Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Betingelsene gjelder alle tilbud og avtaler om salg fra Franzefoss Pukk AS (heretter kalt FP) for sand, grus, knuste og sprengte steinmaterialer, og gjenbruksprodukter, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.

1. Avtaleinngåelse
Tilbud gjelder i 30 dager fra dets datering og gjelder for leveranser som tas ut i løpet av 9 mnd. dersom ikke annet fremgår av tilbudet.
Kjøper anses ved sin bestilling å ha akseptert disse betingelsene samt betingelser i eventuelt tilbud, forutsatt at kjøper er gjort kjent med dem.
Avtalen kan ikke heves uten gyldig grunn. Ved heving av avtalen skal kjøper dekke FP sitt tap, herunder tapt fortjeneste.

2. Pris- og betalingsbetingelser
Priser er eksklusiv merverdiavgift. Priser gjelder ikke transport eller arbeid såfremt dette ikke er inntatt i tilbudet og/eller i ordrebekreftelsen.
Dersom pris ikke er avtalt på forhånd, bestemmes den av FP sin til enhver tid gjeldende prisliste eller FP sitt tilbud.
Kjøpesummen betales kontant ved leveringen såfremt ikke kreditt er avtalt. FP kan kreve at kjøpesummen betales før lossing. Ved kredittsalg forfaller kjøpesummen til betaling 15 dager etter fakturadato. FP kan dog kreve kontant betaling dersom FP finner at kjøpers betalingsevne er vesentlig forringet etter avtalens inngåelse. Ved forsinket betaling skal kjøper betale forsinkelsesrente iht. ”Lov om renter ved forsinket betaling”.
Som sikkerhet for fakturert beløp, renter og omkostninger, har FP salgspant i materialene inntil betaling er mottatt.

3. Levering, henting og forsinkelse
Ved avtale om levering av mengder over 3000 tonn, eller produkter av spesiell kvalitet (produkter som ikke er angitt i ordinær prisliste), forutsettes at FP har mottatt orienterende leveringsplan. Leveringsplan kan også omfatte bestemmelser om mer detaljerte avropstider for de enkelte produkter.
Levering anses skjedd og risikoen gått over på kjøper når materialene er lastet på kjøpers transportmiddel, eller, dersom FP står ansvarlig for transporten, når materialene er losset på mottaksplass.
Når transport formidles av FP, er kjøper ansvarlig for at transport kan foregå uhindret og forsvarlig fra offentlig vei til lossestedet. Dersom transportør ikke ønsker å manøvrere på steder hvor denne mener det kan være risikabelt, og kjøper allikevel ber om å få lasset losset etter egen anvisning, bærer kjøper all risiko forbundet med dette.
Ved avbestilling eller endring etter påbegynt utkjøring, må kjøper erstatte FP sine kostnader ved utkjøring, lasting, lossing, osv.
Levering skal avtales i god tid (vanligvis dagen i forveien). Klokkeslettleveranser er ca tid på +/- 3 timer dersom ikke annet er avtalt.
Forsinkelse foreligger dersom levering skjer senere enn avtalt leveringstidspunkt. Hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor FP sin kontroll, kan tidspunktet for levering forskyves så lenge hindringen foreligger. Forhold utenfor FP sin kontroll er bl. a. arbeidskonflikter, trafikkhindring, svikt i drivstoff- eller materialtilførsel, strømstans, uforutsett svikt i utstyr og maskineri samt alle forhold som anses som force majeure. Ved vesentlig forsinkelse innenfor FP sin kontroll, har kjøper rett til å kreve erstatning for sitt direkte og påregnelige tap som følger av forsinkelsen. Han må i så fall omgående underrette FP om sitt krav, og uten ugrunnet opphold dokumentere tapet. FP sitt erstatningsansvar er maksimalt begrenset til verdien av den missligholdte del av leveransen. Dette punktet gir en uttømmende regulering av kjøpers krav mot leverandøren som følge av forsinkelse.

4. Feil og mangler
Materialet skal leveres med den kvalitet som er spesifisert i avtalen. Dersom ikke annet er avtalt, skal materialets korngradering tilfredsstille de krav som angitt kvalitetsbetegnelse på følgeseddel definerer. Definisjonene fremgår av tabell for standardsorteringer i europastandarden NS-EN 13242 ”Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og veibygging”, for de produkter som omfattes av denne standard.
Opplysninger for øvrig som FP gir i tekniske publikasjoner, brosjyrer, reklame, hjemmesider o. l. er utelukkende av veiledende karakter.
Ved mottagelsen av materialet skal kjøper undersøke om materialet er i samsvar med avtalen og gi kvittering etter anmodning. Kjøper skal, ved kvitteringen på følgeseddel, bekrefte at han har mottatt den mengde og kvalitet som fremgår av følgeseddelen i den grad dette kan bedømmes ved besiktigelse samt at det er levert på rett sted. Eventuelle feil og mangler ved leveransen som kjøper vil påberope seg og som oppdages ved leveringen må straks påføres følgeseddelen.
Eventuelle feil og mangler som kjøper senere vil påberope seg og som ikke kunne oppdages ved levering, må dokumenteres og reklameres til FP uten ugrunnet opphold, og senest innen 8 dager etter at kjøper eller noen som på kjøpers vegne eller på oppdrag fra kjøper, oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig, og ved reklamasjon på materiale skal representativ prøve vedlegges.
Ved mangel kan FP foreta omlevering eller supplerende levering. FP kan også velge å gi prisavslag dersom mangelen har mindre betydning for den bruk kjøper skal gjøre av materialet eller dersom FP sine kostnader eller ulemper ved retting eller supplerende levering ikke står i rimelig forhold til det kjøper oppnår. FP sitt ansvar er maksimalt begrenset til verdien av den missligholdte del av leveransen.
Kjøper kan ikke fremsette andre krav mot FP som følge av eventuelle feil og mangler. FP bærer intet ansvar for indirekte tap eller konsekvensskader som måtte oppstå for kjøper eller andre, heller ikke for så vidt gjelder produktansvar.
Krav i tilknytning til eventuelle mangler gir ikke kjøper rett til å holde tilbake betalingen.
Ved feil på faktura skal kjøper kontakte FP straks den er oppdaget og senest i god tid før forfall. Uomtvistet beløp skal betales ved forfall.

5. Tvister
Enhver tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang. Partene vedtar Asker og Bærum tingsrett som verneting for alle søksmål som måtte springe ut av avtalen.