Franzefoss tar imot rivematerialer (betong og asfalt), gravemasser og egnet stein

Vi mottar etter avtale ulike rivematerialer (betong og asfalt), gravemasser og rene steinmasser. Disse bearbeides og selges ut igjen, som godt egnede gjenbruksprodukter til enkelte formål.

Miljømessig renhet er et strengt og viktig kriterium for gjenbruk, og det gjelder derfor egne prosedyrer for dette. Det skal alltid inngås avtale med anlegget før levering. Ta kontakt med ditt anlegg for å høre hva som gjelder. Forurenset materiale skal behandles som spesialavfall og skal derfor som regel leveres til gjenvinningsanlegg eller deponi.

Noen av Franzefoss sine pukkanlegg tar imidlertid inn lettere forurenset masse, så ta kontakt med ditt anlegg for å høre hva som gjelder. Det skal alltid inngås avtale med anlegget før levering.

Fremmedstein er materialer som ikke hører naturlig hjemme i den aktuelle forekomsten, og standardene omtaler disse massene i svært liten grad. Det er derfor noen ekstra utfordringer som en tilslagsprodusent kan møte i forbindelse med mottak av fremmedstein. Franzefoss har gode erfaringer med å erstatte enkelte pukkfraksjoner med pukk av fremmedstein. På denne måten kan vi spare egne ressurser, og bidra til en mer bærekraftig utvikling av bransjen.

 

Kontakt oss om mottak og gjenbruk av stein