Visjon og verdier

Franzefoss har som visjon å være samfunnets beste valg, og det innebærer;

Våre kunder skal oppleve oss som en trygg samarbeidspartner. De skal få levert våre varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris.

Våre naboer skal oppleve at de blir tatt på alvor. Vi skal oppleves som en "god nabo". Dette skal skje gjennom åpenhet, dialog og løpende informasjon om vår virksomhets påvirkning på omgivelsene. 

Lokalmiljøene hvor vi er etablert skal oppleve oss som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanningsinstitusjoner. Vi ser verdien i å støtte lokalt frivillig arbeid og sponser årlig lokale idrettslag, ideelle organisasjoner og lignende.

Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig god måte. Vi er fullt ut klar over at  våre virksomheter påvirker det ytre miljøet i form av naturinngrep, støv, støy, lukt og avrenning. Vi forsøker hele tiden å redusere dette til et minimum, og jobber stadig med forbedringer gjennom våre miljømål som revideres årlig.

Tilsynsmyndigheter skal oppleve trygghet for at vi overholder de krav som er pålagt oss gjennom lover, forskrifter og tillatelser. Dette skal skje gjennom åpenhet og løpende dialog om eventuelle avvik. Vi skal være en aktiv premisspåvirker i utarbeidelse av nye krav og rammebetingelser. Bedriften skal oppleves som en aktør som kontinuerlig arbeider mot BAT (Best Anvendelig Teknologi).

Ansatte og potensielle ansatte skal oppleve oss som en interessant, utviklende, trygg og sikker arbeidsplass. Ansatte skal bli tatt på alvor og involveres i saker som vedrører den enkelte. Arbeidsmiljøet skal oppleves positivt og kompetanseutviklende.