Vår visjon

Vår visjon

Som en av landets ledende leverandører av løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus ønsker vi gjennom vår virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling, til det beste for våre kunder, ansatte, omgivelsene og samfunnet.

 

Samfunnets beste valg

Det grønne skiftet krever en stadig mer effektiv og renere utvinning av råvarer og ivaretagelse av ressurser. Franzefoss skal ta sin del av miljøansvaret.

Våre virksomheter påvirker det ytre miljøet både i form av klimautslipp, naturinngrep og utslipp av forurensende komponenter til vann og luft, og vi jobber kontinuerlig for at miljøbelastningen ved vår virksomhet skal være så lav som mulig.

Som råvareleverandør både fra pukkverk og avfallsanlegg, skal vi være en viktig bidragsyter til effektiv ressursbruk og overgang til en mer sirkulær økonomi. Vi jobber for en utvikling fra energigjenvinning til gjenbruk, og fra gjenbruk til ombruk.

Våre kunder skal oppleve oss som en trygg samarbeidspartner. De skal få levert våre varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris.

Våre naboer skal oppleve at de blir tatt på alvor. Vi skal oppleves som en "god nabo". Dette skal skje gjennom åpenhet, dialog og løpende informasjon om vår virksomhets påvirkning på omgivelsene.

Lokalmiljøene hvor vi er etablert skal oppleve oss som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanningsinstitusjoner. Vi ser verdien i å støtte lokalt frivillig arbeid og sponser årlig lokale idrettslag, ideelle organisasjoner og lignende.

Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig god måte. Vi er fullt ut klar over at våre virksomheter påvirker det ytre miljøet i form av naturinngrep, støv, støy, lukt og avrenning. Vi forsøker hele tiden å redusere dette til et minimum, og jobber stadig med forbedringer gjennom våre miljømål som revideres årlig.

Tilsynsmyndigheter skal oppleve trygghet for at vi overholder de krav som er pålagt oss gjennom lover, forskrifter og tillatelser. Dette skal skje gjennom åpenhet og løpende dialog om eventuelle avvik. Vi skal være en aktiv premisspåvirker i utarbeidelse av nye krav og rammebetingelser. Bedriften skal oppleves som en aktør som kontinuerlig arbeider mot BAT (Best Anvendelig Teknologi).

Ansatte og potensielle ansatte skal oppleve oss som en interessant, utviklende, trygg og sikker arbeidsplass. Ansatte skal bli tatt på alvor og involveres i saker som vedrører den enkelte. Arbeidsmiljøet skal oppleves positivt og kompetanseutviklende.