Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Farlig avfall

Sikker deklarering, sortering, emballering og transport

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og dersom dette avfallet havner på avveie eller behandles på uforsvarlig måte kan det føre til at miljøgifter spres og skader omgivelsene. Eksempler på farlig avfall kan være impregnert trevirke, isolerglassruter, isolasjon, spraybokser, løsemidler, maling, lim, lakk og plantevernmidler.

Andre typer avfall som inneholder miljøgifter og som også skal håndteres på forsvarlig måte, kan være sparepærer, småelektronikk, kabler og leker med batterier. Generelle regler for håndtering av farlig avfall finnes i avfallsforskriftens kapittel 11. I tillegg finnes det avfallstyper som i utgangspunktet ikke er definert som farlig avfall i seg selv, men ved sammenblanding av andre typer og – /eller brekkasje naturlig omklassifiseres til Farlig avfall.

Farlig avfall skal samles inn og behandles på riktig og forsvarlig måte og deklareres elektronisk via Avfallsdeklarering.no. Systemet skal brukes av avfallsprodusenter (de som skal deklarere avfall) og mottakere av deklarert avfall. Vi er behjelpelige med deklarering av farlig avfall.

arrow_back Tilbake til Gjenvinning og avfallshåndtering