Kriterier for gjenbruk av rive- og anleggsmasser

Kriterier for gjenbruk av rive- og anleggsmasser

Skrevet av Mona Tønne
12. nov 2019 | 3 min read

Kriterier for gjenbruk av rive- og anleggsmasser

Ombruk og gjenvinning av betong, tegl og andre typer bygg- og anleggsavfall vil kunne medføre store kutt i utslipp av klimagasser. I tillegg fører det til mindre avfall og flere lokale arbeidsplasser. Tross disse fordelene er det ikke fritt frem å gjenbruke slike masser. Riveavfall kan inneholde farlige stoffer fra maling, overflatebehandling, puss, fuger eller isolasjon, og betong fra for eksempel et industribygg kan være tilsølt av olje eller forurenset av andre kjemikalier.

For at denne typen avfall skal kunne karakteriseres som gjenvunnet materiale som kan gjenbrukes uten å søke om tillatelse,må flere kriterier være oppfylt:

 

1. Egenskapene i materialet må ha en reell funksjon


Materialet må være egnet for formålet og utgjøre en reell erstatning for nye pukk- eller grusmasser. Gjenvunnet materiale kan brukes i tilfeller med et faktisk behov for fyllmasser, men ikke der man fyller ut et område fordi man vil bli kvitt masser. Det må altså være et planlagt formål, og det er en forutsetning  at formålet er lovlig og godkjent.

 

2. Materialet må tilfredsstille fastsatte spesifikasjoner

Materialet må ha de egenskapene som er påkrevd for formålet de skal brukes til. Har man for eksempel behov for pukk i en viss dimensjon, så vil man også kunne bruke gjenvunnet betong eller tegl nedknust til tilsvarende dimensjon.

 

3. Materialet må kunne omsettes i et marked

Mottaker må ha bruk for massene - de må ha en positiv markedsverdi. En grei test på om det handler om gjenvinning av materialer eller om å bli kvitt avfall kan være om mottaker vil være villig til å betale for massene.

 

4. Materialet må være rent

Det er viktig at materialet ikke er forurenset av miljøskadelige stoffer og at det ikke inneholder fremmedelementer. Er det snakk om gjenvinning av betong eller tegl fra et revet bygg, må det i forkant være gjort en miljøkartlegging av bygget.Dette innebærer at det er  tatt prøver av maling, puss og betong, som analyseres for å kunne avdekke eventuelle miljøgifter.

Dersom en betongkonstruksjon er behandlet med puss, maling eller annet som inneholder farlige stoffer,er det fortsatt mulig å gjenvinne selve betongen, ved for eksempel å fjerne det forurensede sjiktet før konstruksjonen rives.

Armering, isolasjon osv. må også være sortert ut og fjernet før massene kan gjenvinnes.

 

Krav til dokumenterte produkter

Byggevarer som skal markedsføres og brukes i bygg og anlegg, skal i henhold til byggteknisk forskrift ha dokumentasjon som viser egnetheten. Stein og masser som tas fra ett sted og brukes et annet sted, må derfor analyseres og dokumenteres. Miljømessig renhet er et strengt og viktig kriterium for gjenbruk, og det stilles samme krav til resirkulerte materialer som for naturlige materialer.

Det arbeides nå i flere prosjekter og med flere aktører, både med feltforsøk og i laboratorium, for å finne egnede testmetoder for resirkulert materiale. Dette gjelder materialtekniske egenskaper som mekanisk styrke, korngradering, vannabsorpsjon og til funksjonalitet i forhold til naturlig tilslag, aktuelle bruksområder og miljørelaterte problemer som innhold av farlige stoffer, forurensning og lignende.

Følgene av å bruke udokumenterte varer er at man ikke vet om kvaliteten på byggeråstoffene samsvarer med kvalitetskravene for byggverket, noe som kan få konsekvenser for byggverkets kvalitet og levetid.

Viktigheten av å bruke dokumenterte produkter kommer vi tilbake til i et senere innlegg.

 

New call-to-action

Kilder:

Miljødirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning, SSB, Nasjonal transportplan, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), Norsk Bergindustri, Sintef, Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), BaneNor, Statens Vegvesen

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her