Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet.

 

Miljø og samfunnsansvar

Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. Vi skal oppleves som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanning. Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig god måte. Vi skal overholde krav som er pålagt oss av tilsynsmyndigheter. Våre ansatte skal ha en utviklende, trygg og sikker arbeidsplass. Anbefalingene i ISO 26000 ( Veiledning om samfunnsansvar ) søkes fulgt der det er relevant.


Menneskerettigheter

Franzefoss driver sin virksomhet innenfor Norges grenser og fokuserer på forhold rundt diskriminering, rettigheter, respekt for enkeltmennesket og generelle arbeidsforhold. Samfunnet består ikke bare av arbeidsføre. Noen faller utenfor og får tilfredsstilt sitt sosiale behov gjennom offentlige tiltak. Franzefoss støtter dette gjennom sysselsetting av inntil 30 deltakere fra OPT (Oslo Produksjon og Tjenester AS). Dette er en attføringsbedrift eiet av Oslo kommune. I tillegg til dette samarbeider vi med NAV og andre ved forespørsler om praksisplass for personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Dette gir de enkelte deltakere en meningsfylt hverdag. Enkelte av disse har opp gjennom årene fått fast ansettelse i bedriften.


Arbeidsforhold

Det gjøres ikke forskjell på kjønn og nasjonalitet med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår for likt arbeid. Det er etablert rutiner for å unngå at det skjer sosial dumping hos oss eller innleide firmaer. Vi ønsker å videreutvikle oss innen integrerende lederskap og forebyggende sikkerhetsarbeid.

Miljøet

Vi er fullt ut klar over at våre virksomheter påvirker det ytre miljø i form av naturinngrep, støv, støy, lukt og avrenning. Vi forsøker hele tiden å redusere dette til et minimum. Vi jobber stadig med forbedringer innenfor miljøområdet gjennom våre miljømål som revideres årlig. At vår virksomhet er uønsket i et nabolag forstår vi, men samfunnet er helt avhengig av våre varer og tjenester. Det brukes tid og kompetanse for å ha en åpen dialog med våre omgivelser som naboer, kommuner, tilsynsmyndigheter osv. Videre jobbes det med å integrere og involvere alle ansatte i miljøarbeidet.

Hederlig virksomhet

Selskapet har etablert etiske retningslinjer som regulerer den enkeltes forhold til lover, forskrifter, avtaler, konfidensialitet og god forretningsmoral. Enhver leder har signert erklæring om habilitet.


Forbrukerspørsmål

I erkjennelsen av at det er våre kunder som sørger for vår suksess er det vår primæroppgave å tilfredsstille deres behov og forventninger slik at de blir fornøyd i møte med bedriften og at de gjerne kommer tilbake.

Samfunnsstøtte / lokalsamfunnsengasjement og - utvikling

Jamette og Sverre Markussens hjelpefond gir støtte til ideelle formål innen nødhjelp og katastrofetiltak gjennom etablerte organisasjoner. Franzefoss AS støtter hvert år årets TV-aksjon med et større beløp. Videre støtter/sponser Franzefoss lokale idrettslag, ideelle organisasjoner og lignende med anselige beløp hvert år. På sentralt hold er det inngått partnerskapsavtale (gründercamp, foredrag på skolen, arbeidspraksis for elever osv.) med Mølladammen skole gjennom Ungt Entreprenørskap samt at vi aktivt deltar i FrivilligBørs Bærum (utveksling av tjenester etc.) Innen bergverk sponses professorat ved NTNU. Franzefoss oppfordrer alle medarbeidere til aktivt engasjement mot lag, foreninger og lokalpolitikk.


Naboinformasjon

Vi i Franzefoss er klar over at våre virksomheter kan påvirke det ytre miljøet negativt i form av støy, støv, lukt og avrenning. Gjennom vår internkontroll følger vi regelmessig med på at utslippene er i henhold til rammene myndighetene har satt. Vi tar våre naboer på alvor, og prøver på best mulig måte å avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører.

Referater fra nabomøter, rapporter og målinger finner du på hver enkelt anleggsside. Se oversikt over våre anlegg.

Ytre miljø

Vår drift og dermed vår påvirkning på det ytre miljø er regulert gjennom tillatelser fra myndighetene eller gjennom lover og forskrifter. Gjennom vår internkontroll følger vi regelmessig opp de utslipp vi har til våre omgivelser i form av utslipp til vann, støv, støy og rystelser for å verifisere at de er innenfor de rammer som er satt til vår virksomhet. Ved behov gjennomfører vi tiltak for å overholde kravene eller for å minske ulemper for våre omgivelser.
Vårt arbeid knyttet til ytre miljø er også styrt gjennom NS-ISO 14001. Vi fokuserer på å arbeide systematisk med kontinuerlig forbedring innen definerte områder. Alle Franzefoss' avdelinger/anlegg er sertifisert i henhold til NS-ISO 14001. Hvert anlegg blir regelmessig revidert gjennom eksterne og interne revisjoner, for å sikre at kravene til NS-ISO 14001 etterleves.

 

Etiske retningslinjer i Franzefoss AS

Klikk her for å laste ned (pdf).

 

Code of Conduct - Norsk Industri

Franzefoss Gjenvinning følger punktene i Code of Conduct for Norsk Industris Utvalg for Gjenvinning. Last ned (pdf).