Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Rådgivning

Som en del av vårt konsept tilbyr vi rådgivning innenfor alle typer avfallsspørsmål. Gjennom enn befaring på anlegget eller i bedriften kan vi skreddersy løsninger til hvordan avfallet bør håndteres og hvor utstyret for oppsamling bør plasseres.

Vi kan også bistå med vår kompetanse i utarbeidelse av avfallsplaner, valg av riktige returordninger og brukervennlige rapporter som oppfyller alle krav i Byggeteknisk forskrift.

 

Miljøkartlegging

Franzefoss Gjenvinning har høy kompetanse innen miljøkartlegging, og leverer grundige og brukervennlige rapporter som oppfyller alle krav i Byggteknisk forskrift. Før rehabilitering eller riving av ulike typer bygg, må det gjennomføres en miljøkartlegging for å avdekke eventuelle farlige stoffer. Eksempler på farlige stoffer er asbest, ftalater, PCB og elektriske produkter. Franzefoss Gjenvinning har høy kompetanse på miljøkartlegging og leverer grundige og brukervennlige rapporter som oppfyller alle krav i Plan- og bygningsloven. Ta kontakt med ditt lokale anlegg for ytterligere informasjon.

Avfallsrapport

Har din bedrift fokus på miljø? En avfallsrapport viser hvor store avfallsmengder en bedrift produserer, og hvilke fraksjoner som sorteres. Målt opp mot forrige periode eller året før, vil man raskt identifisere om og hvor man har lykkes med å gjennomføre en miljøforbedring. Franzefoss bidrar med utarbeidelse av avfallsrapport.

Avfallsplan

«Avfallsplan» er en plan som beskriver hvordan bygge- og rivingsavfall blir sortert på byggeplassen og hvor avfallet leveres til lovlig mottaksanlegg.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) er hjemlet i Forurensningsloven, og er gjort gjeldende fra 01.01.2008. Intensjonen med forskriften er at mest mulig avfall skal gå til gjenbruk eller gjenvinning, og at minst mulig havner på deponi. Forskriften gjelder alle kommuner.

Når skal avfallsplan brukes?

  • Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m 2 bruksareal
  • Rehabilitering i form av fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m 2 bruksareal
  • Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m 2 bruksareal
  • Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, rehabilitering eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Ved vurderingen av om areal- eller vektgrensen i første ledd er overskredet, skal tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg vurderes under ett.

Tiltakshaver er «eier» av avfallet og er derfor ansvarlig for å påse at avfallsplan blir utarbeidet.

arrow_back Tilbake til Gjenvinning