Farlig-avfall

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som kan føre til forurensning eller skade på mennesker og dyr dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Et avfall regnes som farlig dersom det er klassifisert som farlig avfall i den europeiske avfallslisten (EAL), eller innholdet av farlige stoffer overskrider gitte grenseverdier.

farlihg-avfall

Innsamling

Farlig avfall skal sorteres hver for seg og håndteres i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter. Det er avfallsprodusenten som er ansvarlig for riktig emballering, merking og deklarering av farlig avfall.

Gjenvinning

Material- og/eller energigjenvinnes eller destrueres avhengig av avfallstype.

Behandling

Farlig avfall sendes til anlegg som har tillatelse til å motta dette. På mottaket blir avfallet visuelt kontrollert og sortert før det sendes til material-/energigjenvinning eller deponi. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
 • Asbest
 • Avfall med bromerte flammehemmere
 • Avfall med ftalater
 • Avfall med PCB
 • Bilbatterier og andre miljøskadelige batterier
 • Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK
 • Kvikksølvtermometre
 • Lysstoffrør og sparepærer
 • Løsemidler
 • Maling, lim og lakk
 • Plantevernmidler
 • Trykkimpregnert trevirke
 • Spraybokser
 • Spillolje, drivstoff og fyringsolje
Skal ikke inneholde:
 • Radioaktivt avfall
 • Eksplosiver
 • Risiko- og smittefarlig avfall
 • Stikkende/skjærende avfall