Hva sier avfallsforskriftens kap.11?

Del dette innlegget
Hva sier avfallsforskriftens kap.11?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) er regelverket for hvordan forskjellige typer avfall skal behandles, sorteres, og destrueres. Den regulerer også hvem som kan motta og behandle avfall.

Avfallsforskriftens kapittel 11 inneholder de viktigste bestemmelsene om farlig avfall og hvordan det skal håndteres. Her gjør vi rede for de mest sentrale temaene som aktører i bygg- og anleggsbransjen må ha kunnskap om.


Ansvarsforhold


Det er virksomheten selv (avfallsprodusenten) som er ansvarlig for å undersøke om avfall som oppstår er farlig avfall, og som har ansvaret for avfallet helt til det kommer fram til godkjent behandlingsanlegg. Dette gjelder selv om virksomheten har en avtale med en ekstern avfallsaktør som håndterer avfallet.


Hvordan finne ut om en avfallsfraksjon er farlig eller ikke?


Noen stoffer og materialer er lett å forstå at er farlig avfall, men det finnes også endel produkter som ikke like åpenlyst tilhører denne kategorien.

Vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel 11 inneholder den europeiske avfallslisten (EAL) med avfallskoder, der de stoffene som er merket med (*) er farlig avfall. Denne informasjonen kan man finne under punkt 13 i sikkerhetsdatablad eller i NFFAs veileder om farlig avfall. Dersom avfallstypen ikke finnes i EAL-listen, eller den ikke gir et klart svar, må avfallet vurderes videre. Avfallsleverandøren kan bistå med dette.


Hvordan håndtere farlig avfall?

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Avfallsforskriftens kapittel 11 krever at alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr.
I praksis innebærer dette at du som avfallsprodusent skal sørge for:

  • At farlig avfall ikke blandes sammen med vanlig avfall eller andre typer farlig avfall
  • At avfallet oppbevares forsvarlig slik at uvedkommende ikke får tilgang, for eksempel i låsbare skap eller lignende
  • At avfallet samles i godkjent emballasje og merkes med deklarasjonsnummer, og eventuelt faremerking
  • At den som håndterer farlig avfall har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet


Leveringsplikt


Alle virksomheter som produserer mer enn 1 kg farlig avfall har plikt til å levere dette til godkjent mottak for videre behandling. Det farlige avfallet skal leveres minimum en gang per år til innsamler, kommunalt mottaksanlegg eller mottaksanlegg som har tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Ved bruk av ekstern transportør, må det foreligge en avtale om levering mellom deg som avfallsprodusent og mottaksanlegget for at leveringsplikten skal være oppfylt. Sørg for å få skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert, og oppbevar denne i minst tre år.


Deklarering


Før det farlige avfallet fraktes til mottaksanlegget, skal innholdet deklareres i avfallsdeklarering.no. Deklarasjonen skal inneholde EAL-kode, avfallsstoffnummer og opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Emballasjen skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer, og merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirkninger.
Det er mulig å gi en avfallsleverandør fullmakt til å deklarere for seg om det er ønskelig.


Franzefoss kan hjelpe deg


Alle som håndterer, lagrer eller transporterer farlig avfall skal i henhold til
avfallsforskriften § 11-5 ha dokumentert opplæring. En samarbeidspartner med tillatelse til å håndtere farlig avfall, slik Franzefoss har, kan hjelpe deg.

Franzefoss legger til rette for trygg og sikker avfallshåndtering i tråd med regelverket. Vi bidrar med tydelig merking av hvor forskjellige typer farlig avfall skal kastes/oppbevares, riktig og sikker emballasje, oppbevaringsskap med lås, deklarasjon og frakt i godkjente biler.

Ta kontakt i dag hvis det er noe vi kan hjelpe deg med.

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next