Smittefarlig_avfall Smittefarlig avfall

Avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Håndtering av smittefarlig avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste reguleres gjennom forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Kan inneholde:
Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende)
Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester
Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod), samt blodige bandasjer
Avfall fra luftsmitteisolater
Skal ikke inneholde:
Annet avfall

Innsamling

Smittefarlig avfall samles inn i godkjente beholdere for smitte/risikoavfall med skapbil. Avfallsprodusenten er underlagt utvidet produsentansvar. Avfallet må oppbevares slik at uvedkommende mennesker og dyr ikke har tilgang. Emballeringen må tilpasses transportmåte, transportstrekning mv. Hvis avfallet ikke er forsvarlig emballert, plikter transportøren å avvise det, jf. forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane § 2-3 bokstav a.

Gjenvinning

Smittefarlig avfall sendes til forbrenning eller autoklavering/desinfisering.

Behandling

Avfallet skal være emballert på en slik måte at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare. Emballasjen skal være merket slik at det går klart frem at emballasjen inneholder smittefarlig avfall. På mottaksanlegget blir smittefarlig avfall håndtert og destruert så snart som mulig. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide