Nytt røykgassanlegg bidrar til renere nærmiljø i Kristiansund


Nytt røykgassanlegg bidrar til renere nærmiljø i Kristiansund

Franzefoss | 04. nov 2020
2 minutter lesetid


Franzefoss fortsetter arbeidet med å minimere utslipp fra sin prosessindustri. Nå har nye oljebrennere og røykgassrensing på prosessanlegget for oljeboringsavfall på Husøya i Kristiansund gitt kraftig reduksjon i utslipp av uønskede gasser.

Gjenvinningsanlegget på Husøya ligger strategisk plassert i nærheten av Vestbase, som er oljevirksomhetens hovedforsyningsbase i Midt-Norge. Anlegget gjenvinner olje fra mud og kaks i en termisk prosess, som hovedsakelig varmes opp med anleggets egenproduserte olje. Den resterende oljen selger Franzefoss til godkjente bedrifter som bruker den som energibærer i sin industriproduksjon.

Røykgassen fra forbrenning av spillolje inneholder blant annet hydrogenklorid (HCl), svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksid (NOx). Disse gassene kan bidra til sur nedbør som er ødeleggende for blant annet fiskebestanden i våre fjellvann.

- Anlegget på Husøya tilfredsstilte Avfallsforskriftens krav til røykgassutslipp, med unntak av HCl, SO2 og NOx. I tillegg kunne vi ha forhøyede verdier av TOC/støv ved vedlikeholdsstopp. I høst installerte vi derfor et røykgassrenseanlegg for å redusere utslippet av disse gassene, sier Odd Willy Sakshaug, anleggssjef i Franzefoss.

Renseanlegget er et tørrfilter bestående av vertikaler poser med bikarbonat som absorbent. Bikarbonat har meget gode absorbentegenskaper i røykgasser med temperaturer over 150°C. På Husøya har røykgassen temperaturer over 200°C, og målinger viser at utslippet av HCl og SO2 er redusert med mer enn 90%.

- Når det gjelder rensing av NOx, er det større usikkerhet knyttet til hvilken teknologi som virker bra. Vi inngikk derfor en kontrakt med leverandøren om et utviklingsprosjekt for NOx-reduserende systemer knyttet til tørrfilter-leveransen, sier Sakshaug.

Utviklingsprosjektet skulle teste ulike løsninger, blant annet en lav-NOx-brenner, røykgassresirkulasjon og bikarbonat med NOx-reduserende tilsetninger. Da det viste seg at lav-NOx-brenneren ga en umiddelbar stor reduksjon av NOx, ble denne løsningen valgt.

- De nye oljebrennerne har redusert NOx-utslippet med ca. 50%. Det betyr at våre utslipp av NOx ligger langt under myndighetenes meget strenge utslippskrav. Franzefoss fortsetter arbeidet med å minimere utslipp fra vår prosessindustri, og er meget tilfreds med de resultater som er oppnådd etter at røykgassrensing er installert i 2020, avslutter Sakshaug.

Andre leste også