Miljøsanering av fritidsbåter

franzefoss-overtar-containern-pa-isi-1060x350

Båtskrog og annet avfall fra båter kan inneholde farlige stoffer og deler som kan skade miljøet. Hos Franzefoss blir kasserte fritidsbåter sanert på en forsvarlig måte slik at mest mulig materialgjenvinnes, og farlige stoffer tas ut av kretsløpet.

Kasserte fritidsbåter som hensettes eller dumpes i havet er en betydelig kilde til marin forsøpling og forurensning. For eksempel kan bunnstoff i skrog inneholde farlige stoffer, og båter som er laget av komposittmaterialer vil føre til mikroplast i havet dersom de dumpes og brytes ned over tid.

Viktig for miljøet

Dersom det gamle båtvraket isteden leveres til sanering hos oss, blir materialene håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Så mye som mulig går til materialgjenvinning, mens materialer som ikke kan gjenvinnes går til energiutnyttelse og farlige stoffer tas ut av kretsløpet.

Dermed hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast, samtidig som vi oppnår reduserte klimautslipp og andre positive miljøeffekter av at ressursene i avfallet resirkuleres.

Få 1.000 kroner i vrakpant

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant.

Ordningen gjelder for fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15,00 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt. Seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk inngår også i tilskuddsordningen. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Miljødirektoratet sine sider.

Skriv ut skjemaet og ta det med når du skal levere båten. Be om å få stempel eller signatur som en bekreftelse på at båten er mottatt, og legg ved denne når når du søker om tilskudd på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Gratis innlevering

Det er gratis å levere inn små fritidsbåter til gjenvinning, men du må dekke transportkostnadene selv. Ta kontakt med ditt nærmeste anlegg for å avtale tid for levering.

Anlegg som tar imot kasserte fritidsbåter