Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den samlede virksomheten. Vi jobber etter internkontrollens lover og vi søker på alle måter å oppfylle lovenes krav og intensjoner.

Dokumentert internkontroll

Internkontrollen krever dokumentasjon på at internkontrollsystemet blir implementert i virksomheten. Vi dokumenterer via for eksempel avvikssystemet, forbedringsarbeid og HMS-prosedyrer. Det gjennomføres jevnlig interne HMS-systemrevisjoner på anleggene.


Lokale HMS-utvalg

Hvert anlegg har sitt eget lokale HMS-utvalg, som jobber for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på anlegget.


Skadeforebyggende sikkerhetsarbeid

Sikkerhetsopplæring er en viktig del av vårt HMS-arbeid. Ved å gi våre medarbeidere opplæring innen HMS vil de kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en trygg måte. Vår bransje er veldig utsatt for skader, og hovedfokuset er derfor rettet mot skadeforebyggende sikkerhetsarbeid. Risikoanalyser, vernerunder og holdningsskapende arbeid er viktige hjelpemidler i dette arbeidet.


Et godt arbeidsmiljø

Trivsel og et godt arbeidsmiljø er også viktige faktorer i HMS-arbeidet. Det jobbes også aktivt mot å redusere støy, støv og belastningslidelser.

Ved å jobbe systematisk med HMS håper vi at alle ansatte får en trygg arbeidsplass i Franzefoss.

Kvalitetsstyring

Franzefoss AS har et ledelsessystem som dekker alle deler av virksomheten og som innfrir alle de hovedkrav som virksomheten er underlagt.

Klikk her for å se alle våre sertifiseringer

Franzefoss sitt ledelsessystem er bygd opp med basis i de krav som følges av NS-ISO 9001:2015 og NS-ISO 14001:2015. Bestemmelser som følger forskrift om internkontroll med helse, miljø og sikkerhet inngår også som en integrert del av systemet. Risikovurdering brukes aktivt i organisasjonen for å sikre best mulig utnyttelse av ressursene og vurdering av kontekst opp mot vår strategi. Risikovurdering brukes som et ledelsesverktøy på alle nivåer i organisasjonen.

Vår ledelsesmodell strukturerer arbeidsprosessene, prosedyrer, roller og ansvarsområder. Den bidrar til konsistens, forutsigbarhet og klarhet i alt vi gjør. Franzefoss AS har et system som dekker alle deler av virksomheten og innfrir alle de hovedkrav som virksomheten er underlagt. Å følge prosedyrer, retningslinjer og verktøyene i vårt ledelsessystem er obligatorisk for alle medarbeidere. Vi er alle ansvarlig for å sette oss inn i krav og prosedyrer som er relatert til vårt arbeid.

Vår intensjon er at ledelsessystemet videreutvikler en forbedringskultur som bidrar til at vi kan tilfredsstille våre samarbeidspartneres krav og forventninger til en lavest mulig kostnad. Dette øker vår konkurranseevne og verdiskapning og bidrar til at vi får tillit i markedet til at vi kan levere etterspurt kvalitet. Kunder i vårt ledelsessystem defineres som både interne og eksterne kunder.

Vår kvalitets- og kundepolitikk

Franzefoss har etablert en kvalitets- og kundepolitikk som sier

Vi skal være våre kunders beste valg ved å identifisere deres behov og tilfredsstille deres krav og forventninger til våre produkter og tjenester

Ta personlig og felles ansvar for å levere kvalitet i arbeidet vårt

Etterstrebe null feil ved aktivt å bruke bedriftens Ledelsessystem

Arbeide kontinuerlig med forbedring ut i fra handlingsplanene, som hvert år skal være en ledesnor med fastsatte mål for bedriftens arbeid for derigjennom styrke bedriftens konkurransefortrinn