Dette må du huske på når oljeutskilleren skal tømmes

Dette må du huske på når oljeutskilleren skal tømmes

Skrevet av Franzefoss
03. nov 2021 | 6 min read

Dette må du huske på når oljeutskilleren skal tømmes

Bedrifter som produserer eller håndterer oljeforurenset vann, skal ha installert et oljeutskilleranlegg. Her skilles oljen fra vannet slik at det rensede vannet kan slippes ut i det offentlige avløpsnettet igjen. Det er forbud å slippe ut vann med mer enn 50 mg olje pr. liter vann. Kommunen kan i det enkelte tilfelle fastsette en annen grense. 

Olje, sand og slam fra oljeutskilleren tilhører kategorien farlig avfall og skal leveres inn til et godkjent avfallsmottak for deponering og gjenvinning. 

Det er mange regler for drift, tømming og kontroll av oljeutskilleranlegget, og her går vi igjennom noen av tingene du må ta høyde for. 


 1. Tømming av sandfangsrenner og sandfang
 2. Tømming og kontroll av oljeutskiller
 3. Rengjøring av koalesensfilter
 4. Kontroll og eventuelt bytte av magnesiumanoder.
 5. Rapportering 

1. Tømming og rengjøring av sandfang

Sandfanget er det første stedet oljeforurenset vann passerer i renseprosessen. Her synker sand og oljeholdig slam ned og samles på bunnen av sandfanget - det sedimenterer.

Når sandfanget skal tømmes, er disse slam-sedimentene ofte ganske harde. For å gjøre det mulig å suge opp dette slammet, må det spyles  løs med vann under høytrykk. Det er satt krav til at tømming og rengjøring av sandfang utføres ved 50% fyllingsgrad. Fulle sandfang, vil redusere oljeutskillerens evne til å skille ut olje. Det kan være behov for å tømme sandfangsrenner og sandfang hyppigere enn 1 gang pr. år. Dette styres av mengden sand som går gjennom anlegget. Det er krav om at eier av utskilleren skal peile mengden sand i sandfangsrenner og sandfangskummer.

Når alt slammet er spylt løs og sugd opp til eget kammer på slamsugerbilen må slammet få tid til å synke ned til bunnen av slamtanken. Dette gjøres for at den delen av slammet som er vann skal kunne tappes tilbake i sandfangs rennene før oljeutskilleranlegget.  

2.Tømming og kontroll av oljeutskilleren

Det er krav om at oljeutskilleren skal være funksjonell til enhver tid.

Det er viktig at oljeutskilleren tømmes og kontrolleres minimum 1 gang pr. år.

Dette for å ha kontroll på at utskilleren er tett og ikke har tegn på rustangrep.

Alle utskilleranlegg som er produsert i stål har magnesium offeranoder montert under vannspeilet i utskilleren, gjerne 6-7 stykker. Det er veldig viktig at disse kontrolleres og byttes ut ved behov. Magnesiumsanodene forhindrer at rusten angriper stålet i utskilleren.

For å kontrollere disse må utskilleren tømmes helt ned.

Oljeutskilleren kan tømmes samtidig som man tømmer sandfanget. Det er viktig at slam og utskilt olje ikke blandes. For å forhindre dette, brukes en ADR-godkjent slamsuger med separate kammer for de ulike fraksjonene.

3.Rengjøring av koalesensfilter

Ikke alle oljeutskillere har koalesensfilter. Olje som er splittet opp i veldig små dråper bruker lang tid på å stige opp til overflaten i en oljeutskiller. 

Koalesensfilteret sørger for at disse aller minste oljedråpene smelter sammen til større dråper som raskere stiger opp til overflaten.


Når oljeutskilleren tømmes, må koalesensfilteret rengjøres og inspiseres samtidig slik at man er sikker på at det ikke finnes fysiske skader på filteret. Inspeksjonen skal også sikre at filteret fungerer som det skal. 

Husk at koalesensfilteret aldri må rengjøres med høytrykksspyler.

4. Kontroll av utskilleren

I forbindelse med tømming av sandfang og oljeutskiller, skal det også utføres en kontroll av selve oljeutskilleren. Kontrollen utføres normalt av firmaet som tømmer tanken.


Ting som skal kontrolleres er: 

 • Er det olje i prøvetakingskummen. 
 • Er det olje i utløpskasse.
 • Inn- og utløpsrør til/fra utskiller. 
 • Koalesensfilterets tilstand.
 • Sjekk for korrosjonsangrep. 
 • Sjekk for synlige sprekker og ujevnheter. 
 • Vannivået i utskilleren. 

 

5.Dokumentasjonskrav

Alle bedrifter som er pålagt å ha oljeutskiller har en påslippstillatelse fra kommunen. 

I forurensingsforskriften §15 A ligger de offisielle kravene på eiere av oljeutskilleranlegg.

I tillegg er det en rekke lokale kommunale forskrifter som omhandler oljeutskillere.

Når det kommer til deklarering og transport av farlig avfall, er det pålegg om å fylle ut en deklarasjon. I tillegg må det fylles ut kontrollrapporter. 

Rapport om tilstand til tiltakshaver 

Oljutskilleranleggets tilstand skal kontrolleres og rapporteres i en kontrollrapport med oversikt over tilstanden til utskillerens forskjellige deler. 

Bekreftelse på tømmingen

Det skal lages tømmerapport som bekrefter tømming og kontroll. Deklarering av farlig avfall. 

Slammet og oljen som hentes ut av oljeutskilleren skal ikke blandes. De skal deklareres som farlig avfall hver for seg. Deklarasjonen er viktig fordi avfallet skal kunne spores tilbake til avfallsprodusenten. 

Utfylling av deklarasjon er lovpålagt.


Deklarering av farlig avfall kan du lese mer om her.


ADR-godkjent transport

Ved tømming av oljeutskiller, skal man bruke et firma som er godkjent for transport av farlig avfall. 


Transport av farlig avfall kan du lese mer om her.


Trenger du hjelp?

Det er mange regelverk og forskrifter å forholde seg til når man eier en oljeutskiller. 

Hvis du synes det er vanskelig å få oversikt over regelverket , kan du få hjelp av en avfallsleverandør.  

Avfallsleverandøren sørger for at oljeutskilleren din tømmes og kontrolleres etter reglene og at avfallet transporteres og behandles på en forsvarlig og trygg måte.


Gir du fullmakt kan denne også sørge for at alle skjemaer og rapporter forbundet med tømming, inspeksjon, tilstandsrapport, deklarering og transport fylles ut på korrekt måte.

 

New call-to-action

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her