Franzefoss har iverksatt tiltak på Eide etter tilsyn fra Miljødirektoratet

2. juni 2022 Gjenvinning
Del dette innlegget
Franzefoss har iverksatt tiltak på Eide etter tilsyn fra Miljødirektoratet
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Miljødirektoratet slo, etter tilsyn i mars, fast at Franzefoss Gjenvinning avd. Eide ikke håndterte farlig avfall etter reglene og ikke hadde tilstrekkelig kontroll med miljøutslipp fra behandlingsanlegget. Franzefoss har iverksatt flere tiltak og svart ut alle avvikene i tilsvar som ble sendt Miljødirektoratet innen fristen 1. juni 2022.

Franzefoss har en svært viktig samfunnsfunksjon og mye av kritikken fra Miljødirektoratet er allerede avdekket av egne, interne kontroller. Det ble gitt totalt 6 avvik som alle nå er besvart:

  • Avvik 1: Franzefoss Eide utøver ikke systematisk internkontroll
  • Avvik 2: Franzefoss Eide hadde ulovlige utslipp til luft i 2021
  • Avvik 3: Mottakskontrollen ved Franzefoss Eide er ikke god nok
  • Avvik 4: Franzefoss Eide gjennomførte i 2021 ikke halvårlige tredjepartsmålinger slik det er krav om
  • Avvik 5: Franzefoss Eide benyttet eksternt laboratorium uten akkreditering for analyse av PFAS
  • Avvik 6: Franzefoss Eide lagret i perioder for mye farlig avfall i 2021

Franzefoss har et internkontrollsystem som dekker kravene i internkontrollforskriften for Helse, Miljø og Sikkerhet og tilhørende lovverk. Internkontrollsystemet er dokumentert i Franzefoss sitt ledelsessystem, TQM, som er sertifisert etter ISO 14001 og 9001. De momentene som tilsynet peker på, som ble avdekket og meldt inn av Franzefoss selv, viser nettopp at det utøves internkontroll og at systemet avdekker manglende etterlevelse av krav. Kvalitetssikring, vedlikehold og ajourføring av nødvendig kompetanse er et pågående og kontinuerlig arbeid. De enkelte momentene tilsynet pekte på er kommentert, og avviket anses lukket.

Tilsynsrapporten kan skape et inntrykk av at brannen på Eide kunne vært unngått hvis Franzefoss hadde hatt bedre mottakskontroll. Dette blir ren spekulasjon. Brannen etterforskes fortsatt av politiet, og mye tyder på at årsaken til brannen var at det ble levert et annet avfall enn det som var opplyst i dokumentasjonen, en såkalt «blindpassasjer». Det var ingenting i dokumentasjonen som tilsa at det som ble levert var brannfarlig.

- Det er helt urimelig at avfallsmottakene får alt ansvaret, ikke minst hvis det begynner å brenne på grunn av en «blindpassasjer». Her er det viktig at myndighetene kommer på banen og gjør det helt klart at det er den om produserer farlig avfall som har ansvar for å påse at det er riktig klassifisert og deklarert ihht avfallsforskriften §11-12 før det sendes til godkjent mottak, sier daglig leder Ståle Nistov i Franzefoss Gjenvinning AS.

«Blindpassasjerer» er avfallsprodusentens ansvar, men blir mottakets problem. Mottaket bærer belastningen og utgiftene til mottakskontroll, noe som ofte kan være komplisert å gjennomføre, særlig for større leveranser og avfall i flytende form.

- Dette krever at vi tenker nytt. Derfor vil vi nå gjennom egne kurs og Franzefoss-skolen se på løsninger for bedre opplæring av egne og eksterne som skal utføre en jobb på anlegget. Vi ser blant annet for oss obligatoriske opplæring for generell adgang til anlegget, samt opplæring som er knyttet til spesifikke operasjoner. For å forsøke å forhindre at «blindpassasjerer» kommer inn på anlegget, må vi også ta flere stikkprøver, sier Nistov.

Bedre mottakskontroll er ett av flere tiltak Franzefoss har identifisert selv i etterkant av brannen. Dette arbeidet har høy prioritet, og det jobbes med å revidere mottaksprosedyren for å sikre en risikobasert, adekvat og praktisk gjennomførbar prosedyre som kan bidra til å avverge at noe tilsvarende kan skje i fremtiden. Samtidig er det innført økt oppmerksomhet på lukt og visuell kontroll, det er gjennomført enkelte gassmålinger, og nå vurderes muligheten for å installere sensorer/målere (f.eks. LEL måler).

Franzefoss har nylig deltatt i DSBs arbeid med «Beredskapsanalyse: Eksplosjon og brann i anlegg for behandling av farlig avfall» og venter på endelig rapport for å kunne innarbeide funn herfra i den oppdaterte mottaksprosedyren.

- Vi skal gjøre alt vi kan for at hendelser skal unngås på våre avfallsmottak. Franzefoss skal være en trygg arbeidsplass for ansatte og leverandører, samtidig som alle miljøhensyn som kreves, skal tas, avslutter Nistov. 

Se svarbrevet her

For mer informasjon, kontakt:

Ståle Nistov, daglig leder, Franzefoss Gjenvinning AS, tlf. 916 53 034, stale.nistov@franzefoss.no

 

 

Del dette innlegget