Oljeutskiller – hva er ditt ansvar?

Del dette innlegget
Oljeutskiller – hva er ditt ansvar?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Driver du et verksted eller en annen virksomhet som slipper ut oljeholdig avløpsvann, er du pålagt å ha en oljeutskiller.

Vi ser nærmere på kravene til tilsyn av oljeutskilleranlegg. Kravene kan variere fra kommune til kommune, og sørg derfor for å sette deg inn i lover og forskrifter som gjelder for nettopp din kommune.

Les også: Sjekk ut vår bransjeløsning for verksted

 

Hvilke bedrifter må ha oljeutskiller?

Kravet om oljeutskiller gjelder først og fremst virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

• Verksteder og anlegg for understellsbehandling
• Bensinstasjoner
• Vaskehaller for kjøretøy
• Bussterminaler
• Garasjeanlegg (også private) med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen
• Klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell

 

Les også: Dette må du huske på når oljeutskilleren skal tømmes


Tømming, drift og tilsyn av oljeutskilleren – dette er eieren av oljeutskilleren sitt ansvar


1. Regelmessig tilsyn, vedlikehold, tømming og kontroller

Alle oljeutskillere har behov for regelmessig driftstilsyn. Driftsinstruksen fra leverandøren bør legges til grunn ved den rutinemessige oppfølgingen. Du kan enten utføre alle tilsynsoppgavene selv, forutsatt at du har all nødvendig kompetanse, eller du kan hyre inn et eksternt firma til å foreta regelmessig oppfølging av oljeutskilleren (to til seks ganger i året).

Oljeutskilleren må tømmes minimum én gang i året. Tømmejobben skal utføres av godkjent renovatør eller innsamler. I forbindelse med tømmingen skal oljeutskilleren kontrolleres, slik at den holder forskriftsmessig stand og er uten skader og lekkasjer. Den som utfører tømmingen, er pålagt å fylle ut en tilstandsrapport.

Oljeutskilleren bør tømmes når 70–80 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt. Sandfang bør tømmes når ca. 50 % av volumet er fylt opp.

Oljen som skilles ut i en oljeutskiller, er farlig avfall (avfallsstoffnummer 7021). Det samme gjelder avfall fra tilhørende sandfang (avfallsstoffnummer 7022). Derfor skal du levere olje og slam til et godkjent mottak for farlig avfall. Du må ikke blande olje og slam med annet avfall.


2. Analyse av vannprøve på utslippsvannet fra utskiller

Tømmeoperatør må utføre målinger av utslippsvannet, disse må analyserer på laboratorium som dokumenterer om grenseverdiene er overholdt. Derfor må du legge til rette for fysisk adkomst, slik at det kan tas prøver av utslippsvannet. Målinger av olje i vann etter forurensningsforskriftens kapittel 15 skal gjøres i henhold til standarden NS EN ISO 9377.


3. Avfallsdeklarering og sikker transport påse at avfallet leveres på godkjent anlegg

Olje, sand og slam fra oljeutskilleren tilhører kategorien farlig avfall og skal deklareres og leveres inn til et godkjent avfallsmottak.

 

Les også: Last ned Avfallsdeklarering-veileder


4. Krav om internkontroll

Du skal også kunne dokumentere at du har tilstrekkelige rutiner for tømming, drift og vedlikehold av utskilleren. Rutinene skal inngå i internkontrollsystemet dere har i bedriften.
Internkontrollen må som et minimum inneholde informasjon om oljeutskillerens kapasitet, driftsrutiner, dokumentasjon for levert olje/slam og rutiner for prøvetaking av utgående vann.


Vær OBS på bruk av kjemikalier
En stor utfordring ved bruk av oljeutskillere er at disse ofte behandler avløpsvann fra aktiviteter som medfører at oljen emulgeres i vannfasen. Bruk av kjemikalier, f.eks. ved bilvaskeanlegg, kan føre til såkalt oljeemulsjon. Det vil si at oljedråpene blir svært små og fordeles i vann, og oljen stiger ikke opp til overflaten. Funksjonen til oljeutskilleren vil dermed reduseres.


Trenger du hjelp?

Alle punktene over må utføres av godkjente tømme operatører. Franzefoss har døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben etter avtale, enten som engangsavtale eller fastavtale. Våre biler er ADR-godkjente, og dermed godkjent til å frakte forskjellige farlige stoffer til godkjent avfallsmottak.

Vi hjelper deg med blant annet:

  • Etablere tømmeavtaler
  • Regelmessig tilsyn og vedlikehold - oljeutskiller tømmes og kontrolleres
  • Prøve av avløpsvannet og leverer denne til analyse til laboratorium
  • Avfallsdeklarering og sikker transport av avfallet til på godkjent anlegg
  • Dokumentasjon på tilsyn og kontroll

New call-to-action

Del dette innlegget