Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Helse, Miljø og Sikkerhet

Innen HMS arbeider vi i overensstemmelse med Internkontrollforskriften. For Franzefoss er sikkerhet på arbeidsplassen det viktigste av alt.

 Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den samlede virksomheten. Vi jobber etter internkontrollens lover og vi søker på alle måter å oppfylle lovenes krav og intensjoner.

Dokumentert internkontroll
Internkontrollen krever dokumentasjon på at internkontrollsystemet blir implementert i virksomheten. Vi dokumenterer via for eksempel avvikssystemet, forbedringsarbeid og HMS-prosedyrer. Det gjennomføres jevnlig interne HMS-systemrevisjoner på anleggene.

Lokale HMS-utvalg
Hvert anlegg har sitt eget lokale HMS-utvalg, som jobber for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på anlegget.

Skadeforebyggende sikkerhetsarbeid
Sikkerhetsopplæring er en viktig del av vårt HMS-arbeid. Ved å gi våre medarbeidere opplæring innen HMS vil de kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en trygg måte. Vår bransje er veldig utsatt for skader, og hovedfokuset er derfor rettet mot skadeforebyggende sikkerhetsarbeid. Risikoanalyser, vernerunder og holdningsskapende arbeid er viktige hjelpemidler i dette arbeidet.

Et godt arbeidsmiljø
Trivsel og et godt arbeidsmiljø er også viktige faktorer i HMS-arbeidet. Det jobbes også aktivt mot å redusere støy, støv og belastningslidelser.

Ved å jobbe systematisk med HMS håper vi at alle ansatte får en trygg arbeidsplass i Franzefoss.

Ytre miljø

Gjennom vår internkontroll følger vi regelmessig opp de utslipp vi har til våre omgivelser i form av utslipp til vann, støv, støy og rystelser for å verifisere at de er innenfor de rammer som er satt til vår virksomhet. Ved behov gjennomfører vi tiltak for å overholde kravene eller for å minske ulemper for våre omgivelser.

Vårt arbeid knyttet til ytre miljø er også styrt gjennom NS-ISO 14001. Vi fokuserer på å arbeide systematisk med kontinuerlig forbedring innen definerte områder.

Alle Franzefoss' avdelinger/anlegg er sertifisert i henhold til NS-ISO 14001. Hvert anlegg blir regelmessig revidert gjennom eksterne og interne revisjoner, for å sikre at kravene til NS-ISO 14001 etterleves.

Miljørapporter

arrow_back Tilbake