Alt du trenger å vite om innlevering og transport av farlig avfall

Alt du trenger å vite om innlevering og transport av farlig avfall

Skrevet av Franzefoss
10. feb 2021 | 9 min read

Alt du trenger å vite om innlevering og transport av farlig avfall

Skal du levere inn farlig avfall? Her finner du alt du trenger å vite om din bedrifts viktigste ansvarsområder og plikter når dere skal sende farlig avfall.

Hovedregelen er at farlig avfall skal leveres til en aktør som har lov til å håndtere farlig avfall. I praksis vil dette si en avfallsleverandør. Leverandøren sørger for at avfallet blir levert videre til forsvarlig behandling. 

Avfallsleverandøren du leverer inn avfallet til, må ha tillatelse fra enten Statens forurensningstilsyn (SFT) eller Statsforvalterens miljøvernavdeling. 

Dersom du produserer mindre enn 400 eller 1000 kg farlig avfall per år (avhengig av kommune), kan du også levere det til kommunens ordning for farlig avfall.

Deklarasjonsplikt

Før du leverer avfallet, skal du fylle ut et deklareringsskjema, en rapport som gir opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Dette er bedriftens dokumentasjon på at leveringsplikten er oppfylt, og det sikrer at alle etterfølgende ledd har den informasjonen som trengs for å kunne håndtere og transportere avfallet på en sikker måte. Deklareringsskjemaet finner du på www.avfallsdeklarering.no. Din avfallsleverandør kan bistå med deklareringen.

Les mer: Hvem har ansvaret for deklarering av farlig avfall?

 

Hvilke plikter har din bedrift iht. ADR-regelverket?

De aller fleste typer farlig avfall er også farlig gods, og transporten av slikt avfall omfattes dermed av Forskrift om landtransport av farlig gods (ADR-forskriften). ADR-forskriften angir en rekke plikter for blant annet avsender og transportør.

Her kan du lese mer inngående om ADR/RID-bestemmelsene for 2021 med veiledning.

I resten av dette innlegget ser vi nærmere på de viktigste kravene avfallsforskriften og regelverket om transport av farlig gods (ADR) stiller til deg som sender fra deg farlig avfall som er farlig gods.

 

1. Aktsomhet

ADR-forskriftens § 4 angir en del generelle aktsomhetskrav: 

 • Enhver som har befatning med farlig gods skal vise aktsomhet og opptre på en slik måte at skade på liv, helse, miljø eller materielle verdier forebygges, samt hindre at farlig gods kommer på avveie eller i urette hender.
 • Farlig gods må ikke overlates for transport til noen som åpenbart mangler kunnskap og ferdigheter, eller ikke har materiell for å kunne gjennomføre en forsvarlig transport.
 • Farlig gods skal være merket slik at de farlige egenskapene tydelig fremkommer.
 • Farlig gods skal være emballert på sikker måte slik at det ikke oppstår lekkasje eller annen farlig situasjon. 
 • Utstyr og materiell som benyttes til transport av farlig gods skal være i slik stand at transporten kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte. 
 • Fylling og tømming av farlig gods skal foregå under kontinuerlig tilsyn.

 

2. Sikkerhetsrådgiver

I ADR-forskriftens § 10 er det stilt krav om at virksomheter som kommer i befatning med farlig gods, skal utpeke en sikkerhetsrådgiver med gyldig kompetansebevis. Det er unntak for noen typer virksomheter, men som hovedregel gjelder at de fleste virksomheter som sender fra seg farlig avfall som er farlig gods, skal utpeke sikkerhetsrådgiver. Sikkerhetsrådgiverens oppgaver er blant annet å: 

 • Gi virksomheten råd om transport av farlig gods. 
 • Kontrollere at bestemmelsene om transport av farlig gods blir fulgt.
 • Utarbeide årsrapport til virksomhetens ledelse, om virksomhetens aktiviteter med hensyn til farlig gods. Disse årsrapportene skal oppbevares i fem år og gjøres tilgjengelig for de nasjonale myndighetene på forespørsel.
 • Sørge for at de ansatte i bedriften får hensiktsmessig opplæring.
 • Sørge for at bedriften har tilstrekkelige rutiner og instrukser for sin håndtering av farlig gods.

Ansvaret for å utpeke én eller flere sikkerhetsrådgivere ligger hos ledelsen i bedriften. Sikkerhetsrådgiveren kan være en ansatt i bedriften, men det er også mulig å benytte ekstern sikkerhetsrådgiver, f.eks. ved å leie inn sikkerhetsrådgiver som en konsulenttjeneste. Dere skal informere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om hvem som er utpekt som sikkerhetsrådgiver. 

For å få gyldig kompetansebevis må sikkerhetsrådgiveren gå opp til en offentlig eksamen, som arrangeres i regi av en privat eksamensadministrator, utpekt av DSB. Det er ikke nødvendig å gå på kurs for å gå opp til eksamen, men firmaer som tilbyr kurs for sikkerhetsrådgivere, må godkjennes av eksamensadministratoren. Sikkerhetsrådgiveren skal ha gyldig kompetansebevis, som utstedes av eksamensadministratoren etter bestått eksamen. Beviset er gyldig i fem år etter utstedelse.

 

3. Opplæring av ansatte

ADR/RID-bestemmelsene stiller krav til opplæring av personale som håndterer farlig gods. Opplæringen skal være tilpasset den ansattes ansvar og arbeidsoppgaver. Sikkerhetsrådgiveren kan besørge opplæringen. Opplæringen omfatter to punkter: 

 • Opplæring for alminnelig kjennskap: Personalet skal være kjent med de alminnelige kravene i bestemmelsene om transport av farlig gods. 
 • Opplæring for spesielle arbeidsoppgaver: Personalet skal gis detaljert opplæring i de bestemmelsene om transport av farlig gods som svarer direkte til den enkeltes arbeidsoppgaver. 

Opplysninger om opplæring som er gitt, skal oppbevares av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Opplæringen skal suppleres med periodiske oppfriskningskurs. Når en arbeidstaker bytter arbeidsgiver, skal opplæringen kontrolleres.

 

4. Klassifisering av avfall/gods

Avsender har ansvar for å klassifisere avfallet i henhold til bestemmelsene i ADR/RID. Klassifisering består i å angi hva slags farlig gods det er tale om, finne rett UN-nummer og å angi fareklasse og emballasjegruppe.

 

5. Emballering

Farlig avfall skal emballeres slik at det er egnet for lagring og transport. Avsender skal sørge for at avfall som er farlig gods blir emballert i UN-godkjent emballasje før transport. UN-godkjent emballasje betyr at emballasjen er testet og godkjent for transport av farlig gods, i henhold til fastsatte rutiner og prøvekriterier. Det er ikke et krav at avfallet skal lagres i UN-godkjent emballasje, men det anbefales å gjøre dette tidligst mulig slik at man slipper utgifter til omemballering.  

 

6. Merking og faresedler

I ADR stilles det krav om at hvert kolli skal være tydelig og varig merket med bokstavene «UN» etterfulgt av det UN-nummeret som svarer til innholdet av farlig gods. Merkingen skal også være lett synlig og lesbar, og den skal være holdbar og bestandig mot vær og vind. 

I tillegg skal hvert kolli merkes med faresedler som er angitt i ADR-regelverket i tabell A, kolonne 5. Hensikten med faresedler er å vise hvilke farer som er knyttet til det farlige godset. Hvis godset har mer enn én fare knyttet til seg, må det brukes flere faresedler. Man snakker da om primær, sekundær og eventuelt tertiær fare. Faresedlene kan skaffes hos leverandørene av utstyr til farlig godstransport, eller hos enkelte av de som tilbyr opplæring om farlig gods.

 

7. Dokumentasjon til sjåfør

Utfylt deklarasjonsskjema

Utfylt og underskrevet deklarasjonsskjema skal følge det farlige avfallet når avfallet forlater avfallsprodusenten. Det skal følge med ett skjema for hver type farlig avfall (definert av avfallsstoffnummeret).

Transportdokument

ADR-regelverket krever at avsenderen skal gi sjåføren et transportdokument for farlig gods. Det er en rekke krav til hvilke opplysninger som skal stå i dokumentet, og de finnes i ADRs kapittel 5.4.1.

 

8. Transportdokument for farlig gods

ADR-regelverket krever at avsenderen skal gi sjåføren et transportdokument for farlig gods. Det er en rekke krav til hvilke opplysninger som skal stå i dokumentet, og de finnes i ADR-regelverkets kapittel 5.4. 

For nasjonal transport av farlig avfall kan deklarasjonsskjemaet benyttes som transportdokument. Hvis du velger å bruke deklarasjonsskjemaet som transportdokument for farlig gods, må skjemaet være overlatt til sjåføren før transporten begynner, og minimum følgende må angis nøyaktig i deklarasjonsskjemaet:

 • Avfallsmengde 
 • UN-nummer 
 • Fareklasse 
 • Emballasjegruppe 
 • Fareseddel (krysses av) 
 • Dato og underskrift fra avfallsprodusenten (over den tykke streken midt på skjemaet)

 

9. Skriftlige instruksjoner ("Transportuhellskort")

Ved transport av mer enn 500 kg farlig gods skal det medfølge skriftlige instruksjoner til sjåfør og hjelpemannskaper til bruk ved et eventuelt uhell eller en nødssituasjon. De skriftlige instruksjonene skal følge en mal som er gitt i ADR kapittel 5.4.3.4.

 

Farlig avfall sender du trygt med Franzefoss

Franzefoss har spesialkompetansen og sertifiseringen som er nødvendig for å håndtere farlig avfall, i tillegg til lang og god erfaring. Det gjør at du kan føle deg trygg på at alle hensyn og regler bli ivaretatt, samtidig som at frakten blir gjennomført på en trygg og effektiv måte.

I likhet med all annen transport vi utfører, blir transport av farlig avfall tilpasset dine behov som kunde. Vi har moderne utstyr og serviceinnstilte ansatte som strekker seg langt for å innfri dine ønsker.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi håndterer transport av farlig avfall, eller om hvordan vi kan hjelpe deg.

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her