Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Kvalitetsstyring

Franzefoss AS har et ledelsessystem som dekker alle deler av virksomheten og som innfrir alle de hovedkrav som virksomheten er underlagt.

Franzefoss sitt ledelsessystem er bygd opp med basis i de krav som følges av NS-ISO 9001:2015 og NS-ISO 14001:2015. Bestemmelser som følger forskrift om internkontroll med helse, miljø og sikkerhet inngår også som en integrert del av systemet.  Risikovurdering brukes aktivt i organisasjonen for å sikre best mulig utnyttelse av ressursene og vurdering av kontekst opp mot vår strategi. Risikovurdering brukes som et ledelsesverktøy på alle nivåer i organisasjonen.

Vår ledelsesmodell strukturerer arbeidsprosessene, prosedyrer, roller og ansvarsområder. Den bidrar til konsistens, forutsigbarhet og klarhet i alt vi gjør. Franzefoss AS har et system som dekker alle deler av virksomheten og innfrir alle de hovedkrav som virksomheten er underlagt. Å følge prosedyrer, retningslinjer og verktøyene i vårt ledelsessystem er obligatorisk for alle medarbeidere. Vi er alle ansvarlig for å sette oss inn i krav og prosedyrer som er relatert til vårt arbeid.

Vår intensjon er at ledelsessystemet videreutvikler en forbedringskultur som bidrar til at vi kan tilfredsstille våre samarbeidspartneres krav og forventninger til en lavest mulig kostnad. Dette øker vår konkurranseevne og verdiskapning og bidrar til at vi får tillit i markedet til at vi kan levere etterspurt kvalitet. Kunder i vårt ledelsessystem defineres som både interne og eksterne kunder.

Franzefoss har etablert en kvalitets- og kundepolitikk som sier:

  • Vi skal være våre kunders beste valg ved å identifisere deres behov og tilfredsstille deres krav og forventninger til våre produkter og tjenester
  • Ta personlig og felles ansvar for å levere kvalitet i arbeidet vårt
  • Etterstrebe null feil ved aktivt å bruke bedriftens Ledelsessystem
  • Arbeide kontinuerlig med forbedring ut i fra handlingsplanene, som hvert år skal være en ledesnor med fastsatte mål for bedriftens arbeid for derigjennom styrke bedriftens konkurransefortrinn

 

arrow_backTilbake