Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Sortering av farlig avfall

Farlig avfall har forskjellig sluttbehandling og det er viktig at de blir sortert hver for seg. Unntaket er maling, lim, lakk, silikoner og sparkelmasse (uten herder) som kan oppbevares i samme fat/pallkarm. Hver fraksjon må deklareres for seg. Franzefoss kan være behjelpelig med utfylling av deklarasjonsskjema. Ta kontakt med ditt lokale kontor.

AvfallstyperSkal ikke inneholdeHva skjer med avfallet?

Asbest

Byggematerialer og isolasjonsmaterialer med asbest.

Skal ikke inneholde

Annet avfall, Asbestholdig materiale uten emballasje eller med skadet emballasje

Hva skjer med avfallet?

Sendes til deponi.

Impregnert trevirke

Trevirke impregnert med kreosot, kobber (Cu) og/eller kobber/krom/arsen (CCA).

Skal ikke inneholde

Rent treverk, Behandlet treverk, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Trevirket energigjenvinnes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Maling, lim og lakk

Maling og malingsrelaterte stoffer, samt avfall fra fjerning av slike stoffer

Skal ikke inneholde

Herdere, Malingsfjerner, Sparkel med polyester, Løsemidler, Produkter med isocyanat, Produkter med organiske peroksider, Lutbaserte trebehandlingsprodukter, Spraybokser, Byggskum

Hva skjer med avfallet?

Maling, lim og lakk er gode energikilder som utnyttes ved forbrenning.

Lysstoffrør og sparepærer

Lysstoffrør, sparepærer, kvikksølvlamper.

Skal ikke inneholde

Emballasje, Armaturer, Andre lyskilder som f.eks. glødelamper, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Metall og glass gjenvinnes til råvarer, mens kvikksølvet deponeres.

PCB-holdige isolerglassruter

Isolerglassruter med PCB.

Skal ikke inneholde

Andre typer isolerglassruter, Andre typer vinduer, Norske isolerglassruter produsert etter 1975, Importerte isolerglassruter produsert etter 1980, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Glasset materialgjenvinnes, trerammene energigjenvinnes i godkjent forbrenningsanlegg

Avfall med bromerte flammehemmere

EE-produkter, isolasjonsmaterialer (EPS og cellegummi), tekstiler og transportmidler.

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Avfall med ftalater

Vinyl med ftalater, vinylbelegg (gulvbelegg av PVC) og vinylgulvlister.

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Baderomspanel

Baderomspanel med pentaklorfenol.

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Sendes til energigjenvinning.

Bilbatterier (blyakkumulatorer)

Bilbatterier og andre start- og driftsbatterier fra kjøretøy.

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Metaller materialgjenvinnes, øvrig innhold energigjenvinnes.

Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK

XPS-plater og eldre garasjeporter, isolasjonspaneler fra kjølerom, etc. med PUR-skum.

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Kvikksølvholdig avfall

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Småbatterier usortert

Blanding av farlige og ikke-farlige småbatterier, usortert.

Skal ikke inneholde

Annet avfall, Utsorterte batterier som ikke er farlig avfall

Hva skjer med avfallet?

Materialgjenvinnes.

Olje- og fettavfall

Skal ikke inneholde

Spillolje, Drivstoff og fyringsolje, Oljefilter, Bremse- og frostvæske, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

PCB- og PCT-holdig avfall

Betong, murstein, takstein, keramikk med maling, fugemasser, etc. som inneholder PCB.

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Smittefarlig avfall

Smittefarlig/infeksjonsfremmende stoff fra helse- og dyrehelsetjenesten.

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Sendes til anlegg med tillatelse til å behandle, forbrenne/destruere slikt avfall.

Spraybokser

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

arrow_back Tilbake til Sorteringsguider