behovet skal dekkes. Det betyr økte kostnader og andre konsekvenser som økt trafikkbelastning og klimagassutslipp.

Samtidig sløser vi bort tonnevis med steinmasser. Overskuddsmasser fra tunnelbygging og andre byggeprosjekter kjøres ofte rett på deponi, uten at man har sjekket om massene kan brukes et annet sted i nærheten.

Som oftest blir overskuddsmasser sett på som avfall, men massene har en verdi hvis de kan gjenbrukes lokalt fremfor å deponeres. Bruk av overskuddsmasser til veibygging, parkeringsplasser og støyvoller betyr færre inngrep i naturen, mindre transport og økt gjenvinning.

Les også: Derfor er riktig kvalitet på pukk og grus så viktig

 

Kan spare store klimautslipp

En undersøkelse gjort av SSB anslår at nesten en tredel av klimautslippene i Norge kommer fra transport. Klimautslipp kan reduseres ved å kjøre overskuddsmasser fra en byggeplass til en annen byggeplass i nærheten, hvor disse massene kan benyttes. I dag kjøres massene til et deponi, med tomme returlass, samtidig som den andre byggeplassen får tilkjørt store mengder byggeråstoff fra et steinbrudd.

Anleggsbransjen står for et betydelig CO2-utslipp. I tillegg bruker store maskiner mye drivstoff og lager mye støy og støv. Hvis vi kan unngå å transportere sprengmasse til deponier, slipper vi disse utslippene, og vi unngår forstyrrelser som kunstige voller i naturen.

 

Avfallsmengden øker

Hvert år blir det sortert ut og levert ca. 1,1 millioner tonn rivningsavfall av betong og tegl i Norge, men bare en tredel blir levert til materialgjenvinning. Resten blir deponert på fyllplasser eller dumpet andre steder. Det forventes en dramatisk økning i mengden betong- og teglavfall i de neste tiårene fordi flere bygninger, anlegg og offshore-installasjoner må rives.

Mesteparten av de tunge bygningsmassene fra riving er imidlertid så rene at de kan brukes til nyttige formål, under visse forutsetninger. Slike masser kan egne seg for eksempel til bærelag og forsterkningslag i veier og parkeringsplasser, til andre tekniske formål eller til tilbakefylling der betong erstatter steinmasser.

 

Økte krav til materialgjenvinning

Norge har hatt lite fokus på gjenbruk av byggematerialer sammenlignet med andre land. Materialgjenvinningsgraden i byggenæringen har gått i feil retning de siste årene, til tross for at regjeringen har som mål at Norge skal bli et foregangsland for sirkulærøkonomi.

Det er et mål at vi i løpet av noen år kan resirkulere 70-80 prosent av alt rivingsavfall av betong og tegl i Norge, noe som vil være et ressursbesparende alternativ til naturlige sand- og grusressurser for en rekke bruksområder.

I tråd med dette stiller et økende antall utbyggere og bestillere krav til både materialgjenvinningsgrad og at byggematerialene de kjøper inn i større grad skal være laget basert på gjenbruk eller resirkulerte råvarer.

 Les også: Derfor er Franzefoss Pukk riktig valg når du skal kjøpe pukk

 

Grønne offentlige anskaffelser

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) definerer grønne offentlige anskaffelser som «en prosess brukt av offentlige myndigheter for å kjøpe varer og tjenester med en lavere miljømessig påvirkning i levetiden, sammenlignet med varene og tjenestene som ellers ville blitt kjøpt».

Hvert år handler det offentlige for 500 milliarder kroner, og det er derfor av stor betydning at det offentlige etterspør produkter som er laget av resirkulerte råvarer.

Lov om offentlige anbud pålegger statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøpere å bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger gjennom å innrette anskaffelsespraksisen slik at den blant annet tar hensyn til livssykluskostnader.

 

Mottak og gjenbruk

 

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!