25. november 2021

Slik håndterer du spillolje

Del dette innlegget
Slik håndterer du spillolje
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Smøreolje brukes i forbrenningsmotorer og andre steder hvor to mekaniske overflater er i kontakt med hverandre og skaper friksjon.

Etter å ha blitt brukt én eller flere ganger, vil oljen endre karakter og egenskaper. Farge og konsistens forandres, og oljens kjemiske egenskaper er ikke lenger de samme. Bare tenk på oljen du heller på en bilmotor i forhold til den oljen som tappes ut igjen ved oljeskift.
Den brukte oljen kalles spillolje.

På 50- og 60-tallet brukte man spillolje til blant annet støvdemping på grusveier. Ukontrollert forbrenning med direkte utslipp til miljøet var heller ikke uvanlig.

På 80-tallet ble håndtering av spillolje regulert i Forurensningsloven og i dag stilles det strenge krav til håndteringen av spillolje.

Er spillolje farlig avfall?

Olje kan gjøre skade på miljøet. Det skal bare litt olje til for å forurense store mengder vann. Èn dråpe i fjærene til en sjøfugl er nok til å ta livet av den. Fisk, yngel, insektlarver og andre organismer påvirkes av så små mengder olje som 0,02 mg pr. liter vann. Spillolje er også giftig for mennesker og landlevende dyr.

Hvis spilloljen brennes, frigis det tungmetaller og andre helse- og miljøfarlige stoffer til lufta. Derfor er det viktig at en slik forbrenning skjer i et anlegg som kan håndtere disse stoffene så de ikke spres til miljøet.

Spillolje er med andre ord å regne som farlig avfall. Den må samles inn, oppbevares og behandles forsvarlig, slik at det ikke fører til forurensning.


Les mer: Våre suge- og spyletjenester

Refusjonsordningen for spillolje

I 1994 ble det innført en refusjonsordning for spillolje. Denne ordningen skal bidra til at spillolje ikke blandes med annet oljeholdig avfall. Den skal også gjøre det billigere å levere inn spillolje enn andre typer olje. Ordningen finansieres av avgiften som betales til staten ved produksjon eller import av smøreoljer.
Refusjonsberettiget spillolje omfatter:

 • motor- og girsmøreolje
 • industriell smøreolje
 • trafo- og bryterolje
 • olje drenert fra oljefiltre
 • olje fra oljefylte ovner


Følgende krav er satt for refusjonsolje. Dette er gjort for å sikre at annet avfall ikke er blandet med oljen:

 • Flammepunkt over 70 ºC
 • Innhold av svovel under 0,6%
 • Totalt organisk halogen under 500 ppm (mg/l)
 • Ingen vann (det betales kun for oljen)
Ikke-refusjonsberettiget spillolje omfatter samme typer spillolje som nevnt over som ikke tilfredsstiller kravene til refusjonsolje.

For å gi rett til refusjon, må spilloljen deklareres på Avfallsdeklarering.no.
Dette er viktig med tanke på opphavet til spilloljen da dette gir grunnlag for vurdering av om oljen gir rett til refusjon eller ikke.
Eventuelt vann spilloljen er blandet med regnes ikke med i volumet som gir rett til refusjon.


Innlevering av spillolje

Forurensningsloven regulerer hvor ofte spillolje skal leveres inn til godkjent mottak, hvordan spilloljen skal lagres og hvordan den skal fraktes:

 • Spillolje skal leveres minst én gang i året. Refusjonsretten faller bort etter mer enn ett års lagring
 • UN- godkjent emballasje egnet til lagring/oppbevaring av spillolje skal benyttes
 • Emballasjen skal være tydelig merket med type innhold
 • Spillolje skal leveres til mottak med tillatelse til håndtering av denne typen avfall
 • ADR-forskriften for transport av farlig gods må følges ved frakt av spillolje til godkjent anlegg

Les også: Innlevering og transport av farlig avfall 

 

Franzefoss bistår med innsamling av spillolje

Franzefoss hjelper kundene våre med håndtering av spillolje. Vi sørger for at den blir renset og gjenvunnet. Egne ADR-godkjente biler for suge- og spyletjenester, spesialutdannet personell og egne godkjente tankanlegg sikrer deg at arbeidet utføres på en trygg og kostnadseffektiv måte. Vi har også fat/IBCer som transporteres med skapbil.

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next